Fakulta managementu v Jindřichově Hradci pod VŠE Praha

Dohoda o přechodu Fakulty managementu Jihočeské univerzity pod Vysokou školu ekonomickou byla podepsaná rektory Jiřím Divíškem za Jihočeskou univerzitu a Janem Segerem za Vysokou školu ekonomickou v Praze dne 18. 11. 1997. Ke dni 1. 1. 1998 byla jindřichohradecká Fakulta managementu oficiálně přijata do svazku Vysoké školy ekonomické v Praze jako její šestá a zároveň jediná mimopražská fakulta.
V tomto období bylo hlavním úkolem pevné zakotvení FM do svazku VŠE a odstraňování všech problémů spojených s tímto přechodem. Tohoto úkolu se od roku 1999 ve funkci děkana úspěšně zhostil doc. Ing. Pavel Dvořák, CSc., druhý děkan fakulty, který ve vedení vystřídal doc. Ing. Zdeňka Žemličku, CSc. Pavel Dvořák působil na Fakultě managementu již od září 1994, od roku 1995 pak zastával funkci proděkana pro studium. Měl velký podíl i na vznikajícím Managementu zdravotnictví a na fungující spolupráci s americkými univerzitami.
Již v lednu roku 1998 se na fakultě uskutečnila historicky první videokonference mezi Fakultou managementu v Jindřichově Hradci a partnerskou univerzitou v Las Vegas. Přenos se uskutečnil v kinosále fakulty ve večerních hodinách a v Americe v ranních hodinách. Tématem první video-diskuze byl dětský diabetes (cukrovka).
V únoru 2002 vystřídal na základě volby Akademického senátu ve funkci děkana Fakulty managementu doc. Ing. Pavla Dvořáka, CSc. třetí děkan prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc. Ve funkci děkana působil dvě volební období až do 31. 1. 2008. Fakulta se postupně rozrůstala jak v počtu studentů, tak i v počtu pracovníků. Za největší úspěch v éře třetího děkana fakulty, prof. Ing. Pavla Pudila, DrSc. lze považovat získání akreditace pro doktorské studium, v roce 2003 společnou akreditací s ÚTIA.
V roce 2004 byla s Jihočeskou univerzitou navázána nová spolupráce, a to na nově akreditovaném oboru Pedagogické fakulty JU „Sociální pedagogika“, v němž Fakulta managementu garantovala jeden celý výukový blok. Začala tak spolupráce, která trvala 10 let, až do roku 2014.
V roce 2005 přešla Fakulta managementu jako jedna ze tří fakult VŠE na nový systém kreditového hodnocení studia, tzv. ECTS (European Credit and Transfer System). Zařadila se tak po bok moderních a úspěšných evropských univerzit.
Rok 2007 pak přinesl úspěšnou akreditaci doktorského studijního programu Economics and Management se studijním oborem Management a s výukou v anglickém jazyce.
Další etapa historie Fakulty managementu v Jindřichově Hradci byla započata změnou ve vedení nejmladší fakulty VŠE. Slavnostní inaugurace se uskutečnila 19. 2. 2008, kdy byl do funkce uveden čtvrtý děkan FM prof. Radim Jiroušek, DrSc.
V tomto období lze považovat za velký úspěch získání akreditace k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Management, které MŠMT udělilo Fakultě managementu na základě předložených dokumentů v červnu 2009.
Fakulta managementu poskytuje vzdělání ve všech třech stupních vysokoškolského studia, v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu v oboru Management v prezenční i kombinované formě. Studenti magisterského studijního programu si v rámci oboru volí z nabídky specializaci Management podnikatelské sféry, Management veřejné sféry a regionálního rozvoje a Management informací. Jako jediná škola v České republice nabízí Fakulta managementu i specializaci Management zdravotnických služeb.