SPOLEČNÉ STOLETÍ

Letos si připomínáme několik významných výročí z našich moderních dějin – stoleté výročí vzniku Československa v roce 1918, padesát let od pražského jara, období politického uvolnění v Československu v roce 1968, a dvaceti pětileté výročí vzniku České republiky v roce 1993. Ve všech případech se jedná o významné události, jež výrazně ovlivnily osud českého a slovenského národa. Vysoká škola ekonomická v Praze si v roce 2018 zvlášť připomene události spojené s rokem 1968. Velká část pedagogů VŠE v reformním období šedesátých let aktivně podporovala reformní snahy KSČ a ve společnosti. Pracovníci VŠE připravovali řadu analýz a podkladových materiálů pro ekonomickou reformu, resp. byli členy týmu podílejících se na přípravě ekonomické reformy pod vedením významného českého ekonoma Oty Šika. Do celospolečenského dění se tehdy aktivně zapojovali i studenti VŠE, kteří díky zapojení pedagogů do přípravy ekonomických reforem mohli kriticky probírat aktuální stav země i se svými pedagogy na hodinách. Aktivita pedagogů a studentů VŠE neuvadala ani v krátkém období Pražského jara“ 1968. Mnozí pedagogové VŠE se podíleli na přípravě různých materiálů Dubčekova vedení KSČ, včetně Dubčekova Akčního programu. V březnu byl zveřejněn i rozsáhlý proreformní dokument pedagogů VŠE pod názvem „Některé náměty k současné hospodářské situaci ČSSR“, který spojil analýzu stavu hospodářství s koncepcí dalších změn. Pracovníci VŠE se rovněž pokusili zformulovat stanovisko i k ekonomickým aspektům připravované federalizace ČSSR. A dodejme zde ještě, že tehdejší rektor VŠE Vladimír Kadlec se v dubnu 1968 stal i ministrem školství.

Role VŠE v roce 1968 bude připomenuta formou odborné publikace, a to třetím svazkem odborné monografické řady k dějinám Vysoké školy ekonomické v Praze, jež vychází v nakladatelství VŠE Oeconomica od roku 2014. Role VŠE v roce 1968 a celková atmosféra v tomto významném roce v Československu bude představena na základě archivních pramenů ze Spisovny VŠE, Národního archivu atd. včetně osobních archivů pamětníků, tehdejších studentů VŠE, kteří např. vydávali studentský časopis Ekonom, byli členy Studentské rady a byli spolužáky Jana Palacha, který na VŠE strávil dva roky studia před nástupem na Filozofickou Fakultu Univerzity Karlovy v zimním semestru školního roku 1968/69. Publikace totiž rovněž připomene a zdůrazní skutečnost, že Jan Palach byl původně studentem VŠE, kde složil celkem šestnáct zkoušek a zápočtů. Třetí svazek k dějinám VŠE v Praze bude sestaven v gesci výzkumného centra Katedry hospodářských dějin Národohospodářské fakulty Centrum pro dějiny VŠE pod vedením prof. PhDr. Ing. Aleše Skřivana, Ph.D. a doc. Mgr. et Mgr. Andreje Tótha, Ph.D. Odborná publikace bude sestávat z následujících kapitol: Shrnutí vývoje československého vysokého školství v poválečném období včetně historie VŠE, Československé vysoké školství v reformním období, Společensko-politická situace v Československu v reformním období, Zapojení pedagogů VŠE do diskusí o dalším směřování československé ekonomiky, Politicko-společenská atmosféra v Československu v roce 1968, Rok 1968 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Publikace vyjde na podzim 2018 a bude představena v rámci doprovodné panelové výstavy k roli VŠE v roce 1968 v sídle VŠE na Žižkově a následně na Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague