Hindls Richard, prof. Ing., CSc., dr. h. c.

*1. dubna 1950, Praha

Statistik a ekonom. Absolvoval Střední všeobecně vzdělávací školu v Praze 4 – Krči, poté Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Už během studia oboru Ekonomicko-matematické výpočty učil jako lektor na Katedře statistiky, kde po absolutoriu zůstal jako asistent. V roce 1976 odešel na Českou plánovací komisi, odkud se ale 1. července 1987 vrátil jako odborný asistent na Katedru statistiky, kde působí bez přestávky dodnes. Po celou dobu zaměstnání mimo VŠE zůstal externím učitelem své mateřské katedry.

V roce 1988 byl jmenován kandidátem ekonomických věd. V roce 1992 úspěšně ukončil habilitační řízení a byl jmenován docentem pro obor statistika. V prosinci 1998 byl jmenován profesorem statistiky. V roce 2008 obdržel titul doctor honoris causa v oboru ekonomie.

Prof. Hindls zastával na VŠE řadu významných funkcí. Počátkem 90. let byl členem fakultního Senátu, od ledna 1992 dodnes vede Katedru statistiky a pravděpodobnosti na Fakultě informatiky a statistiky VŠE. V letech 2001-2006 byl děkanem Fakulty informatiky a statistiky VŠE. V listopadu 2005 byl zvolen rektorem VŠE pro období 2006-2010, v říjnu 2009 svou funkci ve volbách obhájil a stal se znovu rektorem i pro období 2010-2014.

V odborné činnosti se prof. Hindls zaměřuje zejména na oblast národohospodářských agregátů, na analýzu a prognózu ekonomických časových řad, analýzu marketingových dat a na aplikace statistických metod v účetnictví a v auditu. Publikační seznam prof. Hindlse čítá více než 300 položek. Najdeme mezi nimi přes tři desítky knih, slovníků a knižních monografií, přes dvě desítky skript a více než 150 článků, vydaných v ČR a v zahraničí. Je úspěšným řešitelem či spoluřešitelem 19 grantů a výzkumných projektů.

Prof. Hindls je členem mnoha českých i zahraničních institucí, vědeckých rad a učených společností. Mj. je místopředsedou České statistické rady, členem Asociace národního účetnictví v Paříži a členem Strategické výboru mezinárodní aliance CEMS. V letech 2003-2008 byl delegátem České republiky v Evropském poradním výboru pro statistické informace v ekonomické a sociální sféře (CEIES) v Lucembursku. Mimo odborné funkce na půdě VŠE je členem Vědecké rady Univerzity Karlovy, Ekonomické univerzity v Bratislavě, členem Správní rady Ekonomické univerzity v Bratislavě a řady dalších orgánů.

Za zmínku stojí i to, že prof. Hindls je i výborným klavíristou s početnou interpretační diskografií (LP, MG, CD), která pochází z jeho mladších let. Za počet prodaných CD, MG a LP nosičů dokonce obdržel v roce 2012 „Platinovou desku“.