Historie katedry ARTS Managementu

Katedra ARTS Managementu

Studijní obor Arts management je na FPH rozvíjen od roku 2007, jeho hlavní náplní je profesní příprava odborníků se zaměřením na management firem, organizací a institucí v sektoru kultury. Vznik oboru byl iniciován výraznou mezerou na trhu práce v oblasti ekonomiky kultury a značným odborným potenciálem Fakulty podnikohospodářské v oblasti výuky managementu, podnikové ekonomiky, marketingu a souvisejících tematických oblastí. Studium je ve značné míře orientováno na kreativní ekonomická odvětví, ekonomické využití kulturní tvorby a kulturního dědictví. V tomto smyslu je obor Arts management koncipován jako účelová kombinace teoretických a praktických kurzů, je založen na širokém znalostním základu kulturních disciplín v kombinaci s dovednostmi a způsobilostmi pro praxi ekonomického managementu kultury na národní i mezinárodní úrovni. Obor je od počátku rozvíjen ve spolupráci jednotlivých pracovišť FPH a ostatních fakult Vysoké školy ekonomické v těsné vazbě na přední kulturní instituce (Národní památkový ústav, Národní divadlo, Národní muzeum či Národní filmový archiv) a na koncepční spolupráci s orgány státní správy – především ministerstvo kultury, ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo zahraničních věcí. Rozvoj oboru je v tomto smyslu smluvně zajištěn podpisem dlouhodobých smluv, zejména s ministerstvem kultury, Národním památkovým ústavem aj. V průběhu svého vývoje se obor Arts management vedle pedagogických aktivit zapojil do oblasti vědecko-výzkumné činnosti, v tomto rámci je garantem rozsáhlého projektu v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (ministerstvo kultury), zpracovává odborné expertizy pro orgány státní správy, vypracovává odborná stanoviska k jednotlivým otázkám v oblasti legislativy a kulturní politiky státu. Oborová katedra se tak postupně stává současně odborným pracovištěm pro orgány veřejné správy i jednotlivé podnikatelské subjekty oblasti kultury. Ve spolupráci s ostatními pracovišti VŠE se tak Fakulta podnikohospodářská postupně stává významným odborným pracovištěm v rámci managementu kultury, podnikání v kultuře a související ekonomické teorie.
Absolventi na obou stupních studia (v bakalářském i magisterském) získávají jednak široký rejstřík odborných znalostí umožňujících uchopit souvislosti mezi jednotlivými aspekty kultury a ekonomie a jednak základní vědomostní profil v oblasti managementu, ekonomie a souvisejících disciplin (finance, daňová politiky, personalistika, statistika apod.). Náplň studia je završena průřezovými předměty na rozhraní ekonomického, sociálního a prostorového rozvoje společnosti. Obecným cílem studia je zvýšení efektivity managementu v jednotlivých oblastech kulturní ekonomiky poskytnutím unikátní kvalifikační struktury absolventů oboru Arts management. Absolventům oboru se otevírá široké pole profesního uplatnění jak v rámci státních, veřejnoprávních a neziskových organizací v kultuře, tak i v oblasti soukromého podnikání v jednotlivých segmentech ekonomiky kultury. Zvláštním cílem je uplatnění absolventů v mezinárodních orgánech, jak v oblasti kulturních institucí, tak i správních orgánů EU, UNESCO apod. Dosavadní vývoj praktického uplatnění studentů oboru Arts management (první ročníky denního magisterského studia přešly do praktického života v roce 2012) dokumentuje vysokou úspěšnost praktického uplatnění studentů, respektive široký prostor pro uplatňování nových absolventů v nadcházejících letech.

Autor: Jiří Patočka
Editor: Miloslav Synek