Dobové studie

  • Kolekce „Dobové studie“ obsahuje odborné studie, učební texty ekonomů vydaných před rokem 1989
  • Aktuální kolekce na serveru Zotero – Dobové studie

Aktualizováno: Září 2012

ADÁMEK, Karel. 1893. Rozhledy v politice vyučování. Chotěboř: s.n.

ALEKSEJEV, A. a ekonomičeksij institut gosplana SSSR NAUČNO-ISSLEDOVATEL’SKIJ. 1959. Ekonomičeskoje sorevnovanije meždu SSSR i SŠA: kritika vzgljadov Amerikanskich buržuaznych ekonomistov. Moskva: Gosplanizdat

ANON. 1953. Dějiny Všesvazové komunistické strany (bolševiků): stručný výklad. 13., autoris. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury

ANON. 1960. Stručný statistický přehled 1945-1960. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury

ARROW, Kenneth Joseph. 1972. Společenský výběr a individuální hodnoty. 1. vyd. Praha: Svoboda. Ekonomie a společnost, Sv. 48

BADENI, Kazimír. 1957. Štúr ako vychovávatel´ a bojovník za slovenskú školu. Bratislava: s.n.

BALASSA, Bela. 1966. Teorie ekonomické integrace. 1. vyd. Praha: Svoboda. Ekonomie a společnost, 15

BEZDÍČEK, Josef. 1934. Československé střední školství v předpisech, tradici a praxi. Brno: s.n.

BIERMANN, W. Ed. 1905. Staat und Wirtschaft. Berlin: Puttkammer & Mühlbrecht

BLAUG, Mark. 1988. Great economists since Keynes: an introduction to the lives works of 100 modern economists. Repr. New York: Harvester Wheatsheaf. ISBN 0-7450-0455-5.

BOCKRIS, John O. 1958. Higher education in the Soviet Union. Current history : a journal of contemporary world affairs, roč. 35, č. 203, s. 22–28.

BRÁF, Albín. 1906. Politické vědy v Čechách na sklonku věků 18. a v první polovici 19. Praha: zvláštní otisk z almanachu České akademie

BUCHHOLZ, Arnold. 1963. Neue Wege sowjetischer Bildung und Wissenschaft. Methodische und organisatorische Probleme. Köln: Verlag Wissenschaft und Politik

BUCHVALDEK, Miroslav. 1987. Československé dějiny v datech. Praha: Nakl. Svoboda

BUZEK, Kamil. 1924. Úvod do právní organizace národního školství v RSČ. Praha: s.n.

BUZEK, Kamil. 1930. Úvod do studia základů národního školství v RSČ. Praha: s.n.

Čestmír CÍSAŘ a Miluše SVATOŠOVÁ, ed. 1949. Dějiny Všesvazové komunistické strany (bolševiků): stručný výklad. 7., autoris. vyd. Praha: Svoboda. Kmen

COUNTS, George S. 1957. The Challenge of Soviet Education. New York: McGraw-Hill

ČANBARISOV, Šajchulla Chabibullovič. 1988. Formirovanije sovetskoj universitetskoj sistemy. Učeb.-metod. posobije dlja vuzov po spec. Istorija. Moskva: Vysšaja škola

DIMITROV, Georgi Michajlov. 1963. Nástup fašismu a úkoly Komunistické internacionály v boji za jednotu dělnické třídy proti fašismu: (zpráva na 7. světovém kongresu KI 2.8.1935): určeno pro posl. VŠE. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická. Učební texty vys. škol

DJAČENKO, V. P. 1964. Problémy teórie ceny za socializmu. 1. vyd. Bratislava: Vys. škola ekonom

EBERHARDT, Jürgen a Alois SYNIAWA. 1986. Grundtendenzen in der Hochschulbildung der UdSSR und ausgewählter sozialistischer Länder zu Anfang der 80er Jahre. Studien zur Hochschulentwicklung. Berlin, Ost: Zentralinstitut für Hochschulbildung

