Seger Jan, prof. Ing., CSc.

*21. února 1938, Praha

Osmý rektor VŠE v letech 1994 – 2000

Statistik. Po absolvování gymnázia v Praze-Strašnicích byl v roce 1956 přijat ke studiu na Fakultu statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Studia ukončil promocí v roce 1961. Po studiích nastoupil do podniku výpočetní techniky Aritma Vokovice jako programátor. Po dvou letech, vyplněných z části vojenskou základní službou, byl přijat na místo pedagogického asistenta Katedry statistiky VŠE. Od té doby s přestávkou dvouleté stáže na Výzkumném ústavu statistiky a účetnictví a čtyřměsíčního studijního pobytu na Univerzitě v Brusselu, kde studoval u prof. Wallenecka, pracoval až do roku 2011 na Katedře statistiky a pravděpodobnosti. V roce 1968 obhájil kandidátskou práci na téma „Exponenciální vyrovnávání sezónně zatížených časových řad“ a byl jmenován kandidátem ekonomických věd. V roce 1975 byl jmenován na základě obhajoby habilitační práce „Možnosti konstrukce extrapolačních prognóz ekonomických ukazatelů“ docentem v oboru statistika. V roce 1992 byl jmenován řádným profesorem statistiky.

Prof. Seger zastával na VŠE řadu významných funkcí. V období 1990-1991 byl proděkanem pro pedagogiku Fakulty informatiky a statistiky VŠE, 1991-1993    zastával funkci prorektora pro pedagogiku VŠE a v letech 1993-1999 byl dvě funkční období rektorem VŠE. Dále vykonával v letech 1999-2006 funkci vedoucího Katedry ekonomické statistiky a funkci děkana Fakulty informatiky a statistiky zastával od roku 2006 do roku 2010.

V oblasti vědecké a výzkumné práce se prof. Seger zaměřoval na oblast analýzy časových řad a problematiku konstrukce krátkodobých extrapolačních prognóz. Publikoval téměř 100 článků, skript, recenzí a výzkumných prací. Je autorem či spoluautorem řady knih, např. úspěšná Statistika pro ekonomy vyšla v osmi vydáních. Prof. Seger se zúčastnil řady domácích i mezinárodních konferencí s problematikou analýzy a prognózy časových řad. Na dané problematice spolupracoval se Statistickým úřadem, jeho výzkumnými složkami a řadou dalších výzkumných pracovišť jak v České republice, tak v zahraničí.