Historie katedry mikroekonomie

Katedra mikroekonomie 

 1  Úvod

Po roce 1990 došlo k podstatným změnám ve výuce hospodářské vědy. Byla ukončena výuka marxisticko-leninské politické ekonomie a nahrazena výukou ekonomie (economics). Dne 12. 1. 1990 byla z rozhodnutí rektora Vysoké školy ekonomické v Praze zřízena rektorátní katedra obecné ekonomické teorie VŠE v Praze. Vedením katedry byl pověřen doc. Ing. Jan Pudlák, CSc. O výuku ekonomie na nové katedře projevilo zájem celkem 42 odborníků. Byla obsazena dvě místa profesorů, čtyři místa docentů a 14 míst odborných asistentů. Konkurzem prošlo 50 % (tj. 20) učitelů bývalé politické ekonomie. Úkolem katedry bylo zajistit výuku kursu obecné ekonomické teorie pro VŠE a specializovaných kurzů pro vyšší ročníky.

Katedra obecné ekonomické teorie se posléze rozdělila na tři katedry, které se specializovaly na jednotlivé discipliny ekonomie: na katedru obecné ekonomie, katedru makroekonomie a katedru ekonomických teorií. Katedra obecné ekonomie zajišťovala výuku předmětů se zaměřením na mikroekonomii, katedra makroekonomie předměty zaměřené na makroekonomii a katedra ekonomických teorií na předměty dějin ekonomických učení. Celek doplňovala ještě katedra hospodářských dějin. Katedra obecné ekonomie se přejmenovala na katedru mikroekonomie v akademickém roce 1991/92 schválil její akademický senát její zařazení na Fakultu podnikohospodářskou. Katedry mikroekonomie a makroekonomie zajišťovaly výuku předmětů povinného společného základu.

V roce 2002 proběhly změny v zajištění výuky předmětů povinného základu (mikroekonomie a makroekonomie) a dalších předmětů ekonomie (dějiny ekonomických učení a hospodářské dějiny). Na Fakultě národohospodářské byla zrušena katedra makroekonomie a katedra ekonomických teorií a byla založena katedra ekonomie. Na Fakultě podnikohospodářské se naopak obor zajišťovaných předmětů katedry mikroekonomie rozšířil z mikroekonomie na celý obor ekonomie, tj. na makroekonomii (bakalářské, inženýrské a doktorské studium),  a na dějiny národního hospodářství včetně dějin ekonomických učení. Protože výuka na Fakultě národohospodářské zajišťovala výuku také těchto disciplín, výuka ekonomie se od roku 2002 dělí mezi fakulty a dvě katedry[1]. Stať proto člení vývoj katedry mikroekonomie na uvedená dvě období.

I když jde o historii poměrně nedávnou, zachovalo se jen málo informačních zdrojů, které by vývoj zdokumentovaly. Patří mezi ně „Studijní programy“ jednotlivých akademických let, Statistická ročenky Vysoké školy ekonomické v Praze 1989, 1987. Celá řada klíčových

informací bohužel chybí, což znemožňuje některé rysy vývoje katedry zachytit věrněji.

2. Katedra mikroekonomie do roku 2002

S účinností od 1. 9. 1990 byla zřízena rektorátní katedra obecné ekonomie VŠE v Praze zajišťující základní kurz obecné ekonomie na VŠE. U jejího zrodu stál Ing. Jindřich Soukup, CSc. (tehdy vědecký pracovník katedry obecné ekonomické teorie), rektor VŠE prof. Ing. Věněk Šilhán, CSc., prorektor Ing. Miroslav Ševčík a děkan Výrobně ekonomické fakulty prof. Ing. V Hoffmann, CSc.  Vzhledem k profilaci katedry směrem k podnikatelskému zaměření byla katedra zařazena na Fakultu výrobně ekonomickou. Zřízením a vedením katedry byl pověřen Ing. Jindřich Soukup, CSc., který byl později jmenován vedoucím katedry.

Katedra mikroekonomie zajišťovala výuku předmětu mikroekonomie a některých volitelných předmětů. Vzhledem k podstatné změně obsahu výuky ve srovnání s obdobím do roku 1990 bylo nutné se opřít o zkušenosti ze zahraničí zejména při zajištění výuky odbornou literaturou, učebnicemi apod[2]. Byly využívány překlady renomovaných učebnic do českého jazyka. Velmi záhy katedra se opírala nejen o překlady zahraničních učebnic, ale výuku zajišťovala podle učebních pomůcek vlastních[3] učebních pomůcek. Například kurs mikroekonomie pro inženýrské studium byl budován členy katedry mikroekonomie s pomocí metodické spolupráce s učiteli z Staffordshire University ze Spojeného království a vyvrcholil zpracováním učební pomůcky „Mikroekonomie pro inženýrské studium“ (VŠE 1993).  Učební pomůcky katedry si záhy získaly odborný respekt a používaly se i na dalších vysokých školách v republice a používají se na nich po úpravách dodnes.

Od školního roku 1991/92 byl zaveden kreditní systém a s ním třístupňové studium ekonomie: bakalářské studium, inženýrské a doktorandské studium. Tomu odpovídal i systém kurzů a zkoušek pro celoškolsky povinné předměty. Kurz mikroekonomie (s třemi kredity) byl ukončen zápočtem. Za předpokladu, že student absolvoval i kurz makroekonomie mohl zakončit kurz ekonomie bakalářskou zkouškou. Výuka makroekonomie byla realizována katedrou makroekonomie. Státní zkouška z ekonomie na konci inženýrského studia probíhala společným zkoušením členů kateder makroekonomie a mikroekonomie.

Volby do akademického senátu v roce 2002 změnily složení akademických pracovníků na národohospodářské fakultě a odstartovaly změny v „dělbě práce“ mezi oběma fakultami resp. oběma katedrami. Na fakultě národohospodářské byly katedra makroekonomie a katedra  ekonomických teorií zrušeny a byla zde zřízena katedra ekonomie. Katedra ekonomie a katedra mikroekonomie na sebe převzaly úkoly výuky, které spadají do celého oboru ekonomie (mikroekonomie, makroekonomie, dějiny ekonomických učení, hospodářské dějiny). Po počátečních komplikacích, které změny doprovázely, se situace stabilizovala. Katedra mikroekonomie přijala nové spolupracovníky a vstoupila do nového období svého vývoje. Od roku 2006 je katedra organizována do tří sekcí: sekce Ekonomie 1, sekce Ekonomie2 asekce Hospodářských dějin a dějin ekonomického myšlení.

3  Vývoj katedry mikroekonomie v období 2003 – 2011

3. 1 Pedagogická práce

Katedra mikroekonomie zajišťuje kurzy povinného základu[4] a řadu volitelných kurzů[5] nejen pro Fakultu podnikohospodářskou tak i pro ostatní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze.

S přechodem na ECTS od akademického roku 2007 byly kursy  mikroekonomie pro bakalářské studijní programy a mikroekonomie pro navazující magisterské studijní programy postupně utlumovány[6]. V akademickém roce 2009/10 byla zavedena vedlejší specializace Analytik finančního sektoru. Byly připraveny a akreditovány 4 nové předměty: Finanční mikroekonomie, Finanční makroekonomie, Makroekonomická analýza a Dynamické modely v ekonomii – vybrané kapitoly. Na vedlejší specializaci se podílí jako partner Česká spořitelna a.s. Odborníci České spořitelny se podílejí na přednáškách a studenti absolvují stáže v České spořitelně. Katedra zajišťuje výuku předmětů v anglickém jazyce na doktorském stupni studia VŠE a v mezinárodních studijních programech VŠE.

Od roku 2004 participovala katedra mikroekonomie na přechodu k Evropskému systému transferu kreditů a  připravovala výuku předmětů oboru ekonomie na všech stupních studia i volitelných předmětů nabízených katedrou.

3. 2 Učebnice a učební pomůcky

Ve výuce se katedra opírá nejen o zahraniční literaturu a učebnice, ale vypracovala učebnice vlastní.  Byly publikovány vlastní učebnice i skripta mikroekonomie a makroekonomie pro všechny stupně studia, dále z hospodářských dějin a dějin ekonomických učení[7].

3. 3 Vědecko–výzkumná činnost katedry

Vědecko-výzkumná práce se postupně soustřeďovala od problematiky trhu práce, mikroekonomické politiky a mezinárodního podnikání na témata související s hodnocením dopadů hospodářské politiky na podnikovou sféru v České republice a na otázky aplikace moderních poznatků mikroekonomie, makroekonomie, hospodářských dějin a dějin ekonomických učení ve výuce.   Vědecko – výzkumná činnost katedry je prezentovaná na mezinárodních vědeckých konferencích doma i zahraničí. Od roku 2007 katedra pořádá každoročně vlastní konferenci – Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE.

Vlastní vědecko – výzkumnou činnost realizuje především formou vědeckých projektů obvykle s podporou různých institucí například GA ČR, IGA, Hlávkova nadání, MŠMT, FRVŠ a dalších[8]. Pracovníci katedry se též podílejí se také na řešení projektů, které jsou řízeny jinými katedrami.  Těsná je spolupráce katedry na mezinárodních projektech s vědeckými a pedagogickými institucemi ve Spojeném království, v Itálii, na Slovensku a ve Francii.

Každoročně publikují pracovníci katedry mezi 50 – 70 odborných statí, několik knižních monografií, řadu příspěvků do sborníků z mezinárodních konferencí a řadu dalších forem odborných výstupů.

4. Závěr

Katedra mikroekonomie je respektovanou katedrou Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Dosáhla během minulých dvaceti let svého vývoje uznávaných výsledků jak ve vědecké, tak v pedagogické práci. V tomto ohledu pokračuje v tradicích výuky národního hospodářství na Vysoké škole obchodní v Praze z meziválečného období  před druhou světovou válkou.

Autor: Jaroslav Krameš

Editor: Miloslav Synek

[1] Například: mezinárodní projekt Italian Investment in the Central and Eastern European Countries. Projekt proběhl pod záštitou Evropské komise. Projekt uskutečňovaný s podporou prostředků Hlávkovy nadace Změny ekonomického prostředí a jejich dopad na podniky v procesu připojování ČR do EUTeoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí. Tříletý projekt Grantové agentury ČR Metodologie hodnocení účinků strukturálních politik (odpovědný řešitel prof. Jindřich Soukup). Tříletý projekt Grantové agentury ČR evidenční číslo GA 402/06/0249 Migrace kvalifikované pracovní síly po vstupu České republiky do EU (odpovědná řešitelka projektu doc.. PhDr. Libuše Macáková, CSc.). Tříletý projekt Grantové agentury ČR evidenční číslo GA 307/06/026 Vývoj ekonomie jako předmětu vysokoškolské výuky v českých zemích do roku 1948 (odpovědný řešitel projektu doc. PhDr. Jaroslav Krameš, CSc.) a řada dalších.


[1] Vznikla tak situace, která byla podobná institucionálnímu uspořádání výuky národního hospodářství na pražské univerzitě od poloviny XIX. století (1852) do roku 1882. Od roku 1882 rozšířena výuka na čtyři katedry (dvě katedry na české pražské univerzitě), kde přispěla k prohloubení konkurenčního prostředí a ve svém důsledku se projevila v růstu kvality výuky i kvality pěstování ekonomické vědy.

[2]  Řešení daného úkolu bylo usnadněno výjezdy do zahraničí, pořizováním zahraniční odborné literatury a učebnic apod.

[3] Mezi základní doporučenou literaturu patřily pomůcky: Macáková, L. a kol.: Mikroekonomie – základní kurs. Publikováno v nakladatelství Melandrium. Nečadová, M., Sirůček, P.: Materiály ke studiu kursu mikroekonomie, Praha VŠE v Praze. Soukupová, J., Hořejší, B. – Macáková, l. – Soukup, J.: Mikroekonomie. Management Press. Macáková, L. a kol.: Mikroekonomie – cvičebnice (pro inženýrské studium). Melandrium, Slaný. Skripta i učebnice jsou opakovaně vydávány do současnosti v přepracovaných a doplňovaných vydáních. Nejstaršími publikacemi, které vznikly prací učitelů katedry, byly učebnice P. Mertlík, L. Rusmichová, J.  Soukup a kol.: Úvod do obecné ekonomie. (2. vydání) Aleko, Praha 1991 a J. Soukup a kol.: Kapitoly z mikroekonomie. VŠE, Praha 1992.

[4] Katedra mikroekonomie zajišťuje v rámci studijního programu E oboru Podniková ekonomika a management předměty Mikroekonomie I a Makroekonomie I pro bakalářský studijní program a Ekonomie 2 pro navazující magisterský studijní program. Pro bakalářský studijní program FPH Arts Management pracovníci katedry vyučovali předmět Ekonomie I a pro magisterský program stejného oboru předmět Ekonomie II. Na dalších fakultách VŠE katedra zajišťovala výuku tří celoškolských předmětů: kursu Hospodářské dějiny Ekonomie 1 pro bakalářský studijní program, středně pokročilého kursu Ekonomie 2 pro navazující magisterský studijní program. V rámci doktorského stupně studia učitelé KMIE vyučují celoškolsky povinný předmět Ekonomie (pokročilý kurs); v rámci oboru Ekonomie je oborově povinný předmět Dynamické modely v ekonomii a v rámci oborů Ekonomie i Podniková ekonomika a management jsou nabízeny volitelné předměty Teorie firmy a Komparace sociálně-ekonomických teorií ve světle globalizace.

[5] Čtenář  nalezne jejich seznam a charakteristiku na adrese: http://isis.vse.cz

[6] NA FPH se zprvu ekonomie na bakalářském stupni transformovala zpět na mikroekonomii a makroekonomii. Na ostatních fakultách se přednášela ekonomie. Před třemi lety byla rozdělena na FPH ekonomie na mikroekonomii a makroekonomii i v NMS. Povinné dějiny byly zrušeny.

 [7] Soukup, J. – Pošta, V. – Neset, P. – Pavelka, T. – Dobrylovský, J.: Makroekonomie. Moderní přístup. Management Press, (pro středně pokročilý kurs); Hořejší, B. – Soukupová, J. – Macáková, L. – Soukup, J.: Mikroekonomie, Management Press,  pro středně pokročilý kurs) ; Macáková, L. a kol.: Mikroekonomie, Melandrium,  pro základní kurs; Macáková, L. a kol.: Mikroekonomie II. Cvičebnice, Melandrium, Slaný; Pošta, V. – Sirůček, P.: Makroekonomie. Cvičebnice, 2. vydání, Melandrium; Macáková, L.: Poptávka po volném čase (CD-ROM), 1. vydání, Oeconomica, Praha;  Soukup, J. – Pošta, V. – Neset, P. – Pavelka, T. – Dobrylovský, J.: Makroekonomie (cvičebnice), Melandrium; Soukupová, J. – Macáková, L.: Teorie firmy, Melandrium; Pavelka, T.: Makroekonomie – základní kurz. Melandrium; Pošta, V. – Sirůček, P.: Makroekonomie – základní kurz. Cvičebnice. Melandrium; Krameš, J.: Pracovní listy z Ekonomie 1 (část makroekonomie)Macáková, L. a kol.: Pracovní listy z Ekonomie 2 (pro středně pokročilé), Melandrium, Slaný; Dušková, I. – Džbánková, Z.: Etická dimenze institucionálních změn (vybrané problémy). Oeconomica, VŠE v Praze 2005; Dušková, I., Džbánková, Z.: Etická dimenze institucionálních změn (praktikum). Praha: Oecomica VŠE v Praze 2006,1. vydání. 102 s. ; Macáková, L. a kol.: Mikroekonomie. Repetitorium. Středně pokročilý kurs. 5. přepracované vydání, Melandrium, Slaný 2007; Sirůček, P. – Faltus, J. – Jančík, D. – Kubů, E. – Průcha, V.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie. Melandrium, Slaný 2007; Macáková, L., Nečadová, M.: Ekonomie pro Arts [CD-ROM]. VŠE FPH, Praha 2007.