Hoffmann, Václav, prof. Ing. RCDr., CSc., dr.h.c.

prof. Ing. RCDr. Václav Hoffmann, CSc., dr.h.c.

*1928 v Opavě

Po absolvování státního reálného gymnázia v Kostelci nad Orlicí studoval v letech 1947-1952 na Vysoké škole obchodní,  od roku 1948 nazývané  Vysokou školou věd hospodářských  (VŠVH) v Praze.  V roce 1953 získal doktorát obchodních věd (RCDr.), a to jako jeden z posledních absolventů (po roce 1953 se již tento titul neuděloval).

V září roku 1952 nastoupil  jako asistent na Vysokou  školu ekonomickou. V roce 1962 získal kandidaturu ekonomických věd, v roce 1964 habilitován, v roce 1968 byl jmenován profesorem.  V témže roce absolvoval studijní pobyt na universitě v Mannheimu. V osmdesátých letech se aktivně účastnil konferencí v tehdejší NDR, SSSR, PLR, MLR a na Kubě. Po roce 1989 předkládal referáty na sympoziích a seminářích v Rakousku, Švýcarsku a Německu k problémům transformace ekonomiky v Československu.

V roce 1990 se stal prvním svobodně zvoleným děkanem Podnikohospodářské fakulty; pod jeho vedením došlo k podstatným změnám organizačního  členění fakulty a obsahové náplně učiva, také ale k rehabilitaci učitelů, kteří museli po roce 1968 školu opustit. V letech 1991-1992 zastával funkci ředitele  Ústavu doktorského studia VŠE. Do důchodu odešel v roce 1993, dále působil ve vědecké radě Fakulty podnikohospodářské.

Jeho hlavním tématem byly rozbory, kterým se věnoval  celý svůj profesní život. Práce v oblasti analýzy a hodnocení činnosti podniku se staly základem a inspirací pro celé generace podnikových ekonomů. Je autorem čtyř knižních publikací a  vedoucí autorského kolektivu dvou vysokoškolských učebnic. Kromě toho publikoval statě v dalších vysokoškolských učebnicích, je autorem skript z ekonomiky podniku a rozboru pro Vysokou školu ekonomickou  v  Praze a Bratislavě, které vyšly v mnoha variantách a vydáních. Publikoval  45 statí a článků v odborném tisku, jeho referáty najdeme  ve sbornících z konferencí doma i v zahraničí. Za celoživotní rozvoj podnikové ekonomiky mu v roce 1999 udělila Ekonomická univerzita v Bratislavě čestný doktorát „doctor honoris causa“.  V roce 2002 byl oceněn Medilí Aloise Rašína.

Profesor Václav Hoffmann byl  mj. členem Českého komitétu pro vědecké řízení,  intenzivně spolupracoval s podnikovou prací, byl členem několika dozorčích rad.