Kislingerová, Eva, prof. Ing., CSc.

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

*02. června 1950 v Praze

Po absolvování střední školy nastoupila v roce 1970 do zaměstnání  v n. p. Benzina, od roku 1976 pracovala na Generálním ředitelství pivovarů a sladoven, poté od r. 1982, po ukončení studia na Fakultě  výrobně ekonomické VŠE v Praze, jako vědecká pracovnice ve Výzkumném ústavu strojírenské technologie a ekonomiky.  V roce 1989 získala titul CSc., v roce 1991 nastoupila jako odborná asistentka na katedru podnikové ekonomiky Vysoké školy ekonomické, kde v roce 1994 byla jmenovaná docentkou a v roce 2002 profesorkou v oboru podniková ekonomika a management.  Na základě výsledků konkurzního řízení byla v roce 2003 ustavena vedoucí katedry podnikové ekonomiky, tuto funkci zastává dosud.

Těžištěm jejího odborného zájmu jsou především podniková ekonomika, manažerské finance, oceňování podniku, rozbory výkonnosti firem a v poslední době insolvence.   Na Fakultě podnikohospodářské  je garantkou několika předmětů  a  vedlejší specializace Finanční manager, která je vyučována od roku 2002 a má již více než 700 úspěšných absolventů.  Kromě na katedře podnikové ekonomiky, kde vykonává všechny pedagogické činnosti, přednáší na Institutu oceňování majetku, Panevropské vysoké škole v Bratislavě, Institute of Professional Financial Managers a Pražské mezinárodní manažerské škole; přednáší pro všechny stupně studia včetně MBA kurzů.

Významná je její vědecko-výzkumná práce. Vedla a vede několik výzkumných projektů MŠMT, TAČR, NAKI, GAČR. K nejvýznamnějším projektům patřil výzkumný záměr „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy“, který byl úspěšně ukončen v roce 2011.                                    V současné době je hlavní řešitelkou projektu Technologické agentury České republiky  „Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení…“, který je řešen mezinárodním vědeckým týmem a je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Dále je řešitelkou projektu IGA 2 s názvem „Rozhodující aspekty vývoje konkurenceschopnosti podniků a národních ekonomik v globálním hospodářském systému“;  podílí se na řešení projektu NAKI.  V rámci výzkumných aktivit organizuje konference k prezentaci výsledků vědecko-výzkumných poznatků, které se konají každý rok.

V současné době má přes 400 publikačních záznamů, z toho k nejvýznamnějším patří monografie Ekonomika kultury (Oeconomika, 2012),  Nová ekonomika – nové příležitosti (C.H. Beck, 2011), Manažerské finance (C. H. Beck, 2010 – již třetí vydání), Podnik v čase krize (Grada, 2009), Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací (C. H. Beck, 2008), Chování podniku v globální ekonomice (C.H. Beck, 2005). V odborných časopisech publikovala téměř 200 článků.

Je členkou oborových rad doktorského studia na několika veřejných vysokých školách,  expertem spolupracujícím s Grantovou agenturou České republiky, obdobnou činnost vykonává i pro Ministerstvo školství  SR v Bratislavě. Je členkou několika redakčních rad (Politická ekonomie, Ekonomika a management, Journal of Competitiveness, Financial Assets and Investing), členkou vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze a dále na Fakultě podnikohospodářské VŠE, na Ekonomické fakultě ZČU v Plzni, na Ekonomické fakultě TU Liberec a Ekonomicko-správní fakultě MUNI v Brně. Má široce založenou spolupráci  s podnikovou sférou i veřejnou správou, pro něž řeší aktuální problémy plynoucí z praxe.

Profesorka Eva Kislingerová patří k předním odborníkům v České republice na oceňování podniků a finanční management.