Historie katedry marketingu

Katedra marketingu, její historie a současnost

Katedra marketingu 1990-2004

I když první léta fungování katedry marketingu jsou historií skutečně teprve nedávnou, ucelené a systematicky uspořádané informace nejsou k dispozici a mnozí pamětníci, spojeni s počátkem formování katedry, nejsou již mezi námi. Přesto nepovažuji za vhodné uvádět zde obecná fakta o tom, jak byl u nás vnímán marketing až do roku 1989, ani hovořit o tom, proč se na vysokých školách s obsahem, logikou a smyslem marketingu studenti neměli možnost v ucelené podobě seznamovat, či o tom, co jim bylo místo toho nabízeno.

V roce 1990 proběhly volby děkana fakulty výrobně ekonomické (dnešní fakulta podnikohospodářská) a ten jmenoval vedoucí nových kateder (ekonomiky podniku, managementu, marketingu a drobného podnikání). Vedoucím katedry marketingu se stal prof. Ing. Jan Tomek, CSc. (obecná teorie marketingu, marketing pro mezní situace), který začal katedru formovat personálně i obsahově.

Členy katedry se od počátku jejího fungování stali: doc. Ing. Helena Horáková, CSc. (marketingová strategie, distribuce), Ing. Jan Koudelka, CSc. (spotřební chování, segmentace trhu, spotřební marketing), Doc. Ing. Kamil Zbořil( marketingový výzkum, analýza marketingového prostředí, marketing zdravotních služeb), CSc., doc. PhDr. Ing. Hilda Bártová,CSc. (výzkum trhu, výzkum účinnosti reklamy), doc. Ing. Vladimír Kosík (obecná teorie marketingu),  Ing. Jana Boučková, CSc.(internacionální marketing, politický marketing, marketingový výzkum), Ing. Oldřich Vávra, CSc., Ing. Libuše Kališová, CSc.( výrobek a sortiment). Katedra   se postupně personálně  rozrůstala a dalšími pracovníky byli v tomto počátečním období např. Ing. Lukáš Malátek, Ing. Martin Dvořáček, Ing. Petra Tojšlová, Ing. Jana Kropáčková, Ing.Jana Klenková PhD. ,Ing. Jaroslav Mozga,CSc., Ing. Martina Blažková PhD., později pak např. prof.Ing. Eduard Stehlík, CSc.( 1993-1999 vedoucí katedry).

Bezprostředně po vzniku katedry se všichni její členové soustředili na koncipování základního celoškolského kurzu „ Základy marketingu“, na jehož výuce se podíleli všichni pedagogové katedry. Každý z kmenových členů katedry pak připravoval i vlastní výběrový předmět, tak aby jednotlivé kurzy postupně obsáhly celou marketingovou problematiku. Katedra marketingu v období od svého vzniku v roce 1990 průběžně rozšiřovala škálu nabízených a vyučovaných předmětů a prohlubovala tak i orientaci celé katedry a zaměření jednotlivých jejich členů. V letech 1990 – 2005 se kromě Základů marketingu, jako celoškolského předmětu, začaly vyučovat např.: Výzkum trhu (česky i německy), Marketingové aplikace, Strategický marketing, Marketingový výzkum, Internacionální marketing (česky i francouzsky), Kvantitativní metody marketingového výzkumu, Internet a marketing, Nástroje marketingu, Chování spotřebitele a výzkum trhu, Marketingová komunikace a celá škála diplomových a speciálních seminářů jako celoškolsky a fakultně volitelných předmětů. Jednalo se například o diplomové a speciální semináře Marketingové strategie, Analýza marketingového prostředí a trhů, Euromarketing, Marketingová logistika, Segmentace trhu a spotřební chování, Výzkum trhu, Výrobek a sortiment, Marketingová komunikace, Případové studie ze spotřebního marketingu.

Pozornost byla věnována i zajištění výuky literaturou: Marketingový výzkum. VŠE Praha 1994. (doc.Ing.Kamil Zbořil, CSc.), Kapitoly ze spotřebního chování a výzkum trhu.VŠE Praha 1994. (ing. Jana Koudelka, CSc.),  Kapitoly ze základů marketingu. VŠE Praha 1995.  (kolektiv katedry), Vybrané aplikace marketingu-politický marketing. VŠE Praha 1995. (Ing. Jana Boučková, CSc.), Předpoklady a segmentace trhu spotřebního zboží. VŠE Praha 1996 ((Ing.Jan Koudelka, CSc.), Strategický marketing.VŠE Praha 1997. (doc.Ing. Helena Horáková, CSc.), Marketingové aplikace. VŠE Praha 1998. (kolektiv autorů), Marketingový výzkum. Metodologie a aplikace. VŠE Praha1998 doc.Ing. Kamil Zbořil, CSc.). V nakladatelství Grada vyšla v roce 1997 publikace doc.Ing. Jana Koudelky, CSc. Spotřební chování a marketing, za kterou získal cenu o nejlepší publikaci fakulty. První ucelenou učebnicí marketingu, na které se podílel kolektiv autorů katedry marketingu, a byla vydána  v nakladatelství mimo VŠE, byla až publikace Marketing. C.H. Beck 2003 ( doc. Ing. Jana Boučková, CSc. a kolektiv). Katedra rovněž v roce 1992 a 1993 zorganizovala dvě marketingové konference pro české manažery, zabývající se problematikou marketingu.

Zapojení studentů do činnosti katedry fungovalo např. formou Klubu marketingového výzkumu, jehož výstupy byly např. výzkumy pro GfK, Rockl a Pop, British Petrol, Pražský mezinárodní maraton aj.

oblasti mezinárodní spolupráce šlo např. o pobyt profesora Paldy,  Mefferta či Gilardiho na katedře marketingu bezprostředně po jejím vzniku, účast členů katedry na konferenci v Linci na pozvání prof. Ernesta Kulhavého, tříměsíční pobyt  Ing. Jany Boučkové, CSc. na Univerzitě v Nancy ve Francii,  účast studentů na soutěži ve strategické hře Markstrat pod záštitou prof. Hermannna Simona na Univerzitě v Mainzu, ve které tehdy naši studenti zvítězili.

V počátcích fungování katedry řešili její pracovníci výzkumný úkol s názvem Marketing pro mezní situace.

Vedoucími katedry po dobu její existence byli : prof. Ing. Jan Tomek ,CSc.(1990-1992), doc. Ing . Kamil Zbořil, CSc.(1992), prof. Ing. Eduard Stehlík, CSc.(1993-1999), doc. Ing. Jana Boučková, CSc.  (1996-2006), ing. Marcela Zamazalová, PhD.(2006-2008). Od roku 2009 je  vedoucím  katedry  marketingu  ing. Miroslav Karlíček, PhD.

Vývoj katedry marketingu v letech  2005-2011

Poněkud detailnější a lépe strukturované informace o katedře můžeme prezentovat až od roku 2005, kdy došlo k přechodu výuky k systému evropských kreditů. Na podkladech pro úspěšnou akreditaci 12 nových předmětů se podílelo 10 učitelů. Na rozdíl od početnějších a personálně stabilizovaných kateder představovala značnou zátěž definitivní úprava těchto podkladů, harmonizace nových předmětů a jejich koordinace se záměry fakulty. Při ohlédnutí nad pedagogickým působením potěšila vítězství studentů v soutěži o nejlepší diplomovou práci ESOP s tématy zpracovávanými na katedře marketingu. Pokud se týkalo vědecko-výzkumné činnosti, počátkem roku 2005 byl uzavřen grantový projekt GAČR Referenční skupiny v mediální marketingové komunikaci. Výzkum sledoval několik základních směru, a sice zmapování míry výskytu referenčních vztahů v marketingových komunikačních přístupech v ČR a zahraničí, prověření postojů českých spotřebitelů k těmto formám, postižení základních faktorů, které toto vnímání podmiňují a návrh rozhodovacího algoritmu při zapojení mediálních referenčních skupin do marketingové komunikace. Byla vyvinuta speciální modifikace obsahové analýzy pro marketingové účely. Proběhly relativně rozsáhlé analýzy databází MML 2000 – 2003. Výzkum prohloubily soubory primárních exploračních sond a kvalitativní výzkumy. Původní projekt rozšířilo statistické vyhodnocení monitoringu reklamy a sledování role známých osobností v kontextu Event Marketingu. Výsledky řešení projektu byly shrnuty a publikovány v souborné studii, ve třech speciálních sbornících, v článcích v odborném tisku a předneseny na několika mezinárodních konferencích. Zároveň v r. 2005 začal nový grantový projekt GAČR Ženské a mužské role v perspektivě spotřebního marketingu. Výzkum byl plánován na tři roky (2005 – 2007). V projektu šlo o zkoumání zejména stereotypů vztahu k produktům, volnému času, sledování médií a zapojení do marketingové komunikace. Projektu se ve významné míře v rámci relativně rozsáhlých primárních výzkumů účastnili i studenti. Členové katedry se podíleli na řešení výzkumného záměru Fakulty podnikohospodářské VŠE Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí – CEZ J18/98: 3113 0001 s příspěvky zahrnutými ve výstupu – Kislingerová, E., Nový, I.: Chování podniku v globalizujícím se prostředí Praha, C.H. Beck 2005 a podílí se na výzkumném záměru Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy. Došlo k zapojení do projektu Návrh systematického výzkumu cestovního ruchu v ČR se zvláštním zaměřením na kraje řešícího zakázku MMR Z06 Systém výzkumu v cestovním ruchu (D. Jakubíková).

V pedagogické oblasti i v roce 2006 zabezpečovala katedra nadále výuku povinných i volitelných předmětů bakalářského, magisterského a doktorského studia. Základ pedagogické činnosti katedry je ve výuce povinných předmětů pro bakalářský a magisterský stupeň studia (Marketing 1 Marketing 2) a v nabídce předmětů vedlejší specializace Marketing (Marketingové nástrojeMarketingová komunikaceMarketingový výzkum). Svou tradiční nabídku katedra rozšířila o volitelný předmět Práce mediální agentury, který byl zajišťován ve spolupráci s mediální agenturou Mindshare. Nově byl připraven a akreditován předmět The Global Marketplace. Dále byl akreditován předmět Marketingový výzkum (anglicky). Vyučované předměty jsou podpořeny učebními texty a nově byl publikován učební text Horová, O.: Ochrana spotřebitele po vstupu do EU, VŠE Praha, 2006. V distanční formě studia katedra zajišťovala výuku povinného předmětu Marketing 2 i výuku volitelných předmětů, mj. v němčině vyučovaný Výzkum trhu. V doktorském stupni studia jsou v nabídce katedry 4 předměty: Marketingová strategie, Chování spotřebitele, Marketingový výzkum, Výzkum trhu (v němčině). V polovině roku započaly práce spojené s přípravou nových předmětů pro nově vznikající studijní program Arts management určený pro bakalářský i magisterský stupeň studia. První představy si katedra začala vytvářet rovněž o připravovaném elitním programu HONORS Academia. Zmínit je třeba i zapojení učitelů katedry do výuky studia MBA na PIBS. V oblasti vědecko-výzkumné činnosti učitelé katedry dále pokračovali v řešení grantového projektu GAČR Ženské a mužské role v perspektivě spotřebního marketingu (GA 402/05/0152), hlavním řešitelem je doc. Koudelka. Projekt je věnován zkoumání stereotypů vztahu k produktům, volnému času, sledování médií, zapojení do marketingové komunikace. Doc. Koudelka je rovněž členem týmu řešeného grantu „Systémová dynamika a tržní struktury“ (GA 402/05/0502). Ve výzkumném záměru Fakulty podnikohospodářské Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy (MSM 6138439905) je zapojena Ing. Zamazalová.

V roce 2007 byl důraz v činnosti katedry kladen jako v předchozích letech na oblast pedagogickou, na výzkumnou aktivitu členů katedry, jejich publikační činnost a kvalifikační růst. Pozornost byla zaměřena rovněž na působení členů katedry marketingu směrem navenek, tedy na přednáškovou, poradenskou, konzultační činnost a další odborné aktivity ve spolupráci s praxí či akademickou sférou. Šlo o posilování prestiže katedry ve vztahu k okolí i o snahu o vytváření dobrého image katedry v rámci VŠE. Pedagogickou a vědecko-výzkumnou činností se katedra v rámci konstituované nabídky předmětů snažila akcentovat moderní pojetí marketingu s důrazem na strategický přístup a uplatňovat v co nejširší míře tvořivou technologií řešení problémů. Vyučované předměty byly zaměřeny na oblast marketingu různých podnikatelských subjektů – od malých a středních podniků (včetně těch, které se specializují na specifické marketingové činnosti) přes velké až po multinacionální firmy. Podobně jako další katedry se podílela na realizaci záměru vedení fakulty zabývat se ekonomikou a managementy dalších organizací a institucí, zejména pak v neziskové sféře, začala se v důsledku toho výrazněji profilovat i v oblasti kulturního marketingu. Katedra nadále zabezpečovala výuku povinných i volitelných předmětů bakalářského, magisterského a doktorského studia. Základ pedagogické činnosti katedry byl ve výuce povinných předmětů pro bakalářský a magisterský stupeň studia oboru Podniková ekonomika a management (Marketing 1 Marketing 2) a v nabídce předmětů vedlejší specializace Marketing (Marketingové nástrojeMarketingová komunikaceMarketingový výzkum).

V minulých letech byla zajišťována výuka dalších volitelných předmětů. Akreditovány byly nové předměty pro rozvíjející se studijní program Arts management. Katedra pokračovala ve výuce velmi pozitivně studenty hodnoceného předmětu Práce mediální agentury, který je zajišťován ve spolupráci s mediální agenturou MindShare. Nově byla zahájena výuka předmětu Veletrhy a výstavy ve spolupráci s BVV Veletrhy Brno. Svou tradiční nabídku předmětů katedra rozšířila o další volitelné předměty v cizím jazyce. Byla zahájena výuka loni akreditovaného cizojazyčného předmětu Marketingový výzkum (anglicky), na kterém participují přední odborníci z výzkumných agentur (Factum Invenio, Tambor, Nielsen, Mareco aj.). Nově akreditovány a vyučovány jako mimo semestrální kurzy byly předměty Ekonomika a marketing médií (anglicky) Ekonomika a marketing médií (německy). Pro výuku v dalším roce pak byly připraveny Marketingové komunikace v tržní ekonomice (anglicky) Vývoj reklamy v USA (anglicky). Katedra marketingu se účastnila rovněž výuky v distanční formě studia. Zajišťovala zde výuku povinného předmětu Marketing 2 i výuku dalších předmětů, mj. v němčině vyučovaného Výzkum trhu. V doktorském stupni studia jsou v nabídce katedry předměty: Marketingová strategie, Chování spotřebitele, Marketingový výzkum, Výzkum trhu (v němčině). Vyučované předměty jsou podpořeny učebními texty, nově byly publikovány učební texty: Praktické marketingové aplikace. (Vávra, O. a kol.), Arts Marketing – marketing umění a kulturního dědictví. (Černá, J., Johnová, R. a kol.), Případové studie ze spotřebního marketingu. (Koudelka, J. a kol), Spotřebitel (chování spotřebitele a jeho výzkum). (Koudelka, J. a kol.), podstatně přepracována byla skripta Marktforschung in deutscher Sprache (Bártová, H.). V oblasti vědecko-výzkumné činnosti pokračovala účast na řešení výzkumného záměru Fakulty podnikohospodářské „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy“ (MSM 6138439905), většina učitelů katedry byla dále zapojena do řešení grantového projektu GAČR Ženské a mužské role v perspektivě spotřebního marketingu (GA 402/05/0152). Projekt byl věnován zkoumání stereotypů vztahu k produktům, volnému času, sledování médií, zapojení do marketingové komunikace. Učitelé spolupracovali i v dalších řešených grantech „Systémová dynamika a tržní struktury“ (GA 402/05/0502). Publikační činnost členů katedry představovaly kromě výše zmíněných učebních textů články v marketingově orientovaných časopisech (Marketing & KomunikaceMarketing&Media aj.) a příspěvky ve sbornících. Jednalo se zejména o výstupy řešených grantových projektů a výzkumného záměru fakulty. Výzkumná činnost se promítla rovněž do řady aktivních vystoupení učitelů na mezinárodních vědeckých konferencích (Modern Approaches to Corporate Management, Svět práce a kvalita života, Gender a marketing aj. Spolupráce s praxí se v r. 2007 uskutečňovala na několika úrovních. Členové katedry spolupracovali formou expertní a konzultační činnosti s řadou podnikatelských subjektů. Úspěšně se rozvíjely i nadále vazby na mnoho organizací, které byly využity pro spolupráci při zpracování bakalářských a diplomových prací studentů. Nemalý význam mělo rovněž zapojení předních odborníků z praxe do výuky. Za všechny kontakty lze jmenovat spolupráci s GfK Praha, Median, Mareco, MindShare, Siemens, Česká marketingová společnost, Sdružení obrany spotřebitelů České republiky, Unilever, Beneficial Finance, Povltavské mlékárny, Veletrhy Brno, Pierot, H1.cz, Seaquist-Löffler. Nově byla navázána spolupráce s agenturami AC Nielsen, AISA, Confess, Factum Invenio, Palác Flora, a firmou Pfanner a dataPartner. V souvislosti s výukou předmětů arts marketingu pak s Národním muzeem a Národní knihovnou. V rámci rozvíjení zahraničních aktivit pokračovala spolupráce s  kolegy z Univerzit v Mannheimu (příprava mimo semestrálního kurzu v němčině a angličtině), Düsseldorfu, navázán byl i kontakt s kolegy v USA (příprava mimo semestrálního kurzu) a Steyru.

V roce 2008 v rámci pedagogické činnosti katedra nově akreditovala mimo jiné kurzy Product Marketing v angličtině, Segmentation, Positioning and the Marketing Mix v angličtině nebo Sportovní marketing. Dále se rozvíjela profilace katedry v oblasti marketingu kultury a umění. V oblasti vědecko-výzkumné činnosti probíhaly v roce 2008 závěrečné fáze řešení výzkumného projektu „Ženské a mužské role v perspektivě spotřebního marketingu“ (GAČR 402/05/0152). Výsledky byly publikovány v titulech „Ženské a mužské role v perspektivě spotřebního marketingu“ a „Marketingové pohledy na vybrané rozdíly ve spotřebním chování žen a mužů“, které byly vydány nakladatelstvím Oeconomica. V prvním čtvrtletí roku 2008 se intenzivně připravoval nový výzkumný projekt „Marketingový význam body image“. Ten byl na podzim Grantovou agenturou ČR úspěšně přijat a zařazen s číslem 402/09/0311 mezi podporované projekty GAČR. Členové katedry se rovněž účastnili řešení výzkumného záměru Fakulty podnikohospodářské „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy“ (MSM 6138439905). Jedním z výstupů této účasti bylo i autorské zapojení většiny členů katedry do programu mezinárodní vědecké konference „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací“, pořádané v říjnu 2008. V rámci doktorského studia studovalo v roce 2008 specializaci Marketing 17 studentů. Kromě vlastního studia a práci na disertacích se studenti doktorského studia katedry marketingu významně podíleli na řešení grantových výzkumných projektů. To se úspěšně promítlo i do jejich účasti na diskusním doktorandském fóru a zejména v řadě jejich vystoupení na tuzemských či zahraničních vědeckých konferencích. Díky studijnímu pobytu doktorandky Dagmar Duškové, PhD. v Číně došlo k obohacení mezinárodních kontaktů. Pokračovala spolupráce s americkými a rakouskými univerzitami se záměrem společného sborníku v letech 2009 a 2010. Spolupráce s praxí se v r. 2008 uskutečňovala na několika úrovních. Úspěšně se rozvíjely vazby na mnoho organizací, které byly využity pro spolupráci při zpracování bakalářských a diplomových prací studentů. Nemalý význam mělo i zapojení předních odborníků z praxe do výuky. V souvislosti s výukou předmětů arts marketingu se rozvíjela spolupráce s Národním muzeem a Národní knihovnou. V rámci rozvoje zahraničních aktivit se členové katedry účastnili mezinárodních konferencí ve Steyru, v Linzi nebo ve Varně, kde byly prezentovány výstupy z vědeckých grantů. Rozšířila se také spolupráce se zahraničními lektory na mimo semestrálních kurzech. Vyučován byl mimo jiné kurz Vývoj reklamy v USA v angličtině či Ekonomika a marketing médií v němčině. Katedra vyjednala také spolupráci s Upper Austria University of Applied Science.

Katedra marketingu prošla v roce 2009 celou řadou významných změn. V personální oblasti došlo ke změně vedoucího katedry, tuto pozici od února 2009 zastává Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. V oblasti pedagogické činnosti došlo k celkové změně koncepce výuky. Na bakalářském stupni byla zmodernizována výuka předmětu „Marketing 1“ (resp. „Marketing a podniková politika“), který je vyučován pro všechny studenty VŠE. Výuka se posunula blíže k firemní praxi (mimo jiné navázáním spolupráce s výzkumnou agenturou Millward Brown). Zároveň došlo k přechodu na elektronické testování. Na bakalářském stupni vznikl dále nový povinný bakalářský předmět „Spotřební chování“ tak, aby již daná problematika nebyla vyučována nekoncepčně v rámci magisterského kurzu „Marketing 2“. Vzniklo i několik nových volitelných bakalářských předmětů – např. „Marketing malých a středních firem“ či „Psychologie pro marketéry“. Na magisterském stupni došlo k posunu ve výuce předmětu „Marketing 2“. Tento předmět již nezahrnuje problematiku spotřebního chování, orientuje se primárně na marketing FMCG a některé vybrané aplikace (marketing B2B, neziskového sektoru atp.). Otevřena byla řada nových volitelných magisterských předmětů – mimo jiné např. „Marketing umění a kulturního dědictví“, „Politický marketing“, „Sportovní marketing“, „Osobní branding“ atp. Rozšířil se i počet předmětů vyučovaných hostujícími profesory. Výraznou změnou prošla vedlejší specializace Marketing. Ta se po přeměně skládá z pěti pokročilých marketingových předmětů. Jsou jimi: „Product/brand marketing“ (připravovaný ve spolupráci se společností L´Oréal), „Marketingový výzkum“ (připravovaný ve spolupráci s řadou výzkumných agentur), „Segmentace trhu“ (připravovaný ve spolupráci s výzkumnou agenturou Median), „Komunikační plánování“ (připravovaný ve spolupráci s komunikačními agenturami Ogilvy a EuroRSCG) a „Strategický marketing a inovace“ (připravovaný ve spolupráci se společností Procter & Gamble). Vedlejší specializace poskytuje studentům ucelený program přípravy pro klíčové manažerské pozice v marketingu (brand manager, product manager, marketingový manžer). Nově se vedlejší specializace otevřela i pro studenty 2. fakulty, kteří nyní tvoří asi polovinu z přijatých uchazečů. V oblasti vědy a výzkumu byl v roce 2009 zahájen výzkumný projekt Marketingový význam body image (GA402/09/0311), vedený doc. Janem Koudelkou, CSc. Členové katedry se účastnili i řešení výzkumného záměru Fakulty podnikohospodářské „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy“ (MSM 6138439905. V rámci doktorského studia studovalo v roce 2009 specializaci Marketing 23 studentů. V rámci rozvoje zahraničních aktivit došlo k rozšíření spolupráce s hostujícími profesory na mimo semestrálních kurzech. V roce 2009 byly vyučovány kurzy „Spotřební chování“ v angličtině, „Ekonomika a marketing medií“ v němčině, „Vývoj reklamy v USA“ v angličtině, „B2B marketing“ v angličtině a „Politický marketing v USA“ v angličtině.

