Historie katedry managementu

Vznik katedry podnikového managementu na počátku devadesátých let byl spojen se změnami, kterými prošla celá škola s cílem přiblížit výuku standardu vysokých škol působících v zemích s rozvinutou tržní ekonomikou.

Katedra vznikla jednak z pracovníků, kteří kmenově působili na výrobně ekonomické fakultě a to na katedře organizace a řízení výroby (Petr Záruba, Radim Vlček, Jaromír Veber, Eva Kotlasová, Helena Hrůzová), na katedře ekonomiky průmyslu (František Kovář, Jan Truneček, Jitka Srpová) a dále z pracovníků, kteří kmenově působili na tehdejší fakultě řízení (Richard Drechsler, Vlast Střížová, Eva Kaplanová a další). Následně byl na katedru přijat Jiří Fotr, naopak do praxe odešla Vlasta Střížová, Richard Drechsler a další.

Katedru od jejího zřízení řídil Petr Záruba. Od jejího vzniku se katedra zaměřovala jednak na výuku základů podnikového managementu pro všechny fakulty VŠE v Praze, jednak nabízela řadu předmětů, jimiž se podílela na koncipování odborného profilu absolventa podnikohospodářské fakulty.

V r. 1994 se Petr Záruba začal plně věnovat svým podnikatelským aktivitám a vedoucím katedry se stal Jaromír Veber. V průběhu devadesátých let došlo k rozšíření odborného zaměření katedry nejprve ustavením sekce, která se zabývá problematikou managementu kvality – z tehdejší katedry jakosti zboží, přešly do katedry managementu inženýrky Alena Plášková, Marie Hůlová a Helena Kořánová. V krátké době byla vytvořena vedlejší specializace „Management kvality,“ která získala značnou oblibu u tehdejších studentů.

Následně byla do katedry včleněna katedra drobného podnikání spolu s jejím dosavadním vedoucím Jaromírem Císařem a Pavlem Švagrem. Katedra v té době zajišťovala fakultně povinný předmět drobné podnikání. Po jmenování Císaře ministrem pro místní rozvoj a odchodem Pavla Švagra jako poradce ministra, musela katedra urychleně řešit tento výpadek vyučujících, z katedry marketingu přišla na sekci malých a středních podniků Jitka Šlechtová a z katedry podniku Ivana Svobodová, kladnou odezvu mezi studenty měl nově zavedený předmět trh nemovitostí, který vyučoval Tomáš von Zavrel.

Koncem devadesátých let se na katedře managementu začala etablovat sekce zaměřená na manažerskou informatiku. Skupina kolem Tomáše Kubálka připravila řadu úspěšných kurzů pro studenty, ale věnovala i pozornost počítačové gramotnosti mezi učiteli a administrativou fakulty.

Poslední „akvizicí“ katedry managementu, která znamenala další rozšíření odborného zaměření katedry byl příchod dvou pracovníků ze zrušené katedry organizace a řízení výroby Hany Svobodové a Nováka, kteří sebou přinesli výuku fakultně povinného předmětu zaměřeného na operační management.

Na přelomu tisícletí patří katedra podnikového managementu k největším na fakultě, ale i škole, spolu s interními doktorandy a pracovníky, kteří vyučují na částečný úvazek má na čtyřicet zaměstnanců.

Za deset let existence katedry se z řad členů katedry rekrutovali dva prorektoři VŠE, jeden děkan fakulty. Jen málo kateder se může pochlubit tím, že jeden z jejich pracovníků se stal i ministrem.

Ačkoliv mezi hosty katedry nechyběli profesoři a docenti z řady významných zahraničních škol, mohla se katedra pochlubit, že mezi jejími hosty a přednášejícími pro studenty byl i přední odborník na problematiku managementu, jehož publikace jsou celosvětově uznávány – Kanaďan Henry Mintzberg.

S nástupem nového milénia dochází k omezování kvantitativního rozšiřování katedry, stabilizaci obsahového zaměření nabízených předmětů a tlaku na kvalitu výuky.

Katedra představila řadu publikací, které získaly jak celoškolská a fakultní ocenění, tak byly pozitivně přijaty praxí (Veber a kol.: Management, Fotr a kol.: Rozhodování), katedra se zapojila do výzkumných aktivit zaměřených na Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí a řešení dílčího tematického úkolu: Vliv globalizace na soudobé podmínky podnikání, ekonomiky a managementu, následně do výzkumného záměru: Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy a v současnosti do projektu v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI): Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky.  Výstupy výzkumných aktivit byly a jsou prezentovány na řadě tuzemských i zahraničních konferencí i v impaktovaných a recenzovaných časopisech.

Z řad vlastních interních doktorandů kolektiv pracovníků katedry obohatily Lenka Čermáková, Blanka Volkmerová, Barbora Poláková a další. Z celoškolského institutu krizového řízení se do činnosti katedry (výuka krizového managementu) zapojili Emil Antušák a Zdeněk Kopecký.

Po r. 2006 v lůně katedry managementu vzniká skupina učitelů, kteří se orientují na výuku nového studijního oboru Arts Management, tato skupina (doc. Patočka, Ing. Heřmanová a řada učitelů na částečný úvazek) v r. 2009 přešla do nově zřízené katedry Art Managementu. V tomto období se katedra též výrazně zapojila do projektů Operačního programu Praha Adaptabilita a za jejich přispění začala inovovat řadu stávajících předmětů i celých studijních bloků – vedlejších specializací. Do výuky byla zavedena nová vedlejší specializace zaměřená na projektový management, podstatně byla aktualizována vedlejší specializace management kvality, převzata byla garance katedry za výuku fakultně povinného předmětu zaměřeného na management inovací.

Strategické záměry katedry managementu

Management je disciplína, která musí pohotově reflektovat na společensko-ekonomické proměny a poskytovat solidní teoretický i do jisté míry i praktický základ pro manažerské aktivity absolventů fakulty, popř. školy. Proto na rozdíl od exaktních studijních disciplín, jakými je např. matematika, statistika, stabilita, není typickým rysem pro odborné zaměření katedry (jak v oblasti pedagogické, tak vědeckovýzkumné).

Klíčové strategické záměry katedry v odborném zaměření (zejména pedagogickém) lze spatřovat v následujících směrech:

–         zabezpečení kvalitní výuky celoškolsky povinného předmětu Management 1 a fakultně povinných předmětů bakalářského studia: Provozní management, Podnikání malé a střední firmy, Management kvality, environementu a bezpečnosti práce a fakultně povinných předmětů magisterského studia: Management 2, Manažerské rozhodování a Management inovací;

–         pravidelná aktualizace obsahové náplně a posilování praktických poznatků v předmětech naplňujících obsah vedlejších specializací: Malé a střední podniky v tržním prostředí, Management kvality, Projektový management, popř. zařadit do nabídky vedlejší specializaci Management inovací.

–         rozšiřovat nabídku výuky předmětů katedry v cizích jazycích: ruštině a zejména v angličtině.

Strategické záměry katedry v oblasti vědecko-výzkumné práce jsou a budou směřovány na využití všech příležitostí (výzev, projektů), které korespondují s výše uvedeným odborným zaměřením katedry. Trvalá pozornost je a bude věnována i zkvalitnění publikačních aktivit (vědeckých sborníků, odborných publikací, odborných statí apod.).

Mezinárodní aktivity fakulty jsou směřovány do řady oblastí, jak tradičních: účast na zahraničních konferencích, zapojení zahraničních hostujících profesorů do výuky na fakultě, studijní pobyty doktorandů, tak netradičních: podpora výjezdů studentů bakalářských programů do zahraničí, získávání zahraničních učitelů k dlouhodobější výuce na katedře, společné výzkumné projekty se zahraničními partnery apod.

Autor: Jaromír Veber

Editor: Miloslav Synek