ENGLIŠ, Karel. 1928. Národní hospodářství. Praha: F. Borový

GALBRAITH, John Kenneth. 1967. Společnost hojnosti. Ekonomie a společnost; 18. Praha: Svoboda

GALBRAITH, John Kenneth. 1984. Ekonómia a společenské ciele. Diela svetových ekonómov. Rad Buržoázna politická ekonómia. Bratislava: Pravda

GIDE, C., RIST, C. 1928. Dějiny nauk národohospodářských , I. Praha: Jan Leichter

GRUBER, Josef. 1922. Národohospodářská theorie. Díl I. Úvodní základní činitelé vývoje národohospodářského — Díl II. Nauka o výrobě. V Praze: Všehrd

GRUBER, Josef. 1924. Národní hospodářství na pražské univerzitě. Obzor národohospodářský,

HANSEN, Alvin. 1953. A Guide to Keynes. S.l.: McGraw – hill Book Company

HANSEN, Alvin Harvey. 1953. A guide to Keynes. New York : Tokyo: McGraw-Hill Book Company ; Kogakusha. International student edition

HEIMANN, Eduard. 1964. History of economic doctrines: an introduction to economic theory. New York: Oxford University

HERETIK, Štefan. 1988. Náčrt dejín politickej ekonómie (do sedemdesiatych rokov 19. storočia). Bratislava: Pravda

HOBSON, John A. 1962. Imperialismus: (studie). 1. vyd. Praha: s.n.

HORÁLEK, Milan. 1968. Nástin koncepce dalšího rozvíjení ekonomické soustavy řízení. Hospodářské noviny. Praha, 1968, s. 1–7.

JAMES, Émile. 1968. Dějiny ekonomického myšlení 20. století. Praha: Academia

JOHANSEN, Leif. 1984. Přednášky o makroekonomickém plánování. Obecné problémy I – IV. Praha: Ekonomický ústav ČSAV

KADLEC, Miroslav. 1948. Od dvouletky k pětiletce. Praha: Kulturní a propagační oddělení sekretariátu ÚV KSČ. Knihovnička dvouletého plánu, Č. 6

KADLEC, Miroslav. 1953. Přechodné období od kapitalismu k socialismu. 1. vyd. Praha: ÚV KSČ. Ústřední politická škola KSČ

KADLEC, Miroslav. 1965. Teorie cen: (učební text pro studující politické ekonomie). 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. Učební texty vysokých škol

KADLEC, Vladimír. 1962a. Maschinenbelegungspläne: Die Ausarbeitung von Belegungsplänen für Maschinen und Einrichtungen in Produktionsabteilungen. Berlin: Verl. die Wirtschaft

KADLEC, Vladimír. 1962b. Praktická aplikace metod lineárního programování. 1. vyd. Praha: s.n.

KADLEC, Vladimír. 1962c. Příklady rozboru výrobního plánu provozu: (Zatěžovací plány strojů a zařízení). 1. vyd. Praha: SNPL

KADLEC, Vladimír. 1963. Matematické metody řešení dopravních problémů: lineární programování. 1. vyd. Praha: Nakladatesltví dopravy a spojů

KADLEC, Vladimír. 1967. Ekonomické výpočty na samočinných počítačích v průmyslové praxi. 1. vyd. Praha: Svoboda. Řízení nár. hosp

KADLEC, Vladimír. 1968. Lineare Optimierung im Transportwesen. Köln-Opladen: Westdeutscher Verlag

KADLEC, Vladimír a Leo VODÁČEK. 1960. Rozbor činnosti výrobního podniku. 1. vyd. Praha: s.n.

