Odborné studie

  • Kolekce „Odborné studie“ zahrnuje příspěvky k dějinám vysokého školství a výuky ekonomie
  • Aktuální kolekce na serveru Zotero – Odborné studie

Aktualizováno: Září 2012

ALBRECHT, Catherine. 2000. Professionalism in the Economics Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences, 1953-1963. In: Hana BARVÍKOVÁ, ed. Věda v Československu v letech 1953-1963. Sborník z konference : Praha, 23.-24. listopadu 1999. Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities, sv. 1. Praha: Archiv Akademie věd České republiky. s. 265–278. ISBN 80-86404-00-5.

ALBRECHT, Catherine. b.r. Continuities and Discontinuities in Business and Economic Education in Cyechoslovakia, 1945-1953. manuskript.

ANON. 1960. 40 let práce Vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně: 1919-1959. 1. vyd. Praha: SZN. Zemědělská výroba

ANON. 1965. Revue dějin socialismu. Bratislava: Ústav dějin socialismu a Ústav dejín KSS

ANON. 1968. 15 let Vysoké školy strojní a textilní v Liberci: 1953-1968. Liberec: Vysoká škola strojní a textilní v Liberci

ANON. 1969. Dějiny university v Brně. Brno: Universita J.E. Purkyně v Brně

ANON. 1971. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 1946-1971. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství

ANON. 1974. 25 let Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni: [1949-1974. Plzeň: Vysoká škola strojní a elektrotechnická

ANON. 1975. 30 let socialistického školství v Československé socialistické republice: 1945-1975. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství

ANON. 1978. Geschichte der technischen Universität Dresden: 1828-1978. Berlin: Deutscher Verl. der Wissenschaften

ANON. 1991. hochschule ost. berichte, analysen, debatten und dokumentation. [online], roč. 1-10. Dostupné z: http://www.hof.uni-halle.de/journal/hso.htm

ANON. 1992. Education and economic change in Eastern Europe and the former Soviet Union. Wallingford: Triangle Books. Oxford studies in comparative education, vol. 2 (1). ISBN 1-873927-04-5.

ANON. 1997. 1977-1997 Ekonomická fakulta Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava. Ostrava-Zábřeh: ethics

ANON. 1998. Historie katedry statistiky a oboru statistika. Bulletin katedry statistiky a pravděpodobnosti, roč. 1, s. 7–10.

ANON. 2000. Academia in Upheaval: origins, transfers, and transformations of the communist academic regime in Russia and East Central Europe. 1st ed. Westport: Bergin & Garvey. ISBN 0-89789-708-0.

ANON. 2007a. Hochschule im Sozialismus: Studien zur Geschichte der Friedrich-Schiller-Universität Jena (1945-1990). Köln: Böhlau. ISBN 978-3-412-34505-1.

ANON. 2007b. Hochschule im Sozialismus: Studien zur Geschichte der Friedrich-Schiller-Universität Jena (1945-1990). Köln: Böhlau. ISBN 978-3-412-34505-1.

ANON. 2009. Univerzita v Olomouci (1573-2009). 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-2227-5.

ANON. 2010. Věda a technika v Československu v letech 1945-1960. Praha: Národní technické muzeum. Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 24. ISBN 978-80-7037-197-8.

ANON. 2011. 20 let UJEP: k 20. výročí založení Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. ISBN 978-80-7414-366-3.

ANON. b.r. hochschule ost: Gesamtinhaltsverzeichnis hochschule ost 1.-10. Jahrgang (=Okt. 1991 – Dez. 2001). hochschule ost [online], Dostupné z: http://www.uni-leipzig.de/~hso/hefte/Volltexte/gesamtinhalt%20hso.pdf

ANON. b.r. Securitas Imperii. Securitas Imperii,

ANON. b.r. Sešity. Sešity [online], Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/policie/udv/sesity/index.html

ANWEILER, Oskar a Klaus MEYER. 1979. Die sowjetische Bildungspolitik 1917-1960 [i.e. neunzehnhundertsiebzehn bis neunzehnhundertsechzig]: Dokumente u. Texte. Heidelberg: Harrassowitz [in Komm.]. ISBN 9783447020725.

Markéta ARTLOVÁ a Vlasta STŘÍŽOVÁ, ed. 2011. 20 let Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 201. ISBN 978-80-245-1505-2.

BARVÍKOVÁ, Hana a věd České republiky AKADEMIE. 1999. Fondy a sbírky Archivu Akademie věd České republiky. Praha: Archiv Akademie věd České republiky. Práce z dějin Akademie věd = Studia historiae Academiae scientiarum. Řada B, sv. 13. ISBN 80-902464-3-5.

Hana BARVÍKOVÁ, Marek ĎURČANSKÝ a Pavel KODERA, ed. 2000. Věda v Československu v letech 1953-1963: sborník z konference : Praha, 23.-24. listopadu 1999. Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities, sv. 1. Praha: Archiv Akademie věd České republiky. ISBN 80-86404-00-5.

Hana BARVÍKOVÁ, ed. 2003. Práce z Archivu Akademie věd. Řada C první všední dny ČSAV a jejích ústavů v paměti současníků: sborník ze setkání pamětníků v Praze 25. a 26. 11. 2002. Reflexe počátků vědecké instituce. Svazek 4. Praha: Archiv Akademie věd ČR. ISBN 80-86404-06-4.

BAUER, M. 2005. Karel Kouba a jeho místo v českém ekonomickém myšlení. Politická ekonomie, č. 4, s. 527–543.

BAUERKÄMPER, Arnd. 2005. Die Sozialgeschichte der DDR. München: Oldenbourg Verlag. ISBN 3-486-57637-2.

BAŽANTOVÁ, Ilona. b.r. Počátky výuky ekonomie jako vědecké disciplíny na Právnické fakultě pražské univerzity. S.l.: s.n.

BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ. 1999. Katedra psychologie a sociologie řízení. In: 80 let vysokého ekonomického školství na území České republiky. Praha: Acta Oeconomica. s. 113–116. ISBN ISSN 0572-3043.

BĚLONOŽNÍK, Zdeněk, Karlova UNIVERZITA a Karlova UNIVERZITA. 2007. Vzdělávací systém SSSR v procesu „směřování k beztřídní společnosti“ (20. – 80. léta): pohled sovětské sociologie. Praha: Fakulta sociálních věd UK. Pražské sociálně vědní studie = Prague social science studies. Sociology series, SOC-013

Pavel BENEŠ a Vladimír RAMBOUSEK, ed. 2007. 60 let pedagogických fakult: 1946-2006. Plzeň: Koniáš. ISBN 80.86948-04-8.

BERAN, Jiří. 2000a. Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund a politické ovzduší ve výkonném aparátu presidia ČSAV před r. 1963 (na okraj referátu Martina France). In: Hana BARVÍKOVÁ, ed. Věda v Československu v letech 1953-1963. Sborník z konference : Praha, 23.-24. listopadu 1999. Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities, sv. 1. Praha: Archiv Akademie věd České republiky. s. 543–551. ISBN 80-86404-00-5.

BERAN, Jiří. 2000b. Vědci a funkce ve vědě a v politice. In: Hana BARVÍKOVÁ, ed. Věda v Československu v letech 1953-1963. Sborník z konference : Praha, 23.-24. listopadu 1999. Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities, sv. 1. Praha: Archiv Akademie věd České republiky. s. 527–541. ISBN 80-86404-00-5.

BERÁNEK, Karel. 1995. Dějiny Univerzity Karlovy. II, 1622-1802. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova. ISBN 80-7184-050-5.

Richard BESSEL a Ralph JESSEN, ed. 1996. Die Grenzen der Diktatur. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN 9783525013595;    3-525-01359-0*(Pb.).

BEYRAU, Dietrich. 1993. Intelligenz und Dissens die russischen Bildungsschichten in der Sowjetunion 1917 – 1985 [online]. Göttingen: Vandenhoeck & RuprechtDostupné z: http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/ausgaben/uni_ausgabe.html?projekt=1243578696  urn:nbn:de:bvb:12-bsb00042037-7

BLAŽEK, Petr a Patrik EICHLER. 2009. Jan Palach  ’69. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta : Ústav pro studium totalitních režimů ČR : Togga. ISBN 978-80-7308-237-6.

BLAŽEK, Petr, Karel JECH a M. KUBÁLEK. 2004. Politicky motivované vylučování studentů v zakladatelském období komunistického režimu. Černá kapitola z dějin vysokého zemědělského školství v Praze. In: Blanka RAŠTICOVÁ, ed. Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století. Uherské Hradiště: s.n. s. 111–132.

Beata BLEHOVÁ a Peter BACHMAIER, ed. 2004. Die Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturpolitik in der Slowakei, 1945-2004. St. Pöltner Osteuropa-Studien ; 2. Frankfurt am Main: Lang. ISBN 3-631-53017-X.

BREIT, William. 1998. The academic scribblers. 3rd ed. Princeton: Princeton University Press. ISBN 0-691-05986-1.

BUDDE, Gunilla-Friederike. 2003. Frauen der Intelligenz: Akademikerinnen in der DDR 1945 bis 1975. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, Bd. 162. ISBN 3-525-35143-7.

Clemens BURRICHTER a Gerald DIESENER, ed. 2002. Auf dem Weg zur „Produktivkraft Wissenschaft“. Beiträge zur DDR-Wissenschaftsgeschichte : Reihe B, Arbeitsmaterialien und Texte ; 1. Leipzig: Akad.-Verlag-Anst. ISBN 3-931982-29-7.

CAJTHAML, Petr. 2010. Mechanismy politického řízení Univerzity Karlovy v druhé polovině padesátých let. Východočeské listy historické, č. 27, s. 92–108.

CONNELLY, John. 2008. Zotročená univerzita: sovětizace vysokého školství ve východním Německu, v českých zemích a v Polsku v letech 1945-1956. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1185-3.

CONNELY, John. 2000. Captive university: the Sovietization of East Germany, Czech, and Polish higher education. Chapel Hill: University of North Carolina Press. ISBN 0-8078-4865-4.

CONNELY, John. 2003. Humboldt im Staatsdienst. Ostdeutsche Universitäten 1945-1989. In: Mythos Humboldt. Vergangenheit und Zukunft der deutschen Universitäten. Wien: s.n. s. 80–104.

CYHELSKÝ, Lubomír. 1992. K čtyřicátému výročí založení katedry statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Informační Bulletin České Statistické Společnosti, roč. 3, č. 2, s. 4–7.

ČECH, Jan. 2008. Kořeny transformačního myšlení v českém disentu před rokem 1989 [online]. diplomová práce. Praha, Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut ekonomických studií, Dostupné z: ies.fsv.cuni.cz/default/file/download/id/8920

ČECHURA, Jaroslav. 2000. Hrabyňské tuskulum Karla Engliše. In: Hana BARVÍKOVÁ, ed. Věda v Československu v letech 1953-1963. Sborník z konference : Praha, 23.-24. listopadu 1999. Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities, sv. 1. Praha: Archiv Akademie věd České republiky. s. 457–468. ISBN 80-86404-00-5.

ČERVENKA, Evžen. 1975. 25 let Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích. Praha: SNTL

ČORNEJOVÁ, Alžběta, Markéta DEVÁTÁ, Martin FRANC, Jiří POKORNÝ, Petra SCHINDLER – WISTEN a Oldřich TŮMA. 2010. Volný čas v komunistickém Československu: dokumentační výstava: 13.9.-7.10.2010, Akademie věd České republiky. Praha: Pražská edice. ISBN 978-80-86239-20-0.

DEVÁTÁ, Markéta. 2003a. Profesoři jmenovaní v letech 1948-1950 na českých vysokých školách. AUC-HUCP 1-2, s. 191–246.

DEVÁTÁ, Markéta. 2003b. Příspěvek k dějinám vysokých škol 1948-1950. In: Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002-2003. Praha: VCDV. s. 631–652. ISBN 80-7285-025-3.

DEVÁTÁ, Markéta. 2004a. Russische und ukrainische Emigranten an tschechischen Hochschulen nach dem Februar 1948. In: Wissenschaft im Exil. Die Tschechoslowakei als Kreuzweg 1918-1989. Sammelband einer Konferenz. (Prag, 11.-12. November 2003). Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy. s. 289–306.

DEVÁTÁ, Markéta. 2004b. Ruští a ukrajinští emigranti-slavisté na českých vysokých školách po únoru 1948. Slavica Litteraria 7, s. 83–90.

DEVÁTÁ, Markéta. 2008. Vysoká škola politických a hospodářských věd jako nástroj indoktrinace marxisticko-leninského vědeckého světového názoru. In: Proměny diskursu české marxistické historiografie. České Budějovice: Jihočeská univerzita. s. 193–204. ISBN 978-80-7394-114-7.

DEVÁTÁ, Markéta. 2009. Vysoká škola politických a hospodářských věd (1949-1953). In: Semináře a studie k dějinám vědy. Praha: ÚSD. s. 421–455. ISBN 978-80-7285-050-1.

DEVÁTÁ, Markéta. 2010a. Vysoká škola politická a sociální v systému Národní fronty (1945–1949/1952). Východočeské listy historické, č. 27, s. 52–63.

DEVÁTÁ, Markéta. 2010b. Vysoká škola politická a sociální v systému Národní fronty. Východočeské listy historické, č. 27, s. 52–63.

DEVÁTÁ, Markéta. 2010c. Vysoká škola politických a hospodářských věd (1949-1953). Počátky marxistického vysokého školství. In: Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948. Praha: ÚSD. ISBN 978-80-7285-123-2.

DEVÁTÁ, Markéta. 2010d. Vysokoškolský profesor 50. let 20. století. Formování kariéry tří marxistických historiků. In: Historie prožité minulosti. K šedesátinám Oldřicha Tůmy. Praha: ÚSD a IMS FSV UK. s. 47–58. ISBN 978-80-7285-134-2.

DEVÁTÁ, Markéta. 2011a. Vysoká škola politických a hospodářských věd a problém (dis)kontinuity výuky ekonomie v letech 1949-1953. In: Učíme ekonomii 90 let. Praha: Wolters Kluwer ČR. s. 73–92. ISBN 978-80-7357-641-7.

DEVÁTÁ, Markéta. 2011b. Výuka ekonomie na rozhraní dvou epoch: Vysoká škola politických a hospodářských věd v letech 1949-1953. In: Učíme ekonomii 90 let. Praha: Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7357-641-7.

DEVÁTÁ, Markéta a Doubravka OLŠÁKOVÁ. 2010a. Ideologizace vědy a školství, 1945-1960. In: Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948. Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities; sv. 23. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. s. 9–96. ISBN 978-80-7285-123-2.

DEVÁTÁ, Markéta a Doubravka OLŠÁKOVÁ. 2010b. Vysoká škola politických a hospodářských věd, 1949-1953. Počátky marxistického vysokého školství. In: Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948. Praha: ÚSD. s. 159–212. ISBN 978-80-7285-123-2.

DEVÁTÁ, Markéta a Doubravka OLŠÁKOVÁ. 2011. Ideologizace vědy a školství. Formy a vlivy kulturní politiky KSČ, 1945-1953. In: Únor 1948 v Československu: Nástup komunistické totality a proměny společnosti. České křižovatky evropských dějin 3. Praha: ÚSD. ISBN 978-80-7285-108-9.

DEVÁTÁ, Markéta, Doubravka OLŠÁKOVÁ, Vítězslav SOMMER a DINUŠ, PETER. 2010. Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948. Práce z dějin vědy (Studies in the history of sciences and humanities), sv. 23. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. ISBN 978-80-7285-123-2x.

DINUŠ, Peter. 2010. Vysoká škola politická ÚV KSČ v letech 1953-1969. In: Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948. Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities; sv. 23. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. s. 213–249. ISBN 978-80-7285-123-2.

DOLEŽALOVÁ, Antonie. 2011. Učíme ekonomii 90 let. Praha: Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7357-641-7.

DOSTÁLOVÁ, Lucie a univerzita (Opava, Česko) SLEZSKÁ. 2009. Kulturní politika a představy stran Národní fronty v letech 1945-1948 v dobovém tisku [diplomová práce] = Cultural politics and ideas of parties of national front in 1945-1948 in contemporary press. Opava: vl.nákl.

Marek ĎURČANSKÝ a Hana BARVÍKOVÁ, ed. 2000. Diskuse k blokům „Společenské vědy“. In: Marek ĎURČANSKÝ a Hana BARVÍKOVÁ, ed. Věda v Československu v letech 1953-1963. Sborník z konference : Praha, 23.-24. listopadu 1999. Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities, sv. 1. Praha: Archiv Akademie věd České republiky. s. 329–330. ISBN 80-86404-00-5.

DVOŘÁK, Jiří. 2000. Vznik druhé vysoké školy v Českých Budějovicích (provozně-ekonomická fakulta VŠZ Praha). In: Hana BARVÍKOVÁ, ed. Věda v Československu v letech 1953-1963: sborník z konference : Praha, 23.-24. listopadu 1999. Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities, sv. 1. Praha: Archiv Akademie věd České republiky. s. 95–102. ISBN 80-86404-00-5.

DVOŘÁK, Pavel. 2005. 100 let ekonomického školství v Ostravě: 1905-2005. Ostrava: OA Ostrava-Poruba. ISBN 80-239-5474-1.

DVOŘÁK, Pavel. 2009. Fakulta managementu VŠE: publikace k 15. výročí založení. Kostelní Radouň: Neuhaus. ISBN 978-80-87107-01-0.

DZARASOV, Soltan Safarbijevič a Stanislav Michajlovič MENŠIKOV. b.r. Sudba političeskoj ekonomii i jeje sovetskogo klassika. Moskva: Alpina Biznes Buks

Marcela EFMERTOVÁ, ed. 2003. 4. mezinárodní konference z historie vědy a techniky u příležitosti 50. výročí založení Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze: 23. dubna 2001, … Praha: 50 let Fakulty elektrotechnické ČVUT. 1. vyd. Praha: Libri. ISBN 80-7277-200-7.

EKELUND, Robert B. 2007. A history of economic theory and method. 5th ed. Long Grove: Waveland Press. ISBN 978-1-57766-486-4.

ELTZE, Manfred, Roland KÖHLER a Otto KINDZORRA. 1987. Geschichte des Hochschulwesens der Deutschen Demokratischen Republik (1961-1980): ein Überblick. Berlin: Zentralinstitut für Hochschulbildung

EWING, E. Thomas. 2002. The teachers of Stalinism : policy, practice, and power in Soviet schools of the 1930s. History of schools and schooling; vol. 18. New York: P. Lang. ISBN 0820452335.

EWING, E. Thomas. 2011. Učitelja epochi stalinizma: vlast’, politika i žizn’ školy 1930. Moskva: Istorija stalinizma. ISBN 978-5-8243-1529-5.

FASORA, Lukáš a Jiří HANUŠ. 2009. Masarykova univerzita v Brně: příběh vzdělání a vědy ve střední Evropě: [1919-2009]. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-4850-8.

FASORA, Lukáš a Jiří HANUŠ. 2010. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity: pohledy na dějiny a současnost. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5326-7.

FELCMAN, Ondřej a Dana MUSILOVÁ. 1996. A Survey of Post-World War II Works Concerning Social Historiography in Czechoslovakia. Czech Sociological Review, roč. 4, s. 237–246.

Ondřej FELCMAN, ed. 2010. Východočeské listy historické č. 27. Ústí nad Labem: Oftis. ISBN 978-80-7405-104-3.

FITZPATRICK, Sheila. 2002. Education and social mobility in the Soviet Union 1921-1934. Cambridge : London ; New York: Cambridge University Press. Soviet and East European studies. ISBN 0-521-89423-9.

FÖRSTER, Günter. 2001. Die Juristische Hochschule des Ministeriums für Staatssicherheit. Die Sozialstruktur ihrer Promovenden. Münster, Hamburg: s.n. ISBN 3-8258-4589-3.

FRANĚK, Otakar. 1975a. Dějiny Vysokého učení technického v Brně. Brno: Blok

FRANĚK, Otakar. 1975b. Dějiny Vysokého učení technického v Brně: 1945 – 1975. 1. vyd. Brno: Blok

GABZDILOVÁ, Soňa. 2003. Komunistická strana Československa a školstvo na Slovensku v rokoch 1948–1953. In: Zdeněk KÁRNÍK, ed. Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, I. Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu do roku 1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. s. 201–223. ISBN 80-86569-60-8.

GLADYSZ, Antoni. 1981. Oświata, kultura, nauka w latach 1947-1959: węzłowe problemy polityczne. Warszava – Krakow: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. ISBN 9788301034474.

GLETTLER, Monika a Alena MÍŠKOVÁ. 2001. Prager Professoren 1938-1948: zwischen Wissenschaft und Politik. Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte im östlichen Europa; Bd. 17. Essen: Klartext. ISBN 3-88474-955-2.

GRANT, Nigel. 1969. Society, schools and progress in Eastern Europe. Oxford: Pergamon Press. ISBN 0-08-013321-5.

Michael GRÜTTNER, Rüdiger HACHTMANN a Konrad H. JARAUSCH, ed. 2010. Gebrochene Wissenschaftskulturen: Universität und Politik im 20. Jahrhundert. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN 978-3-525-35899-3.

HACKER, Jens. 1983. Der Ostblock. Entstehung, Entwicklung und Struktur 1939-1980 / [Část 1 (Kap. I-III)], [Část 2 (Kap. IV-IX)]. Baden-Baden: Nomos. ISBN 3-7890-0872-9;  3-7890-1067-7.

HAMPL, Bohuš. 1972. 20 let fakulty potravinářské a biochemické technologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, [sv.] 9

HARNWELL, Gaylord P. 1960. Russian Diary: A distinguished educator’s informal report on life and higher education in the Soviet Union. Philadelphia: University of Pennsylvania Press

HARTMANN, Karl. 1962. Hochschulwesen und Wissenschaft in Polen: Entwicklung, Organisation und Stand, 1918-1960. Frankfurt am Main: A. Metzner

HAVLÍČKOVÁ, Petra. 2008. Politické procesy z padesátých let minulého století [online]. diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Dostupné z: http://is.muni.cz/th/74477/pravf_m/dipl.prace.txt

HAVRÁNEK, Jan. 1964. Stručné dějiny University Karlovy. Praha: Universita Karlova

HAVRÁNEK, Jan. 2000. Kontakty s vědou východního bloku a první styk se západem. In: Hana BARVÍKOVÁ, ed. Věda v Československu v letech 1953-1963: sborník z konference : Praha, 23.-24. listopadu 1999. Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities, sv. 1. Praha: Archiv Akademie věd České republiky. s. 25–28. ISBN 80-86404-00-5.

HELMERT, Gundula. 1994. Schule unter Stalin 1928 bis 1940: über den Zusammenhang von Massenbildung und Herrschaftsinteressen. Erziehungswissenschaftliche Veröffentlichungen / Osteuropa-Institut an der Freien Universität Berlin, ISSN 0067-589X; Bd. 22. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. ISBN 3-447-03497-1.

HOENSCH, Jörg Konrad. 1977. Sowjetische Osteuropa-Politik 1945-1975. Taschenbücher Geschichte. Kronberg/Ts.: Droste, Athenäum. ISBN 3-7610-7204-X.

HOFFMANNOVÁ, Jaroslava. 2009. Institucionální zázemí humanitních a sociálních věd v českých zemích v letech 1848-1952. Praha: Archiv Akademie věd ČR. Práce z Archivu Akademie věd ČR, B 18 (ř. B, sv. 18). ISBN 978-80-86404-25-7.

HOLMAN, Robert a KOL. 1999. Dějiny ekonomického myšlení. Praha: C. H. Beck

Jiří HOLÝ a Katka VOLNÁ, ed. 2010. Tato fakulta bude rudá!: katedra české literatury Filozofické fakulty Karlovy univerzity očima pamětníků a v dokumentech. 2. vyd. Praha: Akropolis ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-7308-304-5.

HOŘEJŠÍ, Bronislava. 2003. Vysoká škola ekonomická v Praze 1953-2003. Minulost, přítomnost, budoucnost. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze Nakladatelství Oeconomica. ISBN 80-245-0663-7.

HRADECKÁ, Vladimíra a František KOUDELKA. 1998. Kádrová politika a nomenklatura KSČ, 1969-1974. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR; sv. 31. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. ISBN 80-85270-83-8.

HRADECKÝ, Tomáš. 2010. Počátky Vyšší pedagogické školy v Ústí nad Labem (1953-1955). Východočeské listy historické, č. 27, s. 86–97.

HRON, František. 1988. 200 let výuky zemědělských věd v Čechách 1788-1988: historický vývoj, současnost a budoucnost Vysoké školy zemědělské v Praze. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola zemědělská

HRONOVÁ, Stanislava a Richard HINDLS. 2010. Hospodářská statistika z pohledu 20 let vývoje. Informační Bulletin České Statistické Společnosti, roč. 22, s. 32–40.

HRUBÝ, Peter. 1980. Fools and Heroes: the changing role of communist intellectuals in Czechoslovakia. Oxford: Pergamon Press. ISBN 08-024276-6.

CHMIELEWSKI, Witold Jan. 2006. Kształcenie nauczycieli w okresie ideologizacji szkolnictwa 1944 – 1956. Warszawa: Wydawn. Neriton. ISBN 83-89729-59-8.

CHMIELEWSKI, Witold Jan. 2010. Polska administracja szkolna w latach 1944-1950. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. ISBN 978-83-89935-93-9.

CHYTIL, Zdeněk a Milan SOJKA. 2003. České ekonomické myšlení v letech 1948-1969 (od stalinského teroru k Pražskému jaru). Politická ekonomie, roč. 51.

JANHUBA, Miloslav. 1999a. Nástin vývoje vysokoškolské výuky účetnictví v zemích Koruny české a její současný stav na VŠE v Praze. Vyhne 28.06.1999 – 30.06.1999. In: Stav a vývoj účtovníctva vo svetle nadnárodných úprav a jeho dosledky pre vzdelávanie v oblasti účtovnictva na vysokých školách. Bratislava: Ekonomická univerzita. s. 41–47. ISBN 80-225-1198-6.

JANHUBA, Miloslav. 1999b. Vysokoškolská výuka účetnictví v zemích Koruny české. In: 80 let vysokého ekonomického školství na území České Republiky. Praha: Acta Oeconomica. s. 93–99. ISBN ISSN 0572-3043.

JANHUBA, Miloslav. 2008. The Development of Accounting Higher Education in the Czech Republic. In: Robert W. MCGEE, ed. Accounting Reform in Transition and Developing Economies. Miami: Springer. s. 301–305. ISBN ISBN 978-0-387-25707-5.

JANHUBA, Miloslav. 2010. Český účetní historik a teoretik Hugo Raulich (1866-1940). Český finanční a účetní časopis, roč. 5, č. 1, s. 78–81.

Konrad Hugo JARAUSCH, ed. 1982. The Transformation of higher learning, 1860-1930: expansion, diversification, social opening, and professionalization in England, Germany, Russia, and the United States. Historisch-sozialwissenschaftliche Forschungen, ISSN 0173-2153; Bd. 13. Stuttgart: Klett-Cotta. ISBN 3-608-91067-0.

Konrad Hugo JARAUSCH, ed. 1991. Zwischen Parteilichkeit und Professionalität. Bilanz der Geschichtswissenschaft der DDR. Berlin: Akademie Verlag. ISBN 3-05-001892-5.

Karel JECH, ed. 1993. Stránkami soudobých dějin: Sborník statí k pětašedesátinám historika Karla Kaplana. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. ISBN 80-852-7016-1.

JELÍNEK, Miloš. 1987. K 125. výročí JČSMF. Jednota před 30 lety a František Kahuda. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, roč. 32, č. 6, s. 322–327.

JELÍNKOVÁ, Vladimíra a Jitka GOBYOVÁ. 1994. Školství v České republice. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání. ISBN ISBN 80-211-0206-3.

JESSEN, Ralph. 1993. Die ”Entbürgerlichung” der Hochschullehrer in der DDR – Elitewechsel mit Hindernissen. hochschule ost, č. 3, s. 61–72.

JESSEN, Ralph. 1999. Akademische Elite und kommunistische Diktatur: Die ostdeutsche Hochschullehrerschaft in der Ulbricht-Ära. Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft; Bd. 135. Berlin: Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN 3-525-35797-4.

JINDRA, Jiří. 2000. Přírodní vědy a Komunistická strana Československa. In: Hana BARVÍKOVÁ, ed. Věda v Československu v letech 1953-1963: sborník z konference : Praha, 23.-24. listopadu 1999. Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities, sv. 1. Praha: Archiv Akademie věd České republiky. s. 487–500. ISBN 80-86404-00-5.

JIRÁSEK, Zdeněk. 1998. Perzekuce školství Moravy a českého Slezska v letech 1948-1954. Časopis Slezského zemského muzea – B, roč. 47, s. 59–96.

JIROUŠEK, Bohumil. 2000. Českobudějovická pobočka University Karlovy a její zánik roku 1953. In: Hana BARVÍKOVÁ, ed. Věda v Československu v letech 1953-1963: sborník z konference : Praha, 23.-24. listopadu 1999. Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities, sv. 1. Praha: Archiv Akademie věd České republiky. s. 89–94. ISBN 80-86404-00-5.

KADEŘÁVEK, František. 1956. 250 let technických škol v Praze: slavnostní sborník který vydalo České vysoké učení technické v Praze. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd

Kristina KAISEROVÁ a Miroslav KUNŠTÁT, ed. 2011. Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století. Ústí nad Labem: Kristina Kaiserová – Albis International. ISBN 978-80-86971-37-7.

KALINOVÁ, Lenka. 1993. Ke změnám ve složení hospodářského aparátu ČSR v 50 letech. S.l.: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. ISBN 80-852-7016-1.

KALINOVÁ, Lenka, Josef ALAN a Pavel MACHONIN. 1993. K proměnám sociální struktury v Československu 1918-1968. S.l.: Ústav sociálně politických věd fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

KALOUS, Jan. 2010. Štěpán Plaček: život zpravodajského fanatika ve službách KSČ. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů. ISBN 978-80-87211-39-7.

KAMENCOVÁ, Lydia. 2000. Rozvoj spoločenských vied na Slovensku v rokoch 1953-1963 v materiáloch Ústredného archívu SAV. In: Hana BARVÍKOVÁ, ed. Věda v Československu v letech 1953-1963: sborník z konference : Praha, 23.-24. listopadu 1999. Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities, sv. 1. Praha: Archiv Akademie věd České republiky. s. 323–328. ISBN 80-86404-00-5.

KAPLAN, Karel. 1964a. Hospodářská demokracie v letech 1945-1948. S.l.: ČSČH

KAPLAN, Karel. 1964b. K počátkům první pětiletky. ČSČH, roč. 12, č. 2, s. 171–186.

KAPLAN, Karel. 1965. K výsledkům prvé pětiletky., roč. 13, s. 350–369.

KAPLAN, Karel. 1966. Hospodářská demokracie v letech 1945-1948., roč. 14, s. 844–861.

KAPLAN, Karel. 1991. Československo: v letech 1948-1953. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. Odborná literatura pro učitele. ISBN 80-04-25700-3.

KAPLAN, Karel. 1992a. Československo v letech 1953-1966: Společenská krizea kořeny reformy. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství. ISBN 80-04-25745-3.

KAPLAN, Karel. 1992b. Zpráva o zavraždění generálního tajemníka. V ČSFR vyd. 1. Praha: Mladá fronta. ISBN 80-204-0269-1.

KAPLAN, Karel. 1993a. Aparát ÚV KSČ v letech 1948-1968: studie a dokumenty. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny; sv. 10. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. ISBN 80-85270-20-X.

KAPLAN, Karel. 1993b. Sociální souvislosti krizí komunistického režimu v letech 1953 – 1957 a 1968 – 1975: Studie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Sv. 9. ISBN 80-85270-15-3.

KAPLAN, Karel. 1993c. Sovětští poradci v Československu 1949-1956. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, sv. 14. ISBN 80-85270-26-9.

KAPLAN, Karel. 1995. Československo v RVHP: 1949-1956. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Studie – materiály – dokumenty, sv. 4. ISBN 80-85270-43-9.

KAPLAN, Karel. 2000. Kořeny československé reformy 1968. 1. vyd. Brno: Doplněk. Knihy dokumenty. ISBN 80-7239-061-9.

KAPLAN, Karel. 2005. Kronika komunistického Československa. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal. ISBN 80-86598-98-5.

KAPLAN, Karel. 2007. Proměny české společnosti (1948-1960). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Česká společnost po roce 1945, sv. 3. ISBN 978-80-7285-079-2.

KAPLAN, Karel. 2008. Komunistický režim a politické procesy v Československu. 2. vyd. Brno: Barrister & Principal. ISBN 978-80-7364-049-1.

KAPLAN, Karel. 2009. Kronika komunistického Československa. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal. ISBN 978-80-87029-53-4.

Zdeněk KÁRNÍK a Michal KOPEČEK, ed. 2003. Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, I.-VI. Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu do roku 1989. S.l.: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. ISBN 80-86569-60-8.

KAUSCH, Jana. 2009. „Eine Gesellschaft, die ihre Jugend verliert, ist verloren“: Das hochschulpolitische Konzept der SED am Beispiel der Technischen Hochschule/Universität Karl-Marx-Stadt und die daraus resultierende Verantwortung der FDJ zwischen 1953 und 1989/90 [online]. Chemnitz: Universitätsverlag Chemnitz. ISBN 978-3-941003-03-3. Dostupné z: http://www.oapen.org/xtf/download?type=document&collection=oapen&docid=355969

KAVKA, František. 1968. Universita Karlova a padesát let Československa. Praha: Universita Karlova

KAVKA, František a Josef PETRÁŇ. 1998. Dějiny Univerzity Karlovy: 1348-1990. Praha: Karolinum. ISBN 9788071845393.

KISLINGEROVÁ, Eva a Miloslav SYNEK. 2010. Podniková ekonomika ve světě vývoje posledních dvacet let. Praha: Nakladatelství Oeconomica. ISBN 978-80-245-1745-2.

KLABOUCH, Jiří. 1958. Osvícenské právní nauky v českých zemích. S.l.: Nakladatelství ČSAV

KLAUS, Václav. 2002. Ekonomický ústav, česká ekonomika a česká ekonomie. Politická ekonomie [online], Dostupné z: <http://www.klaus.cz/klaus2/asp/clanek.asp?id=FuIliR2ojx4i>.

KLEIN, Helmut. 1985. Humboldt-Universität zu Berlin: Überblick, 1810-1985. Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften

KNAPÍK, Jiří. 1997. Činnost Gustava Bareše v kulturní politice a v aparátu KSČ v letech 1945 – 1952. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, Filozovicko-přírodovědecká fakulta, Ústav historie a muzeologie

KNAPÍK, Jiří. 1999. Kdo je kdo v kulturní politice 1948-1953: biografický heslář stranických funkcionářů, svazových pracovníků, redaktorů. Opava: Jiří Knapík

KNAPÍK, Jiří. 2000. Kdo spoutal naši kulturu: portrét stalinisty Gustava Bareše. Vyd. 1. Přerov: Šárka. ISBN 80-901755-6-2.

KNAPÍK, Jiří. 2004a. Slezský studijní ústav v Opavě 1945-1958: proměny vědeckého pracoviště v regionu. Vyd. 1. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy. Práce z dějin vědy, Sv. 15. ISBN 80-86103-80-3.

KNAPÍK, Jiří. 2004b. Únor a kultura: sovětizace české kultury 1948-1950. 1. vyd. Praha: Libri. Otazníky našich dějin. ISBN 80-7277-212-0.

KNAPÍK, Jiří. 2006. V zajetí moci: kulturní politika, její systém a aktéři 1948-1956. 1. vyd. Praha: Libri. ISBN 80-7277-316-X.

KNAPÍK, Jiří a KOL. 2011. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967. Šťastné zítřky; sv. 5. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-2019-2.

KOBELT, Karl. 1996. Anton Makarenko, ein stalinistischer Pädagoge: Interpretationen auf dem Hintergrund der russisch-sowjetischen Bildungspolitik. Frankfurt am Main: P. Lang. ISBN 3-631-49826-8.

Jürgen KOCKA a Renate MAYNTZ, ed. 1998. Wissenschaft und Politik in der DDR. In: Jürgen KOCKA a Renate MAYNTZ, ed. Wissenschaft und Wiedervereinigung. Disziplinen im Umbruch. Berlin: s.n. s. 435–459.

Pavel KODERA a Hana BARVÍKOVÁ, ed. 2000. Diskuse k blokům „Česká věda mezi světovostí a izolací“ a „Vysoké školy“. In: Pavel KODERA a Hana BARVÍKOVÁ, ed. Věda v Československu v letech 1953-1963. Sborník z konference : Praha, 23.-24. listopadu 1999. Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities, sv. 1. Praha: Archiv Akademie věd České republiky. s. 111–113. ISBN 80-86404-00-5.

KODEROVÁ, Jitka. 2006. Výuka dějin ekonomických učení na Vysoké škole ekonomické v Praze. Český finanční a účetní časopis, roč. 1, č. 3, s. 133–145.

KODEROVÁ, Jitka. 2008. František Vencovský: (12. ledna 1923 – 5. července 2006). Praha: Oeconomica. ISBN 978-80-245-1369-0.

KODEROVÁ, Jitka. 2011. František Vencovský: život a dílo. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, 3/2011. ISBN 978-80-86729-64-0.

KÖHLER, Roland. 1985. Die Zusammenarbeit der SED mit der SMAD bei der antifaschistisch-demokratischen Erneuerung des Hochschulwesens (1945-1949). Studien zur Hochschulentwicklung. Berlin: Zentralinstitut für Hochschulbildung

KOLÁŘÍK, Jaroslav. 1937. Peníze a politika: Karel Engliš, bojovník o stabilisaci. Století přerodu; sv. 8. S.l.: Fr. Borový

V. P. KOLESOV a L. A. TUTOV, ed. 2011. Ekonomičeskij fakultet 70 let [online]. Moskva: TEISDostupné z: http://www.econ.msu.ru/cmt2/lib/c/8/file/1246_%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_70%20%D0%BB%D0%B5%D1%82_1.pdf

KONRÁD, Ota. 2009. Die Erneuerung des österreichischen Hochschulwesens in den Jahren 1945 – 1955. In: Jiří PEŠEK, ed. Inseln der bürgerlichen Autonomie?: Traditionelle Selbstverwaltungsmilieus in den Umbruchsjahren 1944/45 und 1989/90. Prager Schriften zur Zeitgeschichte und zum Zeitgeschehen; 1. Frankfurt am Main: Peter Lang. s. 75–97. ISBN 978-3-631-56374-8.

KOPÁČ, Jaroslav. 1968. Dějiny české školy a pedagogiky v letech 1867-1914. Spisy pedagogické fakulty UJEP v Brně; sv. 5. Brno: Universita J.E. Purkyně v Brně

KOPÁČ, Jaroslav. 1971. Dějiny české školy a pedagogiky v Československu. Díl 1, České a slovenské školství a pedagogika v letech 1918-1928. Spisy pedagogické fakulty UJEP v Brně. Brno: Universita J.E. Purkyně v Brně

KOPEČEK, Michal. 2002. Ideologie a ideologické aparáty jako téma výzkumu historiografie komunistického Československa [online]. 2002. S.l.: Pracovní skupina pro analýzu charakteru komunistického režimu v Československu 1945-1989. Dostupné z: http://www.sds.cz/docs/prectete/epubl/mko_iaia.htm

KOSTLÁN, Antonín. 2000. Věda v Československu v letech 1953-1963: Zamyšlení nad současným stavem bádání a jeho možnostmi. In: Hana BARVÍKOVÁ, ed. Věda v Československu v letech 1953-1963: sborník z konference : Praha, 23.-24. listopadu 1999. Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities, sv. 1. Praha: Archiv Akademie věd České republiky. s. 567–588. ISBN 80-86404-00-5.

KOSTLÁN, Antonín. 2001. Die Prager Professoren in den Jahren 1945 bis 1950. Versuch einer prosopographischen Analyse. In: Monika GLETTLER a Alena MÍŠKOVÁ, ed. Prager Professoren 1938-1948: zwischen Wissenschaft und Politik. Essen: Klartext. s. 605–655. ISBN 9783884749555.

Jaroslav KOŤA, ed. 2000. Dvacet let reforem vysokého školství v Evropě po roce 1980. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání. ISBN 80-211-0396-5.

KOUDELA, Jiří a KOL. 1989. Vysoká škola ekonomická v Praze 1919-1953-1989 nositelka Řádu práce. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze

KOWALCZUK, Ilko-Sascha. 2003. Geist im Dienste der Macht: Hochschulpolitik in der SBZ/DDR 1945 bis 1961. Potsdam, Univ., Diss., 2002. Berlin: Links Verlag. ISBN 3-86153-296-4.

KRÁČMAROVÁ, Hana. 1973. Politické zápasy na českých vysokých školách v letech 1945-1948. 1973. S.l.: s.n.

KRÁČMAROVÁ, Hana. 1976. Vysokoškoláci v revolučních letech 1945-1948. Praha: Oddělení vysokoškolských organizací ÚV SSM v nakl. Mladá fronta

KRAMEŠ, Jaroslav. 1984. České buržoazní a maloburžoazní ekonomické myšlení ve třetí čtvrtině 19. století. Praha: s.n.

KRAMEŠ, Jaroslav. 1997. Kameralismus a ekonomické myšlení v Čechách. Politická ekonomie, roč. 45, č. 3, s. 436–447.

KRAMEŠ, Jaroslav. 1998. Studie z hospodářských dějin. 4/1998., Kameralismus a klasická ekonomie v Čechách. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. ISBN 80-7079-418-6.

KRAMEŠ, Jaroslav. 1999a. Ekonomie a tradice vývoje českého ekonomického myšlení. Ekonomie a Management, roč. 2, č. 2, s. 8–11.

KRAMEŠ, Jaroslav. 1999b. Místo Albína Bráfa ve vývoji českého ekonomického myšlení. Politická ekonomie, roč. 47, č. 3, s. 393–399.

KRAMEŠ, Jaroslav. 2001a. Období klasické politické ekonomie v českých zemích a výuka ekonomie. Ekonomie a Management, roč. 4, č. 2, s. 16–18.

KRAMEŠ, Jaroslav. 2001b. Počátky ekonomického myšlení v českých zemích. Politická ekonomie, roč. 49, č. 2, s. 289–305.

KRAMEŠ, Jaroslav. 2002. Prvních sto třicet let vysokoškolské výuky ekonomie v českých zemích. Politická ekonomie, roč. 50, č. 1, s. 110–123.

KRAMEŠ, Jaroslav. 2010. Výuka politických věd a ekonomické myšlení v první polovině devatenáctého století v českých zemích. Politická ekonomie, roč. 58, č. 5, s. 641–656.

KRAMEŠ, Jaroslav. 2012. Ekonomie jako předmět výuky na vysokých školách v českých zemích do roku 1918. Praha: Typograf. ISBN 978-80-260-1590-1.

KRATOCHVÍL, Antonín. 1968. Die kommunistische Hochschulpolitik in der Tschechoslowakei. Geschichte und Analyse der Entwicklung bis zur Gegenwart: mit einem Dokumentenanhang. [online]. Beiträge zum Studium des Kommunismus in der Tschechoslowakei. München: Fides-VerlagsgesellschaftDostupné z: http://books.google.cz/books?id=LVpCAQAAIAAJ

KREJĆÍ, Jaroslav. 1972. Social change and stratification in postwar Czechoslovakia. New York: Columbia University Press. ISBN 0-231-03685-X.

KRÖNIG, Waldemar a Klaus-Dieter MÜLLER. 1994. Anpassung, Widerstand, Verfolgung: Hochschule und Studenten in der SBZ und DDR, 1945-1961. Berlin: Verlag Wissenschaft und Politik. ISBN 3-8046-8806-3.

KŘESŤAN, Jiří. 2000. Zdeněk Nejedlý v posledních letech života: dotyky s vědou (1953-1962). In: Hana BARVÍKOVÁ, ed. Věda v Československu v letech 1953-1963: sborník z konference : Praha, 23.-24. listopadu 1999. Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities, sv. 1. Praha: Archiv Akademie věd České republiky. s. 469–480. ISBN 80-86404-00-5.

KUHN, Thomas Samuel. 1997. Struktura vědeckých revolucí. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH. Knihovna novověké tradice a současnosti, sv. 64. ISBN 80-86005-54-2.

KUSÁK, Alexej. 1998. Kultura a politika v Československu 1945-1956. Vyd. 1. Praha: Torst. Malá řada kritického myšlení. ISBN 80-7215-055-3.

KUSIN, Vladimir V. 2002. The Intellectual Origins of the Prague Spring: The Development of Reformist Ideas in Czechoslovakia 1956-1967[online]. Soviet and East European Studies. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-08124-6. Dostupné z: http://books.google.cz/books?id=eCM7OIcAE4QC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

KUZMIN, Michail Nikolajevič. 1981. Vývoj školství a vzdělání v Československu. Praha: Academia

KUZNECOVA, T. E. b.r. K istorii Instituta ekonomiki RAN (AN SSSR): domysly i realii [online]. Moskva: In-t ekonomiki RAN. ISBN 5-201-03258-3. Dostupné z: http://cdclv.unlv.edu//archives/articles/kuznetsova_institute.html

KVASNIČKOVÁ, Alžběta a A KOL. 1999. Dějiny ekonomického myšlení (vybrané kapitoly). Praha: Rego. ISBN 80-901872-2-6.

KVASNIČKOVÁ, Alžběta a Norbert ŽÍDEK. 1991. Kapitoly z dějin ekonomického myšlení. Prameny a nové proudy právní vědy; Sv. 3. S.l.: Aleko. ISBN 80-85341-10-7.

LABINI, Paolo Sylos. 1967. Oligopol a technický pokrok. Ekonomie a společnost; Sv. 24. Praha: Svoboda

LABSKÝ, Radim. 2009. Dějiny výuky práva na právnické fakultě v Olomouci [online]. Magisterská diplomová práce Univerzity Palackého v Olomouci Právnická fakulta. Olomouc, Dostupné z: theses.cz/id/pi5oss/68148-618024379.doc

LAITKO, Hubert. 2002. Wissenschaftspolitik und Wissenschaftsverständnis in der DDR. Facetten der fünfziger Jahre. In: Clemens BURRICHTER a Gerald DIESENER, ed. Auf dem Weg zur „Produktivkraft Wissenschaft“. Beiträge zur DDR-Wissenschaftsgeschichte : Reihe B, Arbeitsmaterialien und Texte ; 1. Leipzig: Akad.-Verlag-Anst. s. 105–139. ISBN 3-931982-29-7.

LAMBRECHT, Wolfgang. 2007. Wissenschaftspolitik zwischen Ideologie und Pragmatismus: Die III. Hochschulreform (1965-71) am Beispiel der TH Karl-Marx-Stadt. Internationale Hochschulschriften ; 496. Münster: Waxmann Verlag. ISBN 3-8309-1853-4, 978-3-8309-1853-0*kart.

Hans LEMBERG a COLLEGIUM CAROLINUM, ed. 2003. Universitäten in nationaler Konkurrenz: zur Geschichte der Prager Universitäten im 19. und 20. Jahrhundert. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum; Bd. 86. München: Oldenbourg Verlag. ISBN 3-486-56392-0.

Hans LEMBERG a Karl von DELHAES, ed. 1991. Sowjetisches Modell und nationale Prägung  Kontinuität und Wandel in Ostmitteleuropa nach dem Zweiten Weltkrieg. Historische und Landeskundliche Ostmitteleuropa-Studien 7 im Auftrage des J. G. Herder-Forschungsrates. Marburg/Lahn: J. G. Herder-Institut. ISBN 3-87969-221-1.

Hans LEMBERG a Ferdinand SEIBT, ed. 1985. Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder. Band 3, Lieferung 1, N-Ob.München: Oldenbourg. ISBN 3-486-52751-7.

Hans LEMBERG a Helmut SLAPNICKA, ed. 2005. Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder. Band 4, Lieferung 2, Sitk-Soko. München: Oldenbourg. ISBN 3-486-56824-8.

LENDEROVÁ, Milena. 2011. Dějiny vysokého učení v Pardubicích. : univerzita v proměnách času: 1950-2010 [online]. Pardubice: Pardubice: Univerzita Pardubice [vid. 17. květen 2012]. 2. vyd. ISBN 978-80-7395-280-8. Dostupné z: http://www.kosmas.cz/knihy/161083/dejiny-vysokeho-uceni-v-pardubicich/

LIEBERWIRTH, Rolf. 2010. Geschichte der Juristischen Fakultät der Universität Halle-Wittenberg nach 1945. München: Univ.-Verl. Halle-Wittenberg

Rudolf LINC, ed. 1975. Sborník fakulty tělesné výchovy a sportu University Karlovy: [Sborník z věd. konf.] k 20. výročí založení [fakulty, poř. ve dnech 1. a 2. listopadu] 1973, Praha. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova

LOMIČ, Václav. 1978. Dějiny Českého vysokého učení technického. Praha: Státní nakladatelství technické literatury

LOMIČ, Václav a vysoké učení technické v Praze ČESKÉ. 1979. Dějiny Českého vysokého učení technického. Praha: SNTL

LOMIČ, Václav a vysoké učení technické v Praze ČESKÉ. 1982. Vznik, vývoj a současnost Českého vysokého učení technického v Praze: Publikace k 275. výročí školy. Praha: SNTL

MAIXNEROVÁ, Anna. 1998. Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita: 2005-2010. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. ISBN 80-707-8542-X.

MAIXNEROVÁ, Anna. 2010. 5 let Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo: 2005-2010. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická. ISBN 978-80-87314-10-4.

MAŇÁK, Jiří. 1993. Změny ve složení a postavení inteligence. In: K proměnám sociální struktury v Československu 1918 – 1968. S.l.: Ústav sociálně politických věd fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. s. 116–144.

MAŇÁK, Jiří. 2003. Proměna dělnické strany v organizaci moci : Problematika dělnického charakteru KSČ v letech 1945-1953 ve světle stranické statistiky. In: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Svazek 1, s. 157–199.

MAŇÁK, Jiří. 2004. Orientace KSČ na vytvoření socialistické inteligence. In: Zdeněk KÁRNÍK a Michal KOPEČEK, ed. Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Dokořán. Svazek II., s. 110–155, 326–332. ISBN 80-86569-77-2.

MAŇÁK, Josef. 1967. Početnost a struktura české inteligence v l. 1945-1948. Sociologický časopis, roč. 3, s. 398–409.

MAŇÁK, Josef. 1968. K problematice a postavení československé inteligence v letech 1945-1953. Revue dějin socialismu, s. 989–1024.

MANDLEROVÁ, Jana. 1999. Národohospodářský ústav při České Akademii věd a umění po druhé světové válce do roku 1954. In: Petr SVOBODNÝ a Blanka ZILYNSKÁ, ed. Věda v Československu v letech 1945-1953: sborník z konference (Praha, 18.-19. listopadu 1999). Praha: Karolinum. s. 149–165. ISBN 80-7184-959-6.

MARKO, Kurt. 1964. Sowjethistoriker zwischen Ideologie und Wissenschaft : Aspekte der sowjetrussischen Wissenschaftspolitik seit Stalins Tod, 1953 – 1963. Köln: Verl. Wiss. und Politik

MARKUŠ, Jozef. 1983. Tridsať rokov Ekonomického časopisu. Ekonomický časopis, roč. 30, č. 7, s. 636–643.

MATĚJKA, Jaroslav a strana Československa KOMUNISTICKÁ. 1980. Gottwald. Praha: s.n.

MATTHEWS, Mervyn. 2012. Education in the Soviet Union: Policies and Institutions since Stalin. London: Taylor and Francis. ISBN 9780415668408.

Renate MAYNTZ, ed. 1994. Aufbruch und Reform von oben: ostdeutsche Universitäten im Transformationsprozess. Frankfurt am Main: s.n.

MIETHE, Ingrid a Martina SCHIEBEL. 2009. Biografie, Bildung und Institution : die Arbeiter-und-Bauern-Fakultäten in der DDR. Biographie- und Lebensweltforschung ; 6. Frankfurt am Main: Campus. ISBN 978-3-593-38604-1.

Vladimír MIHAL a Karol KERTÉSZ, ed. 1990. Pamätnica Vysokej školy ekonomickej v Bratislave: 1940 – 1990. S.l.: Rektorát Vysokej školy ekonomickej

MIKOVCOVÁ, Alena. 2000. Poznámky k problémům vědeckovýzkumné činnosti na vysokých školách zemědělských ve vztahu k Československé akademii zemědělských věd a Československé akademii věd (1953-1963). In: Hana BARVÍKOVÁ, ed. Věda v Československu v letech 1953-1963: sborník z konference : Praha, 23.-24. listopadu 1999. Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities, sv. 1. Praha: Archiv Akademie věd České republiky. s. 73–88. ISBN 80-86404-00-5.

MIKOVCOVÁ, Alena. 2010. Kapitoly poválečných dějin Vysoké školy zemědělské v Brně. Východočeské listy historické, č. 27, s. 64–87.

Jaroslav MILBAUER, ed. 1948. České vysoké učení technické v Praze 1938-1945 [online]. Praha: s.n.Dostupné z: http://www.lib.cas.cz/aleph-google/KNA01/00010/47/000104728.html

MÍŠKOVÁ, Alena. 2010. Vývoj mimouniverzitní vědy v Československu a ČSAV po roce 1945. In: Bohemia docta: k historickým kořenům vědy v českých zemích. Historie. Praha: Academia. s. 418–493. ISBN 978-80-200-1809-0.

MÍŠKOVÁ, Alena, Martin FRANC a KOL. 2010. Bohemia docta: k historickým kořenům vědy v českých zemích. Historie. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-1809-0.

MLYNÁRIK, Ján. 2004. Slovenskí študenti na českých vysokých školách v rokoch 1918 – 1929. Praha: Ipel̕. ISBN 80-901767-9-8.

MORKES, František. 2000. Změny v postavení a řízení vysokých škol. In: Hana BARVÍKOVÁ, ed. Věda v Československu v letech 1953-1963. Sborník z konference : Praha, 23.-24. listopadu 1999. Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities, sv. 1. Praha: Archiv Akademie věd České republiky. s. 53–65. ISBN 80-86404-00-5.

MORKES, František. 2002. Kapitoly o školství, ministerstvu a jeho představitelích: (období let 1848-2001). Praha: Pedagogické muzeum J. A. Komenského. ISBN 80-901461-9-8.

Otakar MRÁZEK, ed. 1973. 20 let Vysoké školy ekonomické v Praze 1953-1973. S.l.: Praha

MÜLLER, Marianne a Egon Erwin MÜLLER. 1953. „…stürmt die Festung Wissenschaft!“ Die Sowjetisierung der mitteldeutschen Universitäten seit 1945. Berlin: s.n.

NEFE, Ivan. 1989a. Vývoj Obchodní akademie v Chrudimi, 1882-1914. 1989. S.l.: s.n.

NEFE, Ivan. 1989b. Vznik českého středního ekonomického /obchodního/ školství po dovršení průmyslové revoluce /1872-1886. 1989. S.l.: Praha.

NEŠPOR, Václav. 1947. Dějiny Univerzity olomoucké. Olomouc: Národní výbor (Olomouc). Publikace Městského archívu v Olomouci, č. 3

NEŠPOR, Zdeněk R. 2011. Republika sociologů: zlatá éra české sociologie v meziválečném období a krátce po druhé světové válce. Praha: Scriptorium. ISBN 978-80-87271-48-3.

NICKEL, Inge. 1975. Die Rolle der Freien Deutschen Jugend und der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft bei der Erziehung der Studenten zur aktiven Teilnahme an der antifaschistisch-demokratischen Umgestaltung des  Hochschulwesens und zur Freundschaft mit der Sowjetunion 1945 bis 1949. Studien zur Hochschulentwircklung. 80. Berlin: INst. f. Hochschulbildung

NOVIKOV, Leonid. 1981. Hochschulen in der Sowjetunion: eine Untersuchung zum Verhältnis von Bildungs- und Beschäftigungssystem. Weinheim: Beltz. ISBN 9783407652331.

Dagmar PALATOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ, ed. 2007. Výuka ekonomických předmětů na právnických fakultách. Sborník z mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta. ISBN 80-210-4043-2.

PÁTÝ, Libor. 2000. Obnovení činnosti Jednoty čs. matematiků a fyziků. In: Hana BARVÍKOVÁ, ed. Věda v Československu v letech 1953-1963: sborník z konference : Praha, 23.-24. listopadu 1999. Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities, sv. 1. Praha: Archiv Akademie věd České republiky. s. 247–252. ISBN 80-86404-00-5.

PAVKA, Marek. 2003. Kádry rozhodují vše! Kádrová politika KSČ z hlediska teorie elit (Prvních pět let komunistické vlády). Vyd. 1. Brno: Prius pro Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v Praze. Studijní materiály výzkumného projektu Krize komunistického systému v Československu 1953-1957, sv. 7. ISBN 80-7285-034-2.

PÁVOVÁ, Jana. 2008. Demagog ve službách strany: portrét komunistického politika a ideologa Václava Kopeckého. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů. Tváře moci. ISBN 978-80-87211-09-0.

PERNES, Jiří. 1999. Škola pro Moravu: 100 let Vysokého učení technického v Brně. 1. vyd. Brno: VUTIUM. ISBN 80-214-1459-6.

PERNES, Jiří. 2000. Snahy o překonání politicko-hospodářské krize v Českoslovenku v roce 1953. Brno: Prius. Krize komunistického systému v Československu 1953-1957, sv. 1

PERNES, Jiří. 2006. Komunistky s fanatismem v srdci. Vyd. 1. Praha: Brána. ISBN 80-7243-284-2.

PERNES, Jiří. 2008. Alexej Čepička: šedá eminence rudého režimu. Vyd. 1. Praha: Brána. ISBN 978-80-7243-382-7.

PERNES, Jiří. 2009. Kapitoly z dějin Vysokého učení technického v Brně: (cesta moravské techniky 20. stoletím). Brno: Nakladatelství Vutium. ISBN 978-80-214-3376-2.

PEŠEK, Jan. 1976. Internacionální aspekty politiky KSČ v období od XX. sjezdu KSSS do porady představitelů komunistických a dělnických stran v roce 1957. Bratislava: s.n

PEŠEK, Jan. 1998. Odvrácená tvář totality: Politické perzekúcie v rokoch 1948-1953. Bratislava: Nadácia Milana Šimečku. ISBN 80-967588-4-5.

PEŠEK, Jan. 1999. Štátna bezpečnosť na Slovensku: 1948-1953. 2. vyd. Bratislava: Veda

PEŠEK, Jan. 2006. Centrum moci: aparát Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska 1948-1989. Bratislava: AEPress. ISBN 80-88880-71-8.

POKORNÁ, Magdalena. 2000. Ediční činnost ČSAV v létech 1953-1961. In: Hana BARVÍKOVÁ, ed. Věda v Československu v letech 1953-1963. Sborník z konference : Praha, 23.-24. listopadu 1999. Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities, sv. 1. Praha: Archiv Akademie věd České republiky. s. 127–153. ISBN 80-86404-00-5.

POKORNÝ, Jiří. 2000. Věda výrobní silou. Počátky Vědeckotechnické společnosti. In: Hana BARVÍKOVÁ, ed. Věda v Československu v letech 1953-1963: sborník z konference : Praha, 23.-24. listopadu 1999. Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities, sv. 1. Praha: Archiv Akademie věd České republiky. s. 501–506. ISBN 80-86404-00-5.

POMMERIN, Reiner. 2003. Geschichte der TU Dresden 1828-2003, I.-III. Köln, Bonn, Weimar: s.n.

POSPÍCHAL, Miloslav. 1965. Obnovení Olomoucké Univerzity v r. 1946. In: Olomouc v novodobých dějinách: sborník prací. Olomouc: Měst. NV-Park kultury a oddechu.

PRAHL, Hans-Werner. 1978. Sozialgeschichte des Hochschulwesens. München: Kösel. ISBN 3-466-32010-0.

PRAHL, Hans-Werner. 1995. Die Hochschulen und der Nationalsozialismus, Bd. 1. In: Hans-Werner PRAHL, ed. Uni-Formierung des Geistes : Universität Kiel im Nationalsozialismus. Kiel: Malik-Regional-Verl. s. 7–50.

PRUDKÝ, Libor, Petr PABIAN a Karel ŠIMA. 2010. České vysoké školství na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělávání 1989-2009. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3009-7.

PRŮCHA, Václav. 1999. Hospodářská historiografie na VŠE. In: 80 let vysokého ekonomického školství na území České Republiky. Praha: Acta Oeconomica. s. 129–133.

Václav PRŮCHA, ed. 1978. 25 let Vysoké školy ekonomické v Praze 1953 – 1978. S.l.: Vysoká škola ekonomická v Praze

PULEC, Jiří a Jiřina KALENDOVSKÁ. 1996. Masarykova univerzita v letech 1948-1949. ČSlZM-B, roč. 45, č. 1, s. 69–95.

PULEC, Jiří a Jiřina KALENDOVSKÁ. 2001a. Akademické úřady, akademické sbory, akademičtí funkcionáři. Universitas, č. 3-4, s. 30–36, 39–43.

PULEC, Jiří a Jiřina KALENDOVSKÁ. 2001b. Die Professoren der Masaryk-Universität Brünn 1938-1948. In: Prager Professoren 1938-1948. Zwischen Wissenschaft und Politik. [online]. Essen: Klartext Verlag. s. 45–68. Dostupné z: http://universitas.muni.cz/2001_3/obsah.html

PULEC, Jiří a Pavel URBÁŠEK. 2009. Vysokoškolstí učitelé a vysokoškolské prostředí v období tzv. normalizace. In: ? Praha: Academia. s. 430–471.

RATAJ, Jan a škola ekonomická v Praze VYSOKÁ. 2003. KSČ a Československo I. (1945-1960). Vyd. 1. Praha: Oeconomica. ISBN 80-245-0642-4.

Helen B. REDL a Fritz REDL, ed. 1964. Soviet Educators on Soviet Education. London: Free Press of Glencoe

Miloslav RECHCÍGL, ed. 1964. The Czechoslovak Contribution to World Culture. The Hague: Mouton & Co

RIEGER, Bohuslav. 1892. Zřízení krajské v Čechách, I.-II. S.l.: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění

RICHERT, Ernst. 1967a. „Sozialistische Universität“. Die Hochschulpolitik der SED. Berlin: s.n.

RICHERT, Ernst. 1967b. Sozialistische Universität: Die Hochschulpolitik der SED. Berlin: Colloquium Verlag

RÜEGG, Walter. 2004a. A history of the university in Europe. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-36107-9.

RÜEGG, Walter. 2004b. Geschichte der Universität in Europa. München: C.H. Beck. ISBN 3-406-36954-5.

RÜEGG, Walter. 2010. Geschichte der Universität in Europa. München: C.H. Beck. ISBN 978-3-406-36955-1.

RÝDL, Karel a Pardubice UNIVERZITA. 2010. K vývoji správy a řízení školství v českých zemích. (1774-1989). 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice. ISBN 978-80-7395-322-5.

Jan RYCHLÍK, ed. 1995. R. W. Seton-Watson and his relations with the Czechs and Slovaks. Documents 1906-1951. R. W. Seton-Watson a jeho vztahy k Čechům a Slovákům. Dokumenty 1906-1951. 1. ed. Praha : Martin: Ústav T.G. Masaryka ; Matica slovenská. ISBN 80-7090-140-3.

ŘEZNÍK, Jiří. 2003a. Historie časopisu Politická ekonomie (část I: 1953-1957). Politická ekonomie, č. 1, s. 29–39.

ŘEZNÍK, Jiří. 2003b. Historie časopisu Politická ekonomie (část II: 1958-1962). Politická ekonomie, č. 2, s. 147–172.

Martin SABROW a Peter Thomas WALTHER, ed. 1995. Historische Forschung und sozialistische Diktatur: Beiträge zur Geschichtswissenschaft der DDR. Beiträge zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsforschung; 13. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag. ISBN 3-929031-65-5.

SALIFOU, André, Daniel LUSTIN a UNESCO. 1986. Trois études de cas sur la formation pédagogique des enseignants d’enseignement supérieur: dans quelques pays d’Afrique francophone, en France, en URSS. Paris: Organisation des Nations Unies pour l’education, la science et la culture

SED, Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der a Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. ZENTRALKOMITEE. 1991. Beiträge zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. ,

SETON-WATSON, Robert William. 1995. Dokuments 1906-1951. Praha: Ústav T.G. Masaryka. ISBN 80-901478-9-5.

SHUMILIN, Ivan Nikolaevich. 1962. Soviet higher education. Munich: Institute for the Study of the USSR

SCHELLE, Karel a Ladislav VOJÁČEK. 2010. Právní dějiny a brněnská právnická fakulta (1919-2009): (k 90. výročí Masarykovy univerzity a její právnické fakulty). Ostrava: Key Publishing. ISBN 978-80-7418-053-8.

SCHULZ, Tobias. 2010. „Sozialistische Wissenschaft“: die Berliner Humboldt-Universität (1960-1975). Köln: Böhlau Verlag. Zeithistorische Studien, Bd. 47. ISBN 978-3-412-20647-5.

SCHWIPPEL, Jindřich. 2000. Masarykova akademie práce a Československá akademie věd. In: Hana BARVÍKOVÁ, ed. Věda v Československu v letech 1953-1963: sborník z konference : Praha, 23.-24. listopadu 1999. Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities, sv. 1. Praha: Archiv Akademie věd České republiky. s. 117–126. ISBN 80-86404-00-5.

Hannes SIEGRIST, Charles MCCLELLAND a Stephan MERL, ed. 1995. Professionen im modernen Osteuropa = Professions in modern Eastern Europe. Berlin: Duncker & Humblot. Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen. R. I, Giessener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung des europäischen Ostens, Bd. 207. ISBN 3-428-08444-6.

Christopher SIMPSON, ed. 1998. Universities and Empire: Money and Politics in the Social Sciences During the Cold War. New York: New Press. ISBN 1-565-84387-8.

SINGER, Miroslav. 1999. Studenti VŠE a listopad 1989. In: 80 let vysokého ekonomického školství na území České republiky. Praha: Acta Oeconomica. s. 140–148.

SIRŮČEK, Pavel. 2001. Průvodce dějinami standardních ekonomických teorií: kořeny a hlavní historické mezníky formování soudobé standardní mikroekonomické a makroekonomické teorie. Slaný: Melandrium. ISBN 80-86175-16-2.

SIRŮČEK, Pavel a A KOL. 2007. Hospodářské dějiny a ekonomické teorie: (vývoj – současnost – výhledy). Slaný: Melandrium. ISBN 978-80-86175-03-4.

Sylva SKLENÁŘOVÁ, ed. 2010. Možnosti a meze výzkumu dějin vysokého školství po roce 1945: sborník z konference: 14.-15.10.2009. Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN 978-80-7435-085-6.

SOBĚHART, Radek a František STELLNER. 2011. Budoucnost hospodářských dějin na českých vysokých školách. Acta Oeconomica Pragensia, roč. 19, č. 6, s. 39–45.

SOJKA, Milan. 2010. Dějiny ekonomických teorií. Praha: Havlíček Brain Team. ISBN 978-80-87109-21-2.

SOMMER, Vítězslav. 2010. Historiografie jako součást politiky. Zakladatelské období stranického dějepisectví v Československu (1950-1955) a jeho kořeny. In: Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948. Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities; sv. 23. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. s. 97–157. ISBN 978-80-7285-123-2.

SOMR, Miroslav. 1984. Antologie k dějinám školy a pedagogiky. České Budějovice: Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích

SOMR, Miroslav a A KOL. 1987. Dějiny školství a pedagogiky. Učebnice pro vysoké školy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství

SOUKUPOVÁ, Blanka. 2010. Inteligence a intelektuálové v zrcadle české veřejnosti. Od osvobození Československa k únorovému převratu. Východočeské listy historické, č. 27, s. 5–27.

STELLNER, František. 2005. Výběrová bibliografie k hospodářským a sociálním dějinám 20. století. 1. vyd. Praha: Oeconomica. ISBN 80-245-0949-0.

STELLNER, František. 2009. Hospodářské a sociální dějiny na Katedře hospodářských dějin NF VŠE v Praze (tradice, výsledky a výhled). In: Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století. Sborník z konference konané 9. listopadu 2007 na KHD NF VŠE v Praze. Studie k hospodářským dějinám 1. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. s. 85–89.

STELLNER, František. 2011. Hospodářské dějiny na VŠE v Praze. In: Učíme ekonomii 90 let. Praha: Wolters Kluwer ČR. s. 115–121.

STELLNER, František a Radek SOBĚHART. 2008. České země a západní Evropa v zahraniční historiografii. In: Jaroslav PÁNEK, ed. České dějiny v současné historiografii. IX. sjezd českých historiků. Pardubice 6.-8. září 2006. Svazek III. Pardubice, Praha, Ústí nad Labem: s.n. s. 149–172. ISBN 978-80-904069-2-6.

František STELLNER a Radek SOBĚHART, ed. 2009. Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století. Sborník z konference konané 9. listopadu 2007 na KHD NF VŠE v Praze. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze

STIGLER, George J. 1965. Essays in the History of Economics. Chicago: University of Chicago

STŘEDOVÁ, Veronika. 2010. Kutnarův funkční strukturalismus jako „metodologická úchylka“. Východočeské listy historické, č. 27, s. 109–130.

SVATOŠ, Martin. 1980. Josef Král, 1853-1917: písemná pozůstalost. Praha: Literární archív Památníku národního písemnictví v Praze

SVOBODA, Jaroslav. 2010. Školství v období protektorátu. České Budějovice: Nová Forma. ISBN 978-80-87313-67-1.

SVOBODNÝ, Petr. 2010. Lékařské fakulty – noční můra rektorů (a historiků univerzit). Východočeské listy historické, č. 27, s. 40–51.

Petr SVOBODNÝ a Blanka ZILYNSKÁ, ed. 1999. Věda v Československu v letech 1945-1953: sborník z konference (Praha, 18.-19. listopadu 1999). Praha: Karolinum. ISBN 80-7184-959-6.

Petr SVOBODNÝ a Blanka ZILYNSKÁ, ed. 2004. Historia Universitatis Carolinae Pragensis: příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1119-8.

Petr SVOBODNÝ, ed. 2008. Historia Universitatis Carolinae Pragensis: příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy. Tom. XLVIII., Fasc. 1. Praha: Karolinum

SYNEK, Miloslav. 2003. Padesáté výročí oboru podniková ekonomika a management. In: Ekonