Synek, Miloslav, prof. Ing., CSc.

prof. Ing. Miloslav Synek, CSc.

* 20. září 1935 v Brně

Dětství strávil v Letovicích u Brna, střední školu (obchodní akademii) absolvoval ve Svitavách. V roce 1959 ukončil studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde v roce 1965 nastoupil jako odborný asistent. V roce 1973 obhájil kandidátskou disertační práci na téma modelování nákladů. V roce 1983 byl jmenován docentem pro obor ekonomika průmyslu a v roce 1990 profesorem pro tentýž obor.

V období do roku 1989 absolvoval několik stáží  na vysokých školách v bývalém Sovětském svazu, NDR, BLR, PLR, MLR. V roce 1991 se účastnil kurzu pro řídící pracovníky na Universitě IOWA v USA (Executive Development Program), v roce1992 absolvoval studijní pobyt na TEXAS A-M University, v následujícím roce studijní pobyt v Manchesteru ve Velké Britanii a v roce 1996 jako hostující profesor na Universitě RIT v Rochestru, USA.

V roce 1990 byl jmenován vedoucím nově ustavené katedry podnikové ekonomiky; tuto funkci vykonával 13 let. Za jeho vedení katedry po roce 1990 došlo k radikální změně obsahu učiva v rámci nového oboru Podniková ekonomika a management. Vznikly zcela nové předměty a nové učební pomůcky, skripta i učebnice. Hned v roce 1992 vyšla publikace Manažerská ekonomika, která se dočkala v současné době již 6. vydání.  Předmět Manažerská ekonomika byl prvním předmětem nesoucím název, který měl vyjadřovat, že nejde jen o teoretickou disciplinu, ale i o disciplinu vysoce praktickou spojující tradiční ekonomii, především mikroekonomii, s metodami a nástroji kvantitativní analýzy a optimalizace, určenou pro manažery všech stupňů. Profesor Synek je autorem řady dalších publikací, z nichž uveďme monografii Modelování nákladů,Výpočty v ekonomice a řízení průmyslu, Podniková ekonomika , Ekonomická analýza   a několika desítek odborných článků. Některé publikace byly oceněny rektorem a děkanem VŠE, některé získaly ceny nakladatelství.

Několik let byl předsedou představenstva strojírenské společnosti, byl členem subkomise Ministerstva financí pro hodnocení nákupu supersoniků Gripen, členem vědeckých rad  několika universit, lektorem několika vzdělávacích organizací.

V roce 2007 byl profesor Synek za rozvoj oboru vyznamenán Medailí Aloise Rašína. http://www.vse.cz/zpravodaj/109