Žemlička, Zdeněk, doc. Ing. CSc.

Doc. Ing. Zdeněk Žemlička, CSc.

(*4. 7. 1941 ve Vysokém Mýtě – 15. 8. 2016)

První děkan Fakulty managementu v Jindřichově Hradci v období 1. 9. 1994 – 28. 1. 1999.

Výrazně se zasloužil o založení Fakulty managementu v Jindřichově Hradci.

Doc. Ing. Zdeněk Žemlička, CSc. se narodil 4. 7. 1941 ve Vysokém Mýtě. V roce 1948 se s rodinou přestěhoval do Jindřichova Hradce.  Na Gymnáziu V. Nováka v Jindřichově Hradci v roce 1958 maturoval. Vystudoval Vysokou školu dopravní v Žilině. Studium ukončil v roce 1963 a následující rok zde nastoupil jako asistent, později jako odborný asistent. V roce 1977 ukončil vědeckou aspiranturu a dosáhl hodnosti CSc. Po vyšetřování státní bezpečností byl jako nepřátelská osoba nucen odejít z vysoké školy a od roku 1986 působil ve Výzkumném ústavu dopravním Žilina. Po Sametové revoluci v roce 1989 byl plně rehabilitován a vrátil se na Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině. V roce 1990 se habilitoval v oboru odvětvové a průřezové ekonomiky. Koncem roku 1990 byl osloven přípravným výborem pro vznik vysoké školy v J. Hradci s nabídkou na organizaci vzniku fakulty. V tomto období spolu s Ing. J. Kunstem a doc. J. Ströbingerem připravil návrh na zřízení Fakulty regionálního managementu v Jindřichově Hradci. Po přijetí nabídky přesídlil do J. Hradce (15. 7. 1991) jako zástupce ředitele školského úřadu. Od září 1991 se stal jako proděkan Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity vedoucím Pracoviště regionálního managementu v Jindřichově Hradci, které k datu 1. 10. 1991 zřídil svým výnosem rektor JU. Toto pracoviště připravilo pedagogickou dokumentaci pro vysokoškolskou výuku, vedlo řadu jednání o vzniku fakulty na ministerstvech, vysokých školách a orgánech veřejné správy, připravilo akreditační projekt a také zahájilo výuku v bakalářském vysokoškolském studiu v oborech regionální management a učitelství cizích jazyků.

Doc. Ing. Zdeněk Žemlička, CSc. významně přispěl ke zřízení samostatné Fakulty managementu Jihočeské univerzity se sídlem v Jindřichově Hradci, obhájil akreditační projekt před Akreditační komisí vlády ČR, a stal se jejím prvním děkanem. Fakultu managementu v Jindřichově Hradci vedl dvě volební období, od jejího založení 1. 9. 1994 až do 28. 1. 1999.  Zasloužil se též o založení Nadace Fakulty managementu, která finančně podporovala rozvoj školy. Inicioval darování bývalých Švecových kasáren z majetku Města Jindřichova Hradce Nadaci Fakulty managementu a dal podnět k vybudování kolejí a menzy studentského kampusu.

Od června 1996 se účastnil jednání s vedením VŠE o spolupráci a o možném přechodu fakulty pod Vysokou školu ekonomickou v Praze, který se uskutečnil dne 1. 1. 1998.

Doc. Ing. Zdeněk Žemlička, CSc. založil Kruh přátel hudby při pracovišti PF v Jindřichově Hradci. Během pravidelných koncertů na akademické půdě vystoupili známí čeští i zahraniční umělci – Josef Suk, Václav Hudeček, Zuzana Růžičková, Wihanovo kvarteto ad. Inicioval vznik univerzitního sportovního klubu a pronájem plovárny u rybníku Vajgar.

Za rozvoj školství obdržel medaili Jana Amose Komenského 1. stupně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Po roce 1989 se stal členem Vědecké rady ministerstva dopravy ČR, byl jmenován členem Správní rady Českých drah a členem Senátu Akademie věd ČR. Od roku 2008 do roku 2016 byl poradcem hejtmana Jihočeského kraje a Jihočeským koordinátorem dopravy. Působil jako docent na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Byl autorem nebo spoluautorem 13 vysokoškolských a středoškolských učebnic, například:

Žemlička, Zdeněk a Lukšů, Vladimír. Dopravní politika. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1999. 229 s. ISBN 80-7079-659-6.

Žemlička, Zdeněk a Mynářík, Jaroslav. Doprava a přeprava. 1. díl. Praha: Pro Dopravní vzdělávací institut vydal Nadatur, 2008. 161 s. ISBN 978-80-7270-030-1.

Žemlička, Zdeněk a kol. Doprava a přeprava. 2. díl. Vyd. 1. Praha: Pro Dopravní vzdělávací institut vydal Nadatur, 2010. 207 s. ISBN 978-80-7270-036-3.