Historie katedry podnikové ekonomiky

Předchůdcem katedry podnikové ekonomiky byla katedra ekonomiky průmyslu, která byla založena  na Hospodářské fakultě VŠPHV v roce 1952, v posledním roce existence této fakulty. Po vzniku Vysoké školy ekonomické v roce 1953 se stala jednou z kateder Fakulty výrobně ekonomické. Prvním vedoucím katedry byl prof. Antonín Hodek. Ve vedení katedry se v průběhu padesátých a v první polovině šedesátých let postupně vystřídali docenti, později profesoři JUDr. Otakar Mrázek, Věnek Šilhán, Eduard Vopička, Milan Kubr a František Valenta.  Při založení katedry dalšími členy byli pozdější profesoři a docenti Věnek Šilhán, Milan Kubr, Miroslav Borák, František Kutta, Miloš Jakoubek. Hana Zikmundová (absolventi Vysoké školy politické a sociální), Václav Hoffmann, Libuše Miková, Josef Šindelář,  Vlastimil Petrofský (absolventi Vysoké školy věd hospodářských). V červenci 1953 rozšířili stav katedry čerství absolventi ekonomiky průmyslu z Hospodářské fakulty VŠPHV František Valenta, Jiří Sláma, Karel Štalmach a Josef Novák. O rok později nastoupili na katedru první absolventi ekonomiky průmyslu VŠE, Jiří Šafář, Jaromír Makovec a Jan Hon.

S katedrou spolupracovala řada externích odborníků, mezi nimi především pozdější profesoři Eduard Vopička a Jaroslav Jirásek. V tomto složení působila katedra ekonomiky průmyslu s malými obměnami do konce padesátých let. Katedra se záhy stala směrovou katedrou. Hlavními vyučovanými předměty  byly ekonomika průmyslu, organizace a plánování výroby a ekonomika dopravy. Absolventi získali titul promovaný ekonom – obor ekonomika průmyslu. Jako specializace se začaly vyučovat odvětvové ekonomiky, a to ekonomika strojírenství, stavebnictví, spotřebního průmyslu, dolů a energetiky.

Tak jako v celé společnosti byla první léta katedry charakterizována přebíráním sovětských zkušeností: byly překládány sovětské učebnice, přijeli sovětští poradci. V listopadu 1953 přiletěl do Prahy docent Kasatkin z Kujbyševa, který do té doby přednášel v Pekingu ekonomiku průmyslu. K prvním dnům pobytu docenta Kasatkina v Praze se váže historka o úrovni ruštiny některých členů katedry: docent Kasatkin spolu s malou skupinou členů katedry byl pozván k ministru školství. Byl deštivý den a ve snaze hosta uchlácholit tím, že to může být ještě horší, pronesl jeden člen katedry proslulou větu: „Jíndy u nas v listopádu očeň peršájet“.

Katedra ekonomiky průmyslu byla od počátku členěna na dvě sekce podle dvou hlavních předmětů, které vyučovala na vlastním oboru i na jiných oborech VŠE. Byly to sekce ekonomiky průmyslu a sekce organizace a řízení průmyslového podniku. Během prvních dvou let byl ve spolupráci s katedrou prof. Fukátka na tehdejší Fakultě ekonomicko-inženýrské ČVUT připraven první učební text k ekonomice průmyslu. První část této publikace byla vydána knihtiskem již v roce 1954. K ní se váže humorná příhoda s tiskovým dohledem. Jako každá publikace musela být „schválena“. Jednou z kapitol byla část o surovinových zdrojích našeho průmyslu. Pracovníci tiskového dohledu prověřovali, zda údaje o zásobách nerostných surovin nepatří mezi utajované údaje a proto inkriminovaná data podtrhli. Protože o utajované údaje nešlo, byl text po korekturách předán do tiskárny, kde všechny prověřované údaje vytiskli tučně.

V polovině 50. let přišli na katedru docenti, později profesoři Alois Remeš a Josef Šinkmajer. Profesor Vopička odešel z katedry na nově ustavenou fakultu řízení, kde založil katedru teorie řízení. Na konci 50. let  v souvislosti se zavedením závěrečných diplomových prací studentů se začalo s předdiplomovými praxemi a tématickými semináři, které v průběhu  60. let  přerostly do prací pro podniky na základě hospodářských smluv formou tzv. vedlejší hospodářské činnosti.

V polovině 60. let došlo na katedře ekonomiky průmyslu k organizačním změnám. V roce 1964 byl docent Milan Kubr vyslán do Mezinárodní organizace práce v Ženevě a vedení katedry převzal docent, později profesor František Valenta. Na katedru ekonomiky průmyslu přešla polovina učitelů ze zrušené katedry materiálně technického zásobování (tu vedl Ing. Jindřich Helekal); druhá polovina vytvořila katedru organizace a řízení výroby, kterou vedl docent, později profesor Vladimír Líbal. Ve druhé polovině 60. let přišla na katedru řada mladých učitelů z řad čerstvým absolventů i těch, kteří již prošli praxí mimo VŠE. Z nich se rekrutuje sbor současných profesorů a docentů. Vliv na činnost katedry měl i vznik Výzkumného ústavu ekonomiky průmyslu a stavebnictví, jehož vedoucím se stal prof. Věnek Šilhán, a kam přešli někteří učitelé katedry (Sláma, Makovec, Petrofský, Vyhnálek); po roce 1968 byl ústav zrušen a řada jeho pracovníků musela odejít do „výroby“.  Na katedrách vznikají výzkumné sekce.

V 2. polovině 60. let se rozvíjí studium při zaměstnání: vznikají konzultační střediska v Brně, Českých Budějovicích, ve Zlíně (v té době Gottwaldově), Hradci Králové, Liberci, Olomouci, Ostravě, Plzni a Ústí nad Labem. Jsou organizovány postgraduální kurzy (organizace a řízení výroby, ekonomika dopravy a spojů, marketing v průmyslu, později racionalizace v chemickém průmyslu, řízení materiálně technického zásobování, inovační a investiční procesy v průmyslu, ekonomika a řízení VHJ a podniků). Katedra ekonomiky má v té době dvě sekce – ekonomiku průmyslu (vedl ji docent J. Šafář) a ekonomiku podniku (vedl ji prof. V. Hoffmann).

Výrazně do života katedry zasáhlo období po srpnu 1968. Protože řada učitelů se angažovala v reformním a obrodném procesu v letech 1965 – 1968, bylo období  tzv. normalizace velmi tvrdé. Po stranických a jiných prověrkách musela řada učitelů z katedry odejít, jiní nesměli vykonávat žádné vedoucí funkce a měli  zastaven veškerý postup.  Do „výroby“ odešli Věnek Šilhán, Vlastimil Petrofský, Jan Hon, Jindřich Helekal, emigrovali Jiří Sláma, Václav Štván aj.  Do vedoucích funkcí se dostávali jen lidé, kteří měli důvěru KSČ. Vedoucí katedry se stává docentka, záhy profesorka Libuše Miková, (prof. Valenta byl pověřen vedením výzkumných sekcí na fakultě (byly 3 – katedry ekonomiky průmyslu, katedry organizace a řízení výroby a katedry ekonomiky dopravy).  Začíná se redukovat počet konzultačních středisek dálkového studia (v roce 1971 zůstává v Brně, Hradci Králové, Ostravě, Plzni a Ústí n/L.). V roce 1975 je vedoucím katedry jmenován doc. Jiří Šafář.

Začátek 80. let přinesl určité zmírnění normalizačních tlaků, což se projevilo i v obsahové náplni učebních plánů a zejména ve výzkumu, kde se rozvíjí celofakultní výzkum v oblasti strategie, který vedl prof. Z. Souček, později profesor V. Hoffmann. V této době přes všechny vnější okolnosti se rozvíjí spolupráce s praxí, pro řadu podniků jsou prováděny expertizy (v rámci tzv. vedlejší hospodářské činnosti), moderně jsou i zaměřeny výzkumné úkoly. Po náhlém úmrtí doc. Jiřího Šafáře v roce 1986 je katedra ekonomiky průmyslu rozdělena na tři katedry – stávající katedru ekonomiku průmyslu a nové katedry ekonomiky podniku a ekonomiky práce. Vedoucím katedry ekonomiky průmyslu je jmenován doc. Jiří Dvořáček (katedra měla 17 členů), vedoucím katedry ekonomiky podniku doc. Přemysl Voráč (katedra měla 19 členů), vedoucím katedry ekonomiky práce doc. Kleibl (katedra měla 7 členů). V té době na výrobně ekonomické fakultě jsou 4 studijní obory: ekonomika průmyslu, ekonomika zemědělství, ekonomika dopravy a spojů a ekonomika práce.

Zásadní změny (zhruba po 40 letech) v organizaci, obsahu studia a výuce probíhají po roce 1989. Začátkem roku 1990 proběhly na VŠE volby děkanů (děkanem se stává prof. V. Hoffmann) a jsou zřízeny nové katedry. Na základě výsledků voleb (volí zaměstnanci a studenti) jsou rektorem VŠE (prof. V. Šilhán) jmenováni vedoucí všech kateder. Vedoucím katedry podnikové ekonomiky je zvolen a na to jmenován  docent, později profesor Miloslav Synek. Vedení školy stanovilo počty učitelů na jednotlivých katedrách, na jejichž místa byl vypsán konkurz. Na katedru ekonomiky podniku se přihlásilo 35 zájemců (někteří i z jiných kateder a fakult) a konkurzem bylo přijato 27 učitelů (z toho  5 učitelů tvořili Laboratoř výpočetní techniky, která byla ke katedře připojena) a 1 pracovník z vědecké sekce). Prvními členy nově vzniklé katedry ekonomiky podniku byli (bez titulů): J. Brčák, M. Dedouchová, Z. Donátová, F. Ducheček, J. Dvořáček, J. Dvořák, J. Eisler, M. Greguš, V. Hoffmann, L. Kališová, J. Klečka, J. Krauseová, A. Kružík, J. Kyseláková, I. Neumaierová, Z. Pojsl, H. Sedláčková, D. Skočdopolová, Z. Souček, M. Synek, J. Šafářová J. Valach aj.. V laboratoři výpočetní techniky pracovali R. Gebauerová, T. Kubálek, P. Mikan, M. Neužil a M. Žabková. Z vědecké sekce přešla na katedru I. Čechová, jako první sekretářka nově vzniklé katedry pracovala A. Márovcová. Prvními interními aspiranty byli E. Kamínková a T. Vácha. Katedra si uchovala  své významné postavení v rámci fakulty (prvním děkanem se stal člen  katedry prof. Hoffmann a proděkanem pro pedagogiku Ing. Miroslav Greguš). V poměrně krátké době se podařilo napravit řadu křivd způsobených minulým režimem: proběhly rehabilitace poškozených učitelů, bylo umožněno získat tituly docentů a profesorů těm, kteří z politických důvodů je v minulosti nesměli mít, a titul inženýr poškozeným absolventům. V průběhu let někteří učitelé odešli z katedry na jiná pracoviště (3 učitelé na nově vzniklou katedru financí podniku, která byla nejprve zařazena do Fakulty informatiky a statistiky, a poté do nově vzniklé Fakulty financí a účetniství), i mimo školu (na ministerstva, do bank, založili si firmu apod.); laboratoř výpočetní techniky v roce 1999 přešla pod katedru managementu. Všichni noví učitelé prošli výběrovým řízením.

První roky 90. let byly  ve znamení hledání nového modelu vzdělávání i nové organizace výuky i školy. Vznikají nové fakulty (z fakulty výrobně ekonomické se stává fakulta podnikohospodářská), vznikají dva stupně studia (bakalářský, inženýrský, o něco později doktorský), vznikají specializace (hlavní a vedlejší), podle vzoru amerických vysokých škol je zaveden tzv. kreditní systém studia, jsou ustaveny vědecké rady fakult i VŠE.  Na fakultě podnikohospodářské je zaveden jeden studijní obor  – podniková ekonomika a management, katedra podnikové ekonomiky vytváří vedlejší specializaci ekonomika a řízení průmyslového podniku. Vzniká celá řada nových předmětů, pro které se hledá vhodná literatura. Hned v roce 1990 začínají učitelé katedry připravovat nové učební pomůcky: v nakladatelství ALEKO vychází Základy podnikové ekonomiky pro bakalářské studium (Synek a kol. ) a v roce 1992 Podniková ekonomika pro inženýrské studium (Synek a kol.), které jsou po více jak 40 letech prvními učebnicemi v Československu, které vycházejí z principů tržní ekonomiky. Jsou používány téměř všemi ekonomickými fakultami vysokých škol v ČR. V dalších letech jsou modernizovány – v roce 1997 vychází v nakladatelství Grada Publishing Manažerská ekonomika (Synek a kol.), určená pro inženýrské studium,  která v následujícím roce získala ocenění nakladatelství jako odborná ekonomická kniha s největším čtenářským ohlasem. V roce 1999 v nakladatelství C. H. Beck vychází kniha Podniková ekonomika (Synek a kol.),  určená pro bakaláře. Kromě těchto učebnic vznikly na katedře podnikové ekonomiky další učební pomůcky jak ve formě knih, tak ve formě cvičebnic a skript či jako multimediální výukové programy na CD ROM. Katedra se významně podílí i na distančním studiu, které bylo na VŠE zavedeno v roce 1995. Kromě základních předmětů (nauka o podniku, manažerská ekonomika, financování podniku, strategické řízení podniku a dalších kurzů) katedra zajišťuje speciální  a diplomové semináře a řadu dalších volitelných kurzů. Významnou měrou se podílí na výzkumu – v roce 2000 byl ukončen výzkumný úkol přidělený Grantovou agenturou ČR „Komplexní hodnocení českých podniků v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie“ (hlavní řešitel),  v současné byly řešeny dva úkoly (hlavní řešitelka E. Kislingerová) a byla připravena další vedlejší specializace „Finanční manager“, pro kterou byla vydána učebnice Manažerské finance (E. Kislingerová a kol.).

Celá řada učitelů působí jako lektoři v různých institucích, zejména v Pražské mezinárodní manažerské škole (PIBS), Institutu oceňování majetku (IOM), Českém institutu interních auditorů, na jiných vysokých školách a různých vzdělávacích  institucích. Po roce 1989 se řada učitelů katedry stala členy řídících a kontrolních orgánů nejrůznějších domácích i zahraničních společností působících v ČR.

Na katedře podnikové ekonomiky (KPE) působí dlouhodobě stabilní pedagogický sbor téměř 40 pedagogů (z toho 3 profesoři a 8 docentů) na plný či částečný úvazek. Vybrané kurzy jsou pravidelně vedené třemi hostujícími profesory ze zahraničí a do výuky chodí pravidelně více než 20 externích odborníků z ekonomické praxe. Do výuky jsou rovněž zapojeni doktorandi v prezenční formě studia.

Svým rozsahem pokrývá katedra široký záběr podnikové ekonomiky, která se zabývá podnikem jako institucionalizovanou jednotkou pracující v určitém podnikatelském okolí, jeho činnostmi, koordinací a optimalizací tak, aby podnikových cílů bylo dosahováno s maximální efektivitou.

Katedra zajišťuje výuku ve všech stupních studia, za stěžejní pokládá výuku celoškolsky a fakultně povinných předmětů na bakalářském, magisterském a doktorském stupni oboru Podniková ekonomika a management, a to zaměřených na podnik a jeho základní cíle a jim odpovídající činnosti v procesu neustále se měnícího okolí. Zároveň participuje i na výuce MBA kurzů, na výuce programu Honors Academia a je zapojena do výuky v rámci CEMS. Katedra dále zajišťuje výuku povinných předmětů oboru Arts management (otevřen pro studenty od akademického roku 2007/2008).

Na tyto základy navazuje řada odborných předmětů (volně volitelných nebo v rámci nabízených vedlejších specializací), které umožňují studentům prohloubit svou odbornost znalostmi ať již zaměřenými na specifické činnosti podniku (strategická analýza, tvorba strategie, plánování, řízení nákladů, controlling, inovace, investiční činnost, financování, oceňování majetku… atd.), nebo přímo zaměřenými na podniky se specifickými cíli (ekonomika neziskových organizací, sportovních organizací nebo dopravy).

V závěru studia umožňuje katedra studentům formovat svůj odborný profil v několika vedlejších specializacích – nabízeny jsou Finanční manažer, Poradce – auditor, Ekonomika sportu, Ekonomika nestátních neziskových organizací a Podniky a intervence – socioekonomické hodnocení.

Na všech kvalifikačních úrovních je na katedře obhajována řada prací: např. v r. 2011 to byly 3 doktorské disertační práce, 145 diplomových prací a 69 prací bakalářských. Doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D., která je členkou katedry, vykonává funkci prorektorky pro pedagogiku Vysoké školy ekonomické v Praze. Doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., je akademickým ředitelem magisterského programu International Management/CE a zároveň vykonává funkci proděkana pro pedagogiku na Fakultě podnikohospodářské. Doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc., od roku zastává funkci proděkanky pro zahraniční vztahy. Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D., je garantkou oboru Podniková ekonomika a management akreditovaném v ruském jazyce, který zahájil výuku v roce 2012, Ing. Ladislav Tyll, Ph.D., MBA, je Public Relation ředitelem tohoto programu vyučovaném v ruském jazyce. Ing. Pavel Mikan je na Fakultě podnikohospodářské systémovým integrátorem.

V rámci výuky i výzkumu je navázána dlouhodobá spolupráce s managementy podniků (například RWE, Česká rafinérská, a.s., BAEST Machines & Structures, a.s., Chart Ferox, a.s., Barum Continental, s.r.o., Česká spořitelna, Havel & Holásek a další) s představiteli státní správy a dalších institucí. K aktivitám členů katedry patří těsná spolupráce s poradenskými a vzdělávacími institucemi (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Controller-Institut a další).

Z vědecko-výzkumné činnosti byl dosud největším projektem katedry výzkumný záměr MŠMT Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy (MSM 6138439905) s dobou řešení 2005 – 2011, na kterém se podíleli řešitelé z celé Fakulty podnikohospodářské. V oblasti vědy a výzkumu katedra spolupracuje jak s praxí, tak s partnerskými univerzitami v ČR i zahraničí, jedním z výsledků je bohatá publikační činnost členů katedry. Řada publikací byla oceněna ať již nakladatelstvím, nebo VŠE či Fakultou podnikohospodářskou; tyto publikace se používají jako základní učebnice profilových předmětů nejen na VŠE, ale i na dalších vysokých školách ekonomického zaměření.

Katedra vydává vědecký odborný recenzovaný časopis Ekonomika a management, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě; online dostupné na http://www.vse.cz/eam/).

Ke klíčovým mezinárodním aktivitám katedry patří pravidelná účast na vědeckých mezinárodních konferencích. Jak bylo již zmíněno, na katedře působí čtyři hostující profesoři: prof. Dr. Wladimir Andreff (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Francie, zajišťuje výuku předmětu Globalizace ekonomiky sportu), doc. Dr. Helmut Lang (Staatlichen Berufsoberschule Nűrnberg fűr Wirtschaft und Technik, Německo, zajišťuje výuku předmětu Analýza nákladů a výkonů paralelně v angličtině a němčině), Irena Descubes, MA (ESC Rennes School of Business, Francie, vyučuje kurz Ekonomika a řízení neziskových organizací) a prof. Dr. Volker Eickenberg (European university of applied Sciences, vyučuje kurz Manažerské finance, anglicky). Dále jsou členové katedry zapojeni do spolupráce na mezinárodní certifikaci interních auditorů CIA (prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc.). Doc. Ing. Novotný, CSc. je členem v IAES (Mezinárodní asociace ekonomiky sportu) a v oblasti oceňování sportovních klubů a hráčů spolupracuje s EU Bratislava. Doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., v rámci CEMS MIM Entrepreneurial Finance Interfaculty Group pravidelně přednáší na blokovém semináři Entrepreneurial Finance na University Commerciale Luigi Bocconi v italském Miláně. Katedra je aktivně zapojena do dvouletého magisterského programu kompletně vyučovaného v anglickém jazyce International Management/CEMS MIM. V Praze katedra v roce 2011 zajišťovala výuku devíti předmětů vyučovaných v cizím jazyce.

Katedra podnikové ekonomiky rozvíjí rozsáhlou spolupráci s praxí. Učitelé katedry byli a jsou dlouhodobě zapojeni do úzké spolupráce s Českým institutem interních auditorů (prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc., Ing. Jiří Klečka, Ph.D., Ing. Ladislav Tyll, Ph.D., MBA, a další), zajišťují krátkodobé a dlouhodobé kurzy a podílejí se na výuce čtyřsemestrálního studia interních auditorů. Součástí je i spolupráce na organizaci zkoušek spojených se získáváním celosvětově uznávaného certifikátu v oblasti interního auditu. Spolupráce probíhá i s Institutem oceňování majetku a členové katedry participují na výuce studia MBA v rámci ISBM na VŠE a dále na Prague International Business School. Nezanedbatelnou součást tvoří i výzkumné projekty pro ministerstva (např. Ministerstvo dopravy) či pro firemní subjekty (např. RWE Transgas, Česká rafinérská, Chart Ferox, Deloitte, Baest a dalšími podniky). Katedra participuje i na vypracování různých odborných stanovisek, posudků apod. pro vládní a další instituce a organizace. Členové katedry působí ve vědeckých radách na řadě vysokých škol. Jsou zapojeni jako posuzovatelé výzkumných projektů MŠ SR a Slovenské akademie věd, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Grantové agentury ČR, jsou členy grantových komisí MŠMT ČR a Slovenské republiky, FRVŠ aj. Na katedru se obrací značný počet předních odborníků z praxe se zájmem o vystupování na přednáškách či seminářích zajišťovaných katedrou podnikové ekonomiky či se zájmem o jinou formu vzájemné spolupráce.

Od r. 2003 je vedoucí katedry prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., zástupkyně vedoucí katedry jedoc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D., tajemníkem katedry je Mgr. Jiří Kotáb, sekretářkou katedry je Ivana Vostřelová.

Miloslav Synek