V roce 2010  byl důraz kladen zejména na stabilizaci a rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecko-výzkumné a publikační činnosti, rozvoj spolupráce s firemní praxí a rozvoj zahraniční spolupráce. V oblasti pedagogické činnosti došlo k upevnění nové koncepce výuky, která byla přijata v roce 2009. U dvou fakultně povinných předmětů, Marketingu 2 a Spotřebního chování, byla aktualizována základní literatura. Významný posun byl realizován také u inovované vedlejší specializace Marketing (3MK), kde byl stabilizován tým vyučujících a rozšířen počet spolupracujících partnerských institucí z praxe. V roce 2010 byl na katedře akreditován jeden nový předmět. Jednalo se o kurz „Současná témata ve spotřebním chování“, který je vyučován v anglickém jazyce v rámci programu CEMS.V oblasti vědecko-výzkumné činnosti pokračoval v roce 2010 výzkumný projekt „Marketingový význam body image“ (GA402/09/0311), vedený doc. Janem Koudelkou, CSc. Jeden člen katedry se účastnil i řešení výzkumného záměru Fakulty podnikohospodářské „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy“ (MSM 6138439905).V rámci doktorského studia v roce 2010 studovalo specializaci Marketing 29 studentů. Spolupráce s praxí se v roce 2010 dále rozšířila. Katedra začala nově spolupracovat mimo jiné s firmami Nestlé, Kraft, Plzeňský Prazdroj a dalšími. Partnerské instituce se významně podílely na výuce. Spolupracovaly také při zadávání bakalářských a diplomových prací. Během roku 2010 byl rovněž připravován projekt Marketingového institutu, platformy pro setkávání akademiků, praktiků a studentů věnujících se oblasti marketingu. Institut by měl v budoucnosti zajišťovat kromě networkingu také školení, poradenství, workshopy a odborné konference. V rámci rozvoje zahraničních aktivit spolupracovali pracovníci katedry na vědeckém projektu s kolegy z University of  Lausanne, HEC Paris a Washington State University. V rámci tohoto projektu byly realizovány 3 dílčí studie. Pokračovala spolupráce s hostujícími profesory. V roce 2010 vyučovali v rámci kurzů katedry marketingu následující vyučující: Andreas Zehetner (Rakousko), Henry Balfanz (USA), Kai Schilling (Německo), Joerg Kragher-Krainer (Rakousko) a Tomasz Smolen (Polsko).

V roce 2011 katedra marketingu obohatila v oblasti pedagogické výuku  o  tři nové předměty. Na bakalářském stupni studia byl akreditován nový předmět „Rozvoj obchodních a vyjednávacích dovedností“. Povinný předmět bakalářského studia Marketing 1 byl akreditován rovněž v anglickém jazyce. Studenti si tedy mohou zvolit, zda budou daný předmět studovat v českém, nebo anglickém jazyce. Třetím nově akreditovaným předmětem byl kurz „Strategický marketing v simulacích“ (v anglickém jazyce), který je vyučován v rámci prestižního programu CEMS.V oblasti vědecko-výzkumné činnosti pokračoval i v roce 2011 výzkumný projekt „Marketingový význam body image“ (GA402/09/0311), vedený doc. J. Koudelkou, CSc., do kterého je zapojeno několik pracovníků katedry. Jeden člen katedry se rovněž účastnil řešení výzkumného záměru Fakulty podnikohospodářské „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy“ (MSM 6138439905). Tři členové katedry se účastnili nového výzkumného projektu „Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky“ (DF11P01OVV024).

Spolupráce s praxí se v roce 2011 stabilizovala. Katedra má v současnosti jednoho hlavního partnera (společnost Kraft Foods) a tři partnery (společnosti L’Oréal,  Median a AC Nielsen). Všichni partneři jsou významně zapojeni do pedagogické činnosti a někteří z nich se rovněž podílejí na vědecko-výzkumné činnosti katedry. Na konci roku 2011 vznikl na půdě katedry marketingu Marketingový institut. Jedná se o platformu pro setkávání akademiků, praktiků a studentů věnujících se oblasti marketingu. Institut bude zajišťovat kromě networkingu také školení, poradenství, workshopy a odborné konference. V rámci rozvoje zahraničních aktivit spolupracovali pracovníci katedry na vědeckých projektech s kolegy z University of Lausanne, HEC Paris, Washington State University, University of Southern Denmark či University of Applied Sciences Upper Austria. Pokračovala rovněž spolupráce s hostujícími profesory. V roce 2011 vyučovali v rámci kurzů katedry marketingu následující  zahraniční vyučující: Andreas Zehetner (Rakousko), Henry Balfanz (USA), Kai Schilling (Německo) a Joerg Kragher-Krainer (Rakousko).

Autorka: J. Boučková

Editor: M. Synek