Kozák Josef, prof. Ing., DrSc.

(30. dubna 1931, Ivanovice na Hané – 27. července 2005, Praha)

V letech 1950-1952 studoval Vysokou školu speciálních nauk v Praze, v letech 1952-1954 Fakultu ekonomicko-inženýrskou ČVUT v Praze. V roce 1954 nastoupil na katedru statistiky VŠE na obor statistické inženýrství jako pedagogický asistent. Toto rozhodnutí později komentoval slovy: „Pro naprostý nedostatek pedagogických sil jsem byl už od 1. 8. 1954 zaměstnán na Vysoké škole ekonomické, katedře statistiky, kde jsem vykonával funkci pedagogického asistenta…Na katedru jsem šel s vědomím, že dříve či později odejdu do praxe a jednak proto, že jsem se chtěl řadu věcí doučit a teoreticky prozkoušet…“ (KOZÁK, Josef, Životopis, 15. 4. 1955, osobní archiv autora.) V letech 1955-1963 působil na Státním úřadě statistickém mj. jako vedoucí oddělení. V roce 1963 se vrátil na katedru statistiky VŠE. V letech 1958-1963 byl externím aspirantem na Výzkumném ústavu zemědělské ekonomiky v Praze a obhájil kandidátskou disertační práci z oboru ekonomiky, organizace a plánování zemědělství a lesnictví v oblasti aplikace výběrových šetření v zemědělské statistice (CSc.). V prosinci 1967 obhájil habilitační práci z analýzy časových řad ekonomických ukazatelů se sezonní složkou a s účinností od 1. dubna 1968 byl jmenován docentem pro obor ekonomická statistika. V roce 1981 obdržel stříbrnou medaili za zásluhy o rozvoj VŠE v Praze, v roce 1986 obdržel čestný titul zasloužilý pracovník VŠE v Praze. Doktorskou disertační práci (DrSc.) „Statistické aspekty ekonomických předpovědí“, Praha 1982 (manuskript), obhájil v roce 1984, profesorem v oboru ekonomická statistika byl jmenován s účinností od 1. srpna 1986.

 

Absolvoval studijní a přednáškové pobyty v NDR, SSSR, PLR. Před rokem 1989 spolupracoval s Federálním a Českým statistickým úřadem, Výzkumným ústavem sociálně ekonomických informací v Praze, Výzkumným výpočtovým střediskem v Bratislavě, Výzkumným ústavem plánování a řízení, Výzkumným ústavem obchodu. Byl členem České statistické společnosti. V letech 1978-1989 byl proděkanem pro politicko-výchovnou práci fakulty národohospodářské VŠE. Dále působil v kolegiu děkana, ve vědecké radě fakulty apod. Po roce 1989 působil na katedře statistiky a pravděpodobnosti FIS (od 1993), též v Laboratoři inteligentních systémů (FIS).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1953 se zúčastnil měsíční stavby mládeže v Ostravě-Kunčicích a v letech 1955-1956 absolvoval jednoroční brigádu mládeže na pomoc v zemědělství na státním statku v Rakovníku. Od roku 1956 byl členem KSČ a zastával funkce na úrovni fakultní organizace.

Specializoval se na aplikaci teorie výběrových šetření v zemědělské statistice, analýzu časových řad ekonomických ukazatelů, statistickou prognostiku, pravděpodobnost a matematickou statistiku, regrese a vícerozměrné statistické metody, ekonometrii, prognostické metody ve statistice.

Samostatně napsal: KOZÁK, Josef. Užití výběrových metod v ekonomické statistice. Praha: St. pedag. nakl, 1964; KOZÁK, Josef. Statistické zkoumání vývoje ekonomických pozorování I., II. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970, 1972; KOZÁK, Josef. Problémy konstrukce prognostických modelů VÚSEI. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav sociálně ekonomických informací, 1973; Kozák, Josef. Statistické metody popisu ekonomických časových řad. 1. vyd. Praha, 1973; KOZÁK, Josef. Prognostická statistika v podmínkách socialistické ekonomiky. 1. vyd. Praha: Výzk. ústav soc. ekon. inform, 1979; KOZÁK, Josef. Statistická prognostika I. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988.

Jako spoluautor: Kozák, Josef, Seger, Jan. Úvod do analýzy časových řad. 1. vyd. Praha, 1970; Kozák, Josef, Seger, Jan a Laga, Josef. Použití metod spektrální analýzy při rozboru ekonomických časových řad měsíčních údajů. Praha: Výzkumn. ústav sociálně ekon. inf., 1972; Kozák, Josef a Seger, Jan. Problémy konstrukce prognostických modelů VÚSEI. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav sociálně ekonomických informací, 1973; Kozák, Josef a Seger, Jan. Statistické metody popisu ekonomických časových řad: Určeno pro posl. fak. národohosp. 1. vyd. Praha: SPN, 1973; Kozák, Josef a Seger, Jan. Jednoduché statistické metody v prognostice. 1. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1975; Kozák, Josef, ed., Žváček, Jiří, ed. a Seger, Jan, ed. Modely s měnlivými parametry a jejich využití při konstrukci krátkodobých prognóz ekonomických ukazatelů. Praha: Výzkum. ústav sociálně ekon. inf., 1975; ARLT, Josef, HINDLS, Richard, KOZÁK, Josef. Úvod do analýzy ekonomických časových řad. 1.vyd. Praha: VŠE, 1994; KOZÁK, Josef, SVOBODA, Karel. O paketu „SCAWIN”. 1. vyd. Praha: VŠE, 1997; ARLTOVÁ, Markéta, MATUŠŮ, Martin, KOZÁK, Josef. Statgraphics Plus for Windows (Zadávání úloh). 1. vyd. Praha: VŠE, 1999; HRONOVÁ, Stanislava, HINDLS, Richard. Národní účetnictví. Koncept a analýzy. Praha: C. H. Beck, 2000; ARLTOVÁ, Markéta, MATUŠŮ, Martin, KOZÁK, Josef. Statgraphics Plus for Windows (Zadávání úloh). 2. vyd. Praha: Oeconomica, 2004.

Dílčí studie: KOZÁK, Josef. K vážené metodě nejmenších čtverců s vahami z Pascalova rozdělení, I., II. Ekonomicko-matematický obzor, 1972, 1974, s. 426-433, 207-220; KOZÁK, Josef. Wnioski do metody predykcji Z. Pawlowskiego. Przeglad statystyczny, 1972, s. 341-347; KOZÁK, Josef. Následný rozbor chyb předpovědi. Statistika, 1972, s. 464-473; KOZÁK, Josef. Poznámky ke konstrukci míry přesnosti předpovědí. Statistika, 1976, s. 494-498; KOZÁK, Josef. Možnosti využití některých pomocných informací pro pořízení předpovědi na bázi lineárního modelu. Ekonomicko-matematický obzor, 1980, s. 412-423; KOZÁK, Josef. Primenenie metoda najmenšich kvadratov při postroenii prognoza v linejnoj modeli s peremennymi parametrii. Ekonomika i matematičeskie metody, 1980, s. 987-993; KOZÁK, Josef. Konstrukce soustavy vybilancovaných předpovědí. Ekonomicko-matematický obzor, 1981, s. 183-198; KOZÁK, Josef. Some Remarks to the Restrictive-minimax Estimation of Regression Coefficients. Biometrical Journal, 1982, roč. 24, č. 3, s. 309-313; KOZÁK, Josef. Modified minimax estimation of regression coefficients. Statistics, 1985, roč. 16, s. 363-371; KOZÁK, Josef. Popisná regrese: koincidence a rozdílové kompenzátory. Informační Bulletin České Statistické Společnosti, 1993, roč. 4, č. 2, s. 6–10; KOZÁK, Josef. Znovu ke koeficientu determinace. Informační Bulletin České Statistické Společnosti, 1993, roč. 4, č. 8, s. 12–16; KOZÁK, Josef. Some Possible Exploitations of „Dummy” Variables in the Analysis of Economic Time-Series: Two Illustration. Statistics in Transition, 1994, roč. 1, č. 4, s. 551–560; KOZÁK, Josef. Poznámky ke konceptuální soustavě statistické prognostiky. Politická ekonomie, 1994, roč. 42, č. 5, s. 641–650; KOZÁK, Josef. K možnostem využití „dummy” proměnných při analýze ekonomických časových řad: dvě ilustrace. Statistika, 1994, roč. 31, č. 3, s. 108–121; KOZÁK, Josef. „Statgraphics” a koeficient determinace. Informační Bulletin České Statistické Společnosti, 1994, roč. 5, č. 4, s. 16–19; KOZÁK, Josef. Současná česká inflace: reálie a tendence. Statistika, 1995, roč. 32, č. 3, s. 124–136; KOZÁK, Josef. Možnosti využití expertních informací při konstrukci předpovědí na bázi klasického lineárního modelu časové řady. In: Statistické a pravděpodobnostní postupy v ekonomii. Praha: VŠE, 1995, s. 117–142; KOZÁK, Josef. Measures of Czech Inflation in Years 1978-1995. Acta Oeconomica Pragensia, 1996, roč. 4, č. 7, s. 135–167; KOZÁK, Josef. Aktuální poznámka k mírám inflace. Statistika, 1996, roč. 33, č. 11, s. 6–9; KOZÁK, Josef. Aktuální poznámka k mírám inflace. Informační Bulletin České Statistické Společnosti, 1996, roč. 7, č. 1, s. 1–5; KOZÁK, Josef. Poznámky k valorizaci důchodů. Statistika, 1996, roč. 33, č. 1, s. 9–20; KOZÁK, Josef. Český index spotřebitelských cen (simulační předpovědi podle Boxe-Jenkinse). Acta Oeconomica Pragensia, 1998, roč. 6, č. 2, s. 153–163; KOZÁK, Josef. Další poznámky k vývoji české inflace. Statistika, 1998, roč. 35, č. 5, s. 230–233; KOZÁK, Josef. K modelům valorizace českých starobních důchodů. Statistika, 1998, roč. 35, č. 8–9, s. 377–386; KOZÁK, Josef. About Linear Rectification of Repetitive Forecasts. Acta Oeconomica Pragensia, 1999, roč. 7, č. 4, s. 99–105; KOZÁK, Josef. K možnostem grafického znázorňování neekvidistantních časových řad. Statistika, 1999, roč. 36, č. 2, s. 78–81; KOZÁK, Josef. Remarks to the Utilization of the Concept of Linear Rectifications of Repetitive Forecasts. Statistics in Transition, 2001, roč. 5, č. 3, s. 491–500.

Dílčí studie jako spoluautor: Kozák, Josef, Seger, Jan. General theory of moving averages. Demosta, 1972, s. 431-438; KOZÁK, Josef, SVOBODA, Karel. Míry výkonnosti: metodika a ilustrace. Politická ekonomie, 1996, roč. 44, č. 6, s. 780–796; KOZÁK, Josef, HINDLS, Richard. Konstrukce předpovědního rozpětí tvaru ploutve. In: Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, Ročník 5, 1997, s. 41–50; KOZÁK, Josef, HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava. K modelování časových řad se sezónní složkou. Statistika, 1999, roč. 36, č. 12, s. 470–483; KOZÁK, Josef, HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava. Construction of the Prediction Range of the „FIN” Type. Przeglad statystyczny – statistical review, 1999, roč. 46, č. 2, s. 149–154;  HRONOVÁ, Stanislava, HINDLS, Richard, KOZÁK, Josef. Využití systému krátkodobých statistických zjišťování k odhadům národohospodářských agregátů. Politická ekonomie, 1999, roč. XLVII, č. 3, s. 355–361; KOZÁK, Josef, HINDLS, Richard. K analýze a predikci indexu spotřebitelských cen. Politická ekonomie, 1997, č. 6, s. 780–790; KOZÁK, Josef, HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava. Some remarks to the methodology of the allocation of yearly observations into seasons. Statistics in Transition, 2000, roč. 4, č. 5, s. 815–829; KOZÁK, Josef, HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava. Some Remarks to the Allocation of Yearly Data Into Seasons. Acta Oeconomica Pragensia, 2000, roč. 8, č. 3, s. 65–74; KOZÁK, Josef, HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava. About New Concepts of seasonal Adjustment of Time Series. Poprad. 2000. In: Acta oeconomica No 6. Applications of Mathematics and Statistics in Economy. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2000, s. 67–79; KOZÁK, Josef, HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava. Les expériences de la République Tchéque en utilisation des méthodes indirectes pour l’stimation des agrégats trimestriels. Paris 19.01.2000 – 21.01.2000. In: Huitieme colloque de comptabilite nationale. Paris : Universite Paris, 2000, s. 156–166; KOZÁK, Josef, HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava. Some remarks to the modelling of time series with seasonal component. In: OSTASIEWICZ, Walenty. Socio-economical applications of statistical methods.Wroclaw. 2000. Wroclaw: Wroclaw University of Economics Publishing House, 2000, s. 84–101; HRONOVÁ, Stanislava, HINDLS, Richard, KOZÁK, Josef. New trends of the development of national accounting. Acta Oeconomica Pragensia, 2001, roč. 9, č. 3, s. 67–77; KOZÁK, Josef, HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava. Methodology of the Alternative Parametric Allocation. Zadov 13.09.2001 – 14.09.2001. In: Applications of mathematics and statistics in economy. Praha: VŠE, 2002, s. 87–97; KOZÁK, Josef, HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava. Retropolation Models of Economical Aggregates. Austrian Journal of Statistics, 2002, roč. 31, č. 2&3, s. 189–200; KOZÁK, Josef, HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava. K problému alokace ročních pozorování do sezón. Acta Oeconomica Pragensia, 2002, roč. 10, č. 1, s. 151–162; KOZÁK, Josef, PECÁKOVÁ, Iva. Poznámky ke grafickému znázorňování a analýze neekvidistantních časových řad. Statistika, 2002, roč. 39, č. 5, s. 182–186; KOZÁK, Josef, HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava. Retropolation models of economical aggregates. In: OSTASIEWICZA, Walentego. Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii. Wroclaw : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu, 2004, s. 331–338.

Zdroje: Bulletin katedry statistiky a pravděpodobnosti, 1, 1998, s. 30-31.

Dcera PhDr. Šárka Stellnerová působila v letech 1989-1994 na VŠE na katedře německého jazyka. Její manžel, doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. působí od roku 2001 na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze a mj. se věnuje dějinám VŠE.

Jmenovec je prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr.h.c., který působí na Katedře pedologie a ochrany půd Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU, byl rektorem ČZU v Praze v letech 2000-2003.

Autor textu: F. Stellner