Tělesná výchova a sport na Vysoké škole ekonomické v Praze v letech 1989 – 2016

Listopadové události roku 1989 a následné období sametové revoluce předurčily začátek společenských změn s následnými demokratizačními procesy. Do přelomových událostí listopadu 1989 se zapojili i studenti VŠE protestní a okupační stávkou, pořádáním diskuzních fór v aulách školy a seznamováním veřejnosti s aktuální politickou situací. V průběhu stávky využívali pro přespávání tělocvičnu ve staré budově školy.

Transformace celospolečenských změn v kontextu nových politických i ekonomických podmínek se neodmyslitelně dotkla i vysokého školství. Vysokoškolské vzdělání doznalo změny na základě zákona o vysokých školách č.172/1990 Sb. ze 4. 5. 1990. Opětovně přiznaná akademická práva a svobody znamenalo pro vysoké školy nabytí pravomocí a návrat k samostatnému rozhodování o obsahu výuky a tvorbě studijních programů.

V tomto období procházela VŠE celkovou reorganizací. Uskutečnily se první volby akademických senátů a akademických funkcionářů. Bylo založeno pět nových fakult: Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky a Národohospodářská fakulta. Byla realizována změna struktury studia a zavedeno třístupňové studium: bakalářské, navazující inženýrské a doktorské. Byl zaveden kreditní systém studia. Od akademického roku 1999/2000 bylo otevřeno pětileté magisterské studium. Přijímání do tohoto typu studia bylo ukončeno v akademickém roce 2005/2006. V roce 1998 se součástí VŠE stala Fakulta managementu v Jindřichově Hradci.

S reorganizací školy souvisela i transformace katedry TV na VŠE. Při jednáních vedení školy a fakult o podobě tělesné výchovy a působení tělovýchovného pracoviště převládl většinový názor, že tělesná výchova a sport by měly být součástí vysokoškolského studia na nové moderní vysoké škole. Tímto přístupem byla poskytnuta studentům možnost vytvořit si vztah k pohybovým aktivitám a pravidelnému sportování, které ovlivňuje jejich zdraví, fyzickou i duševní kondici a je nezbytným předpokladem jejich dlouhodobého profesního uplatnění.

Završením transformačního procesu bylo v roce 1994 zřízení Centra tělesné výchovy a sportu (CTVS) se statutem pedagogického pracoviště zajišťujícího výuku, zájmovou činnost studentů VŠE a provoz a správu zařízení v oblasti tělesné výchovy a sportu na VŠE.

Předmět tělesné výchovy pro bakalářské a magisterské pětileté studium byl na fakultách zařazen pro semestrální výuku do povinně volitelné skupiny předmětů s povinností v průběhu studia získat dva zápočty ve zvolené kombinaci semestrální výuky a výuky mimosemestrální s účastí na letním nebo zimním sportovním kurzu. V bakalářském, navazujícím magisterském a magisterském pětiletém studiu byl předmět tělesné výchovy zařazen i do skupiny volitelných předmětů s možností zapisovat předměty této skupiny po celou dobu svého studia. V obou skupinách jsou vypisovány identické předměty, a tímto je umožněna volba podle zájmu studenta jedné sportovní specializace nebo více sportovních specializací v průběhu studia. Od roku 2006 byl na Národohospodářské fakultě předmět TV vyřazen z povinně volitelné skupiny předmětů a zachován ve skupině volitelné s možností po absolvování semestrální výuky, letního nebo zimního kurzu získat náhradní kreditovou poukázku.

V tomto období probíhala i postupná generační obměna učitelů, kdy po odchodu kolegů z důvodu dovršení důchodového věku byli na pracoviště postupně přijímáni učitelé Oldřich Pavlíček, Jiří Hušek, Irena Stejskalová, Jindra Musilová, Radek Fiala, Zuzana Piherová, Vladan Vebr, Tomáš Pachl, Tomáš Vaněk, Filip Jetmar, Iva Veberová (Kopsová) a Jana Pacáková.

Obdobím transformace tělesné výchovy a sportu na VŠE provedl pracoviště Mgr. Miloš Pádivý jako vedoucí katedry TV, později ředitel CTVS. Období jeho vedení je charakterizováno inovací v oblasti výuky, rozvojem zájmových volnočasových aktivit a pokrokem ve zlepšení objektových podmínek. Po jeho odchodu do důchodu v roce 2014 převzal vedení centra Mgr. Tomáš Pachl.

  1. výročí vzniku VŠE v Praze v roce 2003 bylo současně i 50. výročím založení tělovýchovného pracoviště na škole. Ohlédnutím za obdobím působení tělovýchovného pracoviště bylo přijetí učitelů KTV a CTVS rektorkou prof. Ing. Jaroslavou Durčákovou, CSc. při příležitosti společenského setkání s oceněním významu činnosti pracoviště na škole. Přijetí byli účastni i  Marta Koťátková a Václav Červenka jako kolegové z generace, která na katedře TV působila od jejího počátku a přispěla svým pedagogickým umem u několika generací absolventů k příjemným vzpomínkám na období studií.

Po roce 2003 přicházejí postupně na pracoviště učitelé Pavel Dvořák, Ivana Schmidtová, Josef Pintíř, Lenka Procházková, Šárka Kopřivová, Gabriela Čermáková (Husáková) a Michal Fabián. Rozsah výuky a pestrost nabídky sportovních specializací jsou zajišťovány i spoluprací s externími učiteli Danielem Kašparem, Lukášem Jirkovským, Jakubem Velenským a Pavlem Černým.

Doplnění novými učiteli probíhalo s ohledem na jejich odborné zaměření v kontextu zájmu studentů o nová sportovní odvětví a naopak menšího zájmu o některé tradiční sporty. Tomuto trendu je přizpůsobována nabídka vypisovaných semestrálních kurzů sportovních specializací: badminton, basketbal, fitness, florbal, fotbal, funkční kruhový trénink, házená, hokej, kanoistika, outdoorové sporty, pilates, plavání, včetně kurzů pro neplavce a slabé plavce, posilování, rekreační sporty, sebeobrana, softball, sportovní gymnastika, sportovní lezení, šerm, tai-či, tenis, thai box a volejbal. Ve většině specializací je zohledněn v jednotlivých kurzech princip rozlišení výkonnosti. Tento princip přispívá k optimální možnosti výběru kurzu a realizace studenta s ohledem na jeho individuální schopnosti. Pro studenty se zdravotním oslabením jsou vypisovány kurzy zdravotního plavání a zdravotní tělesné výchovy. Kurzy moderních forem gymnastiky, aerobiku a aerobiku plus s rozšířením o nové formy cvičení se změnily na kurzy fitness. Obdobně kurzy moderních sportů v přírodě byly přejmenovány na outdoorové sporty.

Pro inovovanou podobu letních a zimních sportovních kurzů se otevřely nové možnosti. Materiálová dostupnost sportovního vybavení, rozvoj nových sportovních odvětví a otevření státních hranic umožnilo pořádání atraktivnějších kurzů s obsahově zajímavějším programem.

Pořádání letních sportovních kurzů v dobronickém středisku u všeobecných kurzů doznalo změn v programové náplni a jsou doplněny vypisovanými kurzy s více specializovaným programem. Jsou zde organizována kombinovaná sportovní soustředění zaměřená na sportovní hry, cyklistiku, kanoistiku, orientační běh, outdoorové aktivity, softbal a tenis. Sportovní středisko v Dobronicích nadále zůstalo významným střediskem pro pořádání letních sportovních kurzů. K dalším organizovaným letním kurzům patří specializované kurzy cyklistické, tai-či, turistické, vodácké, volejbalové a s kombinovaným programem. Náplň kurzů s kombinovaným programem je doplněna orientačním během, in line bruslením, raftingem a kajakem na divoké vodě, skalním lezením a windsurfingem. Od počátečního období tělesné výchovy na škole tradičně organizovaný turistický kurz v oblasti Slovenského ráje se stal zahraničním. K dalším kurzům pořádaným v zahraničí patří kurz v Chorvatsku s programovou náplní aerobikových a aquaaerobikových cvičení, cyklistiky, plavání, volejbalu a beachvolejbalu. Později je tento typ kurzu organizován v Itálii, Tarquinie, kde programová náplň je zaměřena na volejbal, beachvolejbal, florbal, softbal, tenis, fotbal, aerobic, aquaaerobic, plavání v bazénu a mořské kajaky. Pořádání letních kurzů se zaměřením na kanoistiku, outdoorové sporty, cykloturistiku a combi program ve středisku Suchomel bylo ukončeno a středisko v roce 2013 prodáno z důvodu finanční náročnosti udržování provozu a jeho využitelnosti.

Ve výukových programech zimních sportovních kurzů byl zohledněn vývojový trend techniky sjezdového i běžeckého lyžování a byla zařazena nová disciplína snowboardu. Pořízením materiálního vybavení v podobě snowblade bylo možno doplnit výukový program a využít blade pro nácvik nové techniky lyžování při přechodu na carvingovou techniku. Sjezdařské kurzy jsou podle zájmu studentů doplněny o program snowboardu, nebo je na kurze vytvořena samostatná zájmová skupina snowboardistů. Některé sjezdařské kurzy jsou podle vhodnosti podmínek a zájmu studentů kombinovány s programem na běžkách. Pro zájemce začátečníky snowboardisty je organizován specializovaný kurz.  Náplní specializovaných běžeckých kurzů je zdokonalování klasické techniky běhu a výuka techniky bruslení s postupným zdokonalováním a ohledem na výkonností úroveň studentů.

Vypisované zimní sportovní kurzy jsou organizovány v lokalitách Krkonoš s využitím lyžařských středisek Špindlerova mlýna, Pece pod Sněžkou a Rokytnice nad Jizerou. S problematičtější sněhovou situací v poslední době bylo upuštěno od organizování kurzů na Šumavě v lyžařském středisku Špičák. Specializovaný běžecký kurz se uskutečňuje v Jizerských horách s ubytováním na chatě KPR. Zahraniční zimní kurzy se sjezdovým a snowboardovým programem jsou organizovány v oblasti Savojských Alp s využitím lyžařského střediska Tignes a Val d´Isére. Další oblastí jsou Dolomity s využitím středisek Marilleva, Folgarida a Madona di Campiglio. K zahraničním kurzům patří i skialpinistický kurz organizovaný na Slovensku s tradicí založenou v počátcích katedry TV.

Vedle pedagogické činnosti se učitelé CTVS zaměřují i na organizování zájmové činnosti a volnočasových sportovních aktivit studentů školy. Každoročně jsou zajišťovány semestrální zájmové kurzy aerobiku a fitness, posilování, programu sebeobrany Krav Maga a kurzy smíšeného bojového umění MMA. Jsou organizovány i jednorázové akce s opakující se pravidelností. Aerobiková sekce pořádala Aerobikové soboty, které s inovovanou podobou programu jsou pořádány jako Fitness day. V zájmovém posilování je pořádán Velikonoční pohár v bench pressu. Florbalová sekce organizuje velikonoční a mikulášský turnaj jako přebor fakult. Pro zájemce o fotbal je organizována Jarovská liga v malé kopané. Outdoorová sekce pořádá Noční orientační běh koedukovaných dvojic (NOB), jehož tradice byla založena oddílem turistiky v roce 1960. Tradiční postavení si postupně buduje akce Orientační závod na horských kolech (MTBO). Dlouholetou tradici má organizace tenisového turnaje Třebešínský kanár. K pravidelně konaným volejbalovým akcím patří Volejbalový maratón, turnaje smíšených týmů KPMG Fit Cup a probíhá soutěž týmů fakult Volejbalová liga VŠE.

Učitelé pracoviště se podílejí na zajištění reprezentačních aktivit studentů školy na domácích i zahraničních vysokoškolských soutěžích. K domácí reprezentaci patří účast plavců ve Vysokoškolské plavecké lize a přeboru plaveckých štafet pražských vysokých škol. Ve vysokoškolské lize reprezentují lyžaři klasického lyžování a sjezdaři reprezentují na univerzitních závodech v alpských disciplínách. Dva reprezentační týmy volejbalistek se pravidelně účastní Pražské vysokoškolské volejbalové ligy. Reprezentační týmy studentů školy jsou účastníky univerzitních klání ve Florbalové bitvě, Hokejové bitvě, Univerzitních osmách a na univerzitním fotbalovém turnaji Uni Cup.

Otevření hranic po roce 1989 umožnilo studentům ve větší míře účast i na mezinárodních sportovních akademických akcích pořádaných zahraničními univerzitami. Fotbalové týmy reprezentovaly na mezinárodním turnaji MERCURIALES H. E. C. organizovaném ekonomickou univerzitou H. E. C. Paris a na turnaji Pusphaira International Tournament pořádaným sportovním centrem Technische Universiteit v Eindhovenu. Tým házenkářů reprezentoval na turnaji pořádaným universitou v St. Gallenu. Reprezentace šermířů se účastnila turnajů v Saalfeldu v Německu, v Anglii, ve Švédsku a několikrát mezinárodního turnaje v polských Gliwicích. Volejbalové reprezentační týmy se účastní  mezinárodních univerzitních turnajů EuroMilano a EuroRoma, mezinárodního turnaje univerzit Euromasters v německém Koblenz, pod záštitou WHU – Otto Beisheim School of Management  Vallendar. Tým studentek reprezentoval na mezinárodním univerzitním turnaji v Lyonu, který pořádala Université Claude Bernard Lyon 1 k 40. výročí svého založení. K dalším univerzitním turnajům, na kterých volejbalové týmy reprezentují naší školu, patří mezinárodní turnaj v Paříži známý pod názvem „Tournoi de cinq ballons“, který každoročně pořádá ESSEC Business School, a mezinárodní univerzitní turnaj EuroComillas v Madridu.

Svůj specifický význam má zajištění sportovních aktivit Rektorského sportovního dne. V programu rektorských sportovních dnů jsou CTVS pro studenty a zaměstnance organizovány turnaje v basketbalu, beachvolejbalu, florbalu, fotbalu, tenisu a šermu, in line bruslení, plavání, aerobikové cvičení, cvičení v posilovně a vodácký sjezd Sázavy. Společně s fakultou statistiky a informatiky je organizována turistická vycházka. Turnaj v bleskovém šachu a pohodový běh na Vítkov FFUn RUN organizuje fakulta financí a účetnictví. Příslušný význam rektorským sportovním dnům dodává osobní účast akademických funkcionářů, učitelů, zaměstnanců a zájem studentů.

Do organizační činnosti CTVS spadá i zajištění pravidelného sportovního vyžití zaměstnanců školy. Pro zaměstnankyně centrum zajišťuje tradiční a oblíbené aerobikové cvičení. Nabídka cvičení pro zaměstnance je postupně rozšiřována o zájmové posilování, kurzy Thai boxu, cvičení fitness a smíšeného bojového umění MMA. Do činnosti centra spadá i zajištění rekreace zaměstnanců školy, kdy jsou organizovány ve středisku v Dobronicích letní rekreace s nabídkou sportovních aktivit a zimní rekreace je organizována v oblasti Savojských Alp s využitím lyžařského střediska Tignes a Val d´Isére. Pro děti zaměstnanců školy jsou organizovány zimní dětské tábory i letní příměstské tábory.

Postupně je rozšiřována spolupráce s Rozvojovým a poradenským centrem VŠE (RPC VŠE) v oblasti nabídky zájmových kurzů pro absolventy školy. Na Dnech VŠE mají možnost absolventi školy seznámit se s objektovým vybavením školy pro tělovýchovnou činnost. Je rozvíjena i spolupráce při zajištění programu seznamovacích kurzů pro studenty přijaté ke studiu do prvního ročníku.

Do činnosti CTVS spadá i zajištění semestrální výuky tělovýchovného předmětu Univerzity třetího věku VŠE v tělocvičně ve staré budově a organizace letního kurzu s tělovýchovnou programovou náplní ve středisku v Dobronicích.

CTVS s Oddělením zahraničních styků VŠE spolupracuje na zajištění sportovního vyžití zahraničních studentů programu Erasmus.

Nadále je realizována spolupráce s Vysokoškolským sportem transformovaným na zájmové tělovýchovné a sportovní sdružení. Vysokoškolský sport se po roce 1989 vyčlenil z organizační struktury ČSTV v samostatný stavovský subjekt s vlastní autonomií činnosti. V roce 1995 se přejmenoval na Českou asociaci akademického sportu a od roku 1999 na Českou asociaci univerzitního sportu (ČAUS). Tělovýchovným pracovištím univerzit a vysokých škol bylo na základě dohody navrženo v roce 1996 kolektivní členství v asociaci. Rok 2010 byl rokem 100. výročí založení Vysokoškolského sportu na území českých zemí. Činnost Vysokoškolského sportu v dějinných obdobích, ovlivněných negativními či pozitivními celospolečenskými poměry a podmínkami na jednotlivých univerzitách a vysokých školách, byla předpokladem pro začleňování tělovýchovných pracovišť na vysoké školy. Stávající spolupráce CTVS a ČAUS se orientuje na oblast reprezentační účasti studentů VŠE na Sportovních přeborech českých vysokých škol, od roku 2002 na Českých akademických hrách (ČAH), a v některých sportovních odvětvích na Akademických mistrovstvích (AM). CTVS se podílí i na organizačním zajištění některých soutěží. Soutěže jsou přístupny studentům všech vysokých škol. Této možnosti studenti naší školy s významnou podporou učitelů sportovních specializací využívají a s řadou úspěchů se podílejí na sportovní reprezentaci školy.

Úspěchy studentů při reprezentaci VŠE na akademických sportovních soutěžích ocenil prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. v roce 2010 pozváním studentů reprezentantů školy na společenské setkání.

Rozsah reprezentačních účastí a úspěchů studentů je poměrně rozsáhlý a je možno se s ním seznámit v Přehledu reprezentačních účastí studentů Vysoké školy ekonomické v Praze na akademických soutěžích a na webové stránce CTVS.

Sportovními komisemi ČAUS jsou na základě dohody pověřována tělovýchovná pracoviště univerzit a vysokých škol organizačním zajištěním kvalifikačních turnajů na ČAH a organizačním zajištěním AM. Na organizování kvalifikačních turnajů pro pražskou oblast se podílejí i učitelé CTVS sportovních sekcí basketbalu, florbalu a moderní gymnastiky. Pracoviště zajišťovalo i organizaci AM v šermu, moderní gymnastice, orientačním běhu a v současnosti organizuje AM Adventure race, extrémní závod čtyřčlenných týmů a AM Pražský parkový survival jednotlivců.

Vysokoškolská tělovýchovná jednota Ekonom (VŠTJ Ekonom) prošla v devadesátých letech legislativními změnami s vyústěním v občanské sdružení. Nadále zajišťuje sportovní činnost na svazové úrovni. V úzké spolupráci s CTVS a VŠE zajišťuje činností svých oddílů sportovní aktivity pro studenty, zaměstnance a absolventy školy na rekreační i výkonnostní úrovni. Ve VŠTJ Ekonom vyvíjejí činnost oddíly basketbalu, florbalu, kanoistiky, karate, ledního hokeje, běžeckého lyžování, sjezdového lyžování, orientačního běhu, outdoorových sportů, rekreační tělesné výchovy, sportovní gymnastiky, šermu, tenisu, turistiky a VŠEsportovního oddílu.

Objektová vybavenost VŠE v Praze pro tělesnou výchovu a sport

Problematice objektové vybavenosti se zkvalitněním podmínek pro zajištění tělesné výchovy a sportovních aktivit je na VŠE po roce 1989 věnována významná pozornost.  Příznivější podmínky umožnily ve stávajících objektech provést rekonstrukce a dostavby.

V tělocvičně ve Staré budově, která slouží svému účelu od počátku existence VŠE, proběhly rekonstrukce v dispozičním řešení prostoru zázemí tělocvičny, v inovaci dřevěné palubové podlahy s pružným roštem, vytápění a realizace vzduchotechniky. Tělocvična je využívaná pro výuku aerobiku, fitness, funkčního kruhového tréningu, rekreačních sportů, tai-či a volejbalu a pro zájmové aktivity studentů. Je zázemím pro tréninky oddílů VŠTJ Ekonom. Probíhá zde i výuka studentů univerzity třetího věku.

Po realizaci nástavby objektu menzy v Italské ulici (IB) jsou od roku 2005 ve 3. patře umístěny kanceláře CTVS. Pracoviště se do nových kanceláří v areálu školy na Žižkově vrátilo po předcházejících dislokacích v Lazarské a Štěpánské ulici. Byla zde vybudována i posilovna a cvičební sál pro výuku aerobiku, fitness, funkčního tréningu a výuku zdravotní tělesné výchovy. Realizace cvičebního sálu a posilovny v areálu školy umožňuje studentům efektivnější tvorbu rozvrhu bez časů potřebných k dojíždění do pronajímaných objektů. Z tělocvičny ve SB bylo do cvičebního sálu přemístěno cvičení aerobiku pro zaměstnankyně školy.

Rekonstrukce objektu menzy v areálu kolejí VŠE na Jarově umožnila využít prostor v suterénu k vybudování dvou cvičebních sálů se zázemím. Od akademického roku 2003/2004 zde probíhá výuka šermu a druhý sál byl vybaven pro výuku sebeobrany. Po zařazení nového výukového předmětu do nabídky vypisovaných předmětů je zde od ak. roku 2006/2007 zázemí pro výuku kurzů thai boxu. Objekt je využíván i pro volnočasové aktivity studentů v podobě nabídky zájmových kurzů aerobiku, thai boxu a tréninků oddílu šermu VŠTJ Ekonom. V areálu kolejí na Jarově bylo v roce 2008 vybudováno hřiště s umělým trávníkem 3. generace pro malý fotbal. Od letního semestru ak. roku 2008/2009, kdy se uskutečnil 1. ročník, zde probíhá pravidelně soutěž v malém fotbale Jarov liga. Při rektorských sportovních dnech je zde organizován fotbalový turnaj.

Vize několika generací učitelů tělesné výchovy na VŠE vlastnit sportovní objekt odpovídající významu tělesné výchovy a sportu na vysoké škole byla naplněna výstavbou sportovní haly na Třebešíně v roce 2009. Sportovní hala byla vybudována na zakoupeném pozemku vedle již provozovaného tenisového areálu. Do haly byl umístěn celý rozsah výuky sportovních her a tím řešena finanční náročnost spojená s počtem najímaných objektů pro výuku tělesné výchovy.

Výstavbou moderní sportovní haly s územní a objektovou propojeností se stávajícím tenisovým areálem vznikl Sportovní areál Třebešín. Jeho realizace vytvořila objektově kvalitní podmínky pro provozování vysokoškolského sportu na VŠE.

Ve sportovní hale byla zřízena recepce pro celý areál, kancelář vedení areálu, kabinety učitelů, zasedací místnost a komplexní zázemí. Celý areál je bezbariérově přístupný. V pronajímané části objektu haly je situováno rehabilitačně relaxační centrum.

Vlastní sportovní plochu haly lze členit na tři sekce s možností kombinovat využití dvou basketbalových hřišť, třech volejbalových hřišť, šesti hřišť pro badminton a horolezecké stěny s lezeckými cestami rozdílné obtížnosti. Je možno využít i celou plochu haly pro basketbal, florbal a házenou. Variabilita využití hřišť umožňuje efektivní využití objektu při přípravě a úpravách rozvrhu výuky kurzů předmětů sportovních specializací. Sportovní hala je využívána i pro volnočasové sportovní aktivity studentů a zaměstnanců. Jsou zde organizovány turnaje Rektorského sportovního dne, turnaje ve florbalu fakultních týmů, zápasy Volejbalové ligy VŠE a volejbalové turnaje KPMG Fit Cup. Konají se zde kvalifikační turnaje pražských vysokých škol v basketbalu, florbalu a házené pro České akademické hry. Halu využívají ke své sportovní činnosti oddíly VŠTJ Ekonom. V hale měl zázemí tým BLK VŠE Praha pro tréninky a mistrovská utkání v ženské basketbalové lize. Obsazenost haly umožňuje nabízet část prostoru pro pronájmy pravidelné sportovní činnosti a organizování jednorázových sportovních akcí subjektů mimo školu.

Tenisový areál na Třebešíně je ve vlastnictví VŠE a využíván pro tenisové aktivity od počátků existence školy. Postupně byly ve zchátralém areálu realizovány úpravy a rekonstrukce hřišť, oplocení a budovalo se důstojnější prostředí areálu. V letech 2001-2004 byla provedena rekonstrukce podloží a povrchů pěti kurtů. V roce 2006 byla pořízena nafukovací hala se zakrytím třech kurtů. Tím je zajištěna možnost celoročního využívání areálu a mohlo být ustoupeno od pronajímání objektů pro výuku v zimním období. V roce 2012 byla za osmým kurtem místo oplocení vybudována cvičná odrazová stěna, která areál oddělila od hluku na sousední komunikaci. Před zahájením letní sezony 2016 byla dokončena celková rekonstrukce kurtů 4 – 8. Areál je využíván pro výuku tenisu, studentům a zaměstnancům je umožněn individuální pronájem kurtů a je zde prostor i pro komerční účely. Jsou zde organizovány turnaje v rámci Rektorského sportovního dne, pro studenty, zaměstnance a absolventy školy je organizován turnaj Třebešínský kanár.  Činnost zde vyvíjí tenisový oddíl VŠTJ Ekonom. Při výstavbě sportovní haly bylo technické zázemí tenisového areálu demontováno a přemístěno do objektu haly. Sociální zázemí původního tenisového areálu ustoupilo dispozičnímu řešení výstavby celého areálu pro vybudování centrálního parkoviště. Provoz tenisového areálu je nyní zajišťován souběžně s provozem sportovní haly.

Kromě vlastních objektů je nutno pro semestrální výuku některých sportovních specializací i nadále najímat sportovní objekty. Pro fotbal je najímáno hřiště FC Háje Jižní Město, pro hokej stadion HASA Univerzitního sportovního klubu, pro uskladnění lodí výuky kanoistiky jsou najímány loděnice u slalomového kanálu v Tróji Fakulty tělesné výchovy a sportu UK a loděnice rychlostní kanoistiky v Malé Chuchli Univerzitního sportovního klubu, pro plavání bazén v Podolí České unie sportu, pro neplavce a slabé plavce bazén TJ Sokola Královské Vinohrady, pro softbal hřiště SPECTRUM Praha a pro sportovní gymnastiku Gymnastickou halu Slovenská TJ Bohemians Praha.

Po roce 1989 získávalo středisko v Dobronicích na významu. Navyšoval se zájem studentů o účast na letních sportovních kurzech. Rozšíření náplně kurzů a pestrosti sportovních aktivit se odrazilo v postupném nárůstu zájmu studentů i absolventů školy o pořádání nových akcí. Zvýšený zájem byl i o pořádání rekreací pro zaměstnance školy. O využití střediska projevili zájem i učitelé kateder školy a zaměstnanci pracovišť pro pořádání výjezdních zasedání. Navyšující se zájem byl impulzem pro vybudování potřebné vybavenosti zázemí střediska, které by odpovídalo kapacitním potřebám. Optimálnímu využití střediska scházelo odpovídající zázemí pro stravování. Nové stravovací zařízení bylo vybudováno v roce 1998 společně s navýšením ubytovací kapacity bungalovů. Pro personál kuchyně bylo vybudováno zázemí s ubytováním nad stávajícím sociálním zařízením. V roce 2002 postihla středisko povodeň. Důsledky povodně si vynutily výměnu vnitřního vybavení ubytovacích prostor a zařízení pro stravování. Byla nutná i generální oprava hřišť a oplocení. Na stávající asfaltové povrchy hřišť a zrušené antukové povrchy kurtů byl položen umělý trávník 2. generace se zásypem křemičitého písku.  Lajnování hřišť bylo realizováno pro jejich víceúčelové využití. Vybavenost střediska a navyšující se využitelnost si vyžádala výstavbu budovy pro správu střediska s kanceláří a skladovými prostory realizovanou v roce 2005. Povodně menšího rozsahu roku 2006 a 2013 zasáhly část hřišť, kde následně byla provedena revitalizace umělého povrchu. Dřevěné objekty v horní části střediska vybudované v 60. a 70. letech minulého století začínají postupem času chátrat. V roce 2013 byla realizována rekonstrukce hygienického zařízení a části skladových prostor. V roce 2016 je na místě dřevěné sauny vybudován zděný objekt se zázemím sauny.

Postupně se zlepšují i podmínky pro vlastní sportovní činnost. Materiálové vybavení doznalo výrazného kvantitativního i kvalitativního zlepšení. V horní části střediska v roce 2008 bylo vybudováno lanové centrum s lezením v korunách stromů.

Zázemí a vybavenost sportovního střediska v Dobronicích poskytuje kvalitní podmínky pro výuku letních sportovních kurzů a dalších volnočasových aktivit studentů, zaměstnanců a absolventů školy. Jsou zde organizovány rekreace zaměstnanců, sportovní kurzy studentů Univerzity třetího věku VŠE, seznamovací kurzy pro studenty prvního ročníku školy, kurzy pro absolventy školy, sportovní soustředění oddílů VŠTJ Ekonom, tréninkové kempy sportovních oddílů, pravidelná setkání turistického oddílu VŠTJ Ekonom a Akademická setkání volejbalistů a přátel volejbalu VŠE. Bylo zde pořádáno Akademické mistrovství ČR v survivalu.

O pronájem střediska projevují zájem střední školy pro pořádání sportovních kurzů a společnosti, které organizují  teambuildingy pro své zaměstnance.