KALININ, Mikhail Ivanovich. 1951. Über kommunistische Erziehung. Berlin: Verlag für fremdsprachige Literatur

KEJKULA, Jiří. 1968. Facultas oeconomiae (statistická ročenka 1967). 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství

KEJKULA, Jiří. 1972. Úvod do testování hypotéz pro pedagogy. 1. vyd. Praha: SPN

KEJKULA, Jiří a Jiří ŽVÁČEK. b.r. Facultas oeconomiae (statistická ročenka 1967). Praha: Státní pedagogické nakladatelství

KEJKULA, Jiří a Jiří ŽVÁČEK. b.r. Facultas oeconomiae (statistická ročenka 1970). Praha: s.n.

KEPRTA, Josef a škola pedagogická (Praha) VYSOKÁ. 1956. Organisace a správa československého školství: (úvod do studia). Praha: Státní pedagogické nakladatelství. Učební texty vysokých škol

KEYNES, John Maynard. 1963. Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz. Praha: Nakl. ČSAV

KINDLEBERGER, Charles P. 1978a. Sovětská ekonomika. Praha: Academia

KINDLEBERGER, Charles P. 1978b. Světová ekonomika. Praha: Academia

KLABOUCH, Jiří. 1958. Osvícenské právní nauky v českých zemích. S.l.: Nakladatelství ČSAV

KOLÁŘÍK, Jaroslav. 1937. Peníze a politika: Karel Engliš, bojovník o stabilisaci. Století přerodu; sv. 8. S.l.: Fr. Borový

KOZÁK, Josef. 1964. Užití výběrových metod v ekonomické statistice. Praha: St. pedag. nakl

KOZÁK, Josef. 1973. Problémy konstrukce prognostických modelů VÚSEI. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav sociálně ekonomických informací

KOZÁK, Josef. 1979. Prognostická statistika v podmínkách socialistické ekonomiky. 1. vyd. Praha: Výzk. ústav soc. ekon. inform

KOZÁK, Josef. 1988. Statistická prognostika I. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství

KRELLE, Walter. 1959. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung: einschließlich input-output-Analyse mit Zahlen für die Bundesrepublik Deutschland. Berlin: s.n.

KRELLE, Walter a Erich POTTHOFF. 1976. Grundriss einer speziellen Betriebswirtschaftslehre der Hochschule: wirtschaftliche Auswirkungen der Ausweitung des Bildungssystems in der Bundesrepublik Deutschland. Opladen: Westdeutscher Verlag

KRONROD, Jakov Abramovič. 1952. Upevnění peněžního oběhu v SSSR, inflace v kapitalistických zemích. 1. vyd. Praha: Orbis. Knihovna politické ekonomie

David Stuart LANE a George KOLANKIEWICZ, ed. 1973. Social groups in Polish society. Political and social processes in Eastern Europe. London: Macmillan. ISBN 0-333-12177-5.

LASKI, Harold Joseph. 1947. Marx a dnešek: úvahy z válečných let. 1. vyd. Praha: Dělnické nakladatelství. Knižnice pracujícího člověka, Sv. 8

LASKI, Harold Joseph. 1948. Úvahy o revoluci naší doby. 1. vyd. Praha: Václav Petr

LÉR, Ondřej. 1984. Ekonomický vývoj zemí RVHP: současné problémy a perspektivy. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda : Horizont : Práce

MACEK, Josef. 1954. Sociální ekonomika. Praha: Česká grafická unie

MACEK, Josef. 1955. Basic economics. Pittsburgh: Boxwood Press

MACEK, Josef. 1992. Dědictví marxismu. Acta Universitatis Carolinae. Oeconomica, 2/1991. S.l.: Karolinum

MACHONIN, Pavel. 1969. Československá společnost: sociologická analýza sociální stratifikace. Bratislava: Epocha

MAKSIMOVIČ, Ivan. 1971. Teorie socialismu v nemarxistické ekonomické vědě. Ekonomie a společnost; Sv. 36. Praha: Svoboda

MATES, Pavel, Petr PRŮCHA a Jan SVATOŇ. 1984. Vývoj organizace a řízení československých vysokých škol v letech 1918-1983. Praha: Ústav školských informací při MŠ ČSR

MEN’ŠIKOV, Stanislav Michajlovič. 1961. Ekonomičeskoje položenije SŠA. Moskva: s.n.

NIKITIN, Petr Ivanovič. 1960. Politická ekonomie: populární učebnice. 1. vyd. Praha: s.n.

NOVOTNÝ, Jan Maria. 1938. Vysoká škola obchodní: několik kapitol o tom, jak se vyvíjela, čeho dosáhla a čeho potřebuje. Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart

OLIVA, Felix. 1950. Politická ekonomie: Podle předn. prosl. r. 1948-49 na Vys. šk. věd hosp. v Praze. 2. vyd. Brno: Rovnost. Cesta mladé vědy, Sv. 1

OLIVA, Felix. 1951a. Politická ekonomie socialismu. 2. vyd. Praha: b.n.

OLIVA, Felix. 1951b. Politická ekonomie socialismu: podle přednášek na VŠHV ve studijním roce 1949-50. 2. vyd. Praha: MŠVU

OLIVA, Felix. 1952. Socialistický výrobní způsob. 1. vyd. Praha: Osvěta. Knihovna Socialistické akademie, Sv. 28

OLIVA, Felix. 1961. Politická ekonomie: (Předkapitalistické výrobní způsoby a kapitalismus všeobecně.): určeno pro posluchače všech fakult VŠE. Vyd. 1. Praha: SPN

OLIVA, Felix. 1967. Ekonomické studie 1943-1966. 1. vyd. Praha: Svoboda

OLIVA, Felix. 1970. Politická ekonomie: Předmonopolní kapitalismus: Určeno pro posl. všech fakult Vys. školy ekon. v Praze. 1. vyd. Praha: SPN. Učební texty vys. škol

OLIVA, Felix. 1972. Analýza vývoje ekonomické teorie v Československu v šedesátých letech. Praha: Academia

ONUSHKIN, Viktor Grigor’jevič a Vadim Aleksandrovič ZUBKOV. 1982. Making Higher Education Accessible to Young Workers and Peasants: The Soviet Historical Experience. Surveys and studies. Paris: Literacy, Adult Education, and Rural Development Division, Unesco

OSADČAJA, Irina Michajlovna. 1973. Současné keynesiánství. Ekonomie a společnost. Praha: Svoboda

OSADČAJA, Irina Michajlovna. 1981. Kritika soudobé buržoazní politické ekonomie. Praha: Svoboda

OSTROVIT’JANOV, Konstantin Vasil’jevič. 1951. Distribuce a směna v lidové demokracie a socialismu: Určeno pro potř. vys. šk., vyš. hosp. šk., různých internátních učilišť, kursů a pod. 1. vyd. Praha: Průmyslové vydavatelství. Knižnice vnitřního obchodu. Ř. 2, Sv. 4

PAŠKOV, Anatolij Ignat’jevič. 1952. O knize V.I. Lenina „Vývoj kapitalismu v Rusku“. 1., autoris. vyd. Praha: Svoboda. Ke studiu klasiků marxismu-leninismu, sv. 17

PAVLÁT, Vladislav. 1954. Předmět a metoda politické ekonomie: [Určeno] pro posluchače všeobec. ekonomické fak. 1. vyd. Praha: SPN. Učební texty vysokých škol

PAZOUREK, Josef. 1917. Ottův obchodní slovník: Pie-Žurnál. S.l.: J. Otto

PETRÁČEK, Jaroslav. 1974. Kritika buržoázní politické ekonomie. 1. část, Mikroekonomická část: teorie hodnoty a rozdělování. Praha: SPN

PETRÁČEK, Jaroslav. 1988. Dějiny ekonomických teorií: určeno pro posl. Ústavu marxismu-leninismu VŠE. Praha: SNTL

PETRÁČEK, Jaroslav a Jitka KODEROVÁ. 1986. Dějiny ekonomických teorií: určeno pro posl. všech fakult VŠE. Praha: SPN

PETRÁČEK, Svatopluk. 1966. Plánování rozvoje školství ve vyvinutých kapitalistických zemích ve světle názorů buržoazních odborníků. Praha: Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací

PETRÁČEK, Svatopluk. 1977. Dějiny ekonomických učení. Praha: SPN

PETŘIVALSKÝ, Jiří a škola ekonomická v Praze VYSOKÁ. 1963. Československá peněžní soustava: Stud. materiál pro 2. roč. postgraduálního studia ekonomů: Určeno pro Institut národohosp. plánování. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická

RICARDO, David. 1956. Zásady politické ekonomie a zdanění. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury

ROBINSONOVÁ, Joan. 1975. Jak porozumět ekonomické analýze. Ekonomie a společnost; Sv. 79. Praha: Svoboda

ROBINSONOVÁ, Joan. 1987. Teorie nedokonalej konkurencie. Bratislava: Pravda

ROUČEK, František. 1949. Právo směnečné: Výtah z přednášek Encyklopedia práva soukromého, které konal Fr. Rouček. 1949. S.l.: Praha, Spolek posluchačů Vysoké školy polit. a soc.

ROZENBERG, D. I. 1929. Istorija ekonomičeskich učenij. Moskva: Lekcii čitan v Plan institute imeni Kržižanovskovo

ROZENBERG, D. I. 1934. Istorija političeskoj ekonomiki. Moskva: Institut ekonomiki

SAMUELSON, Paul Anthony. 1959. Zasady analizy ekonomicznej. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe

SEDLÁK, Vladimír. 1953. Významná opatření ve výstavbě ekonomického školství. Politická ekonomie,

SEDLÁK, Vladimír. 1973. 20 let Vysoké školy ekonomické v Praze, 1953-1973. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 201

SITÁROVÁ, Zdenka a Antonín KLIMENT. 1981. Dějiny ekonomických teorií: stručný nástin. Členská knižnice. Praha: Nakl. Svoboda

SMITH, Adam. 1958. Pojednání o podstatě a původu bohatství národů I.-III. Praha: SPNL

STIGLER, George J. 1965. Essays in the History of Economics. Chicago: University of Chicago

SWEEZY, Paul M. 1967. Teorie vývoje kapitalismu. Praha: Academia

ŠIK, Ota. 1968. Plán a trh za socialismu. Praha: Academia

TINBERGEN, Jan. 1964. Central planning. Studies in comparative economics; 4. Yale: Yale University Press

TINBERGEN, Jan. 1972. Hospodářská politika : zásady a tvorba. Praha: Svoboda

URBAN, Luděk. 1968. Konvergence ano či ne? Vyd. 1. Praha: Svoboda. Dialogy, 5

VALOUCH, Miloslav. 1971. K šedesátinám prof. Františka Kahudy. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, roč. 16.

VELTRUSKÝ, Ladislav. 1958. Československé finance. Praha: Orbis. Ekonomické edice. Finance

VELTRUSKÝ, Ladislav. 1969. Finance v kapitalistické splečnosti. Vyd. 2. Praha: s.n.

WELLNER, Max. 1877. Böhmens Volkswirthe seit hundert Jahren. Prag: C. Bellmann

ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. 1949. Slovensko v pětiletém plánu. Praha: Svět v obrazech. Příručka pětiletky, Sv. 10

ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. 1950. Socialistické rozmiesťovanie výrobných síl. Bratislava: Slov. ak. vied a umení

ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. 1954. Kontrola – podstatná a neoddeliteľná súčiastka socialistického plánovania. 1. vyd. Bratislava: Práca. Knižnica výrobnomasovej práce, Zv. 3

ZÁVODSKÝ, Prokop a Jiří ŽVÁČEK. 1989. Statistická ročenka Vysoké školy ekonomické v Praze 1989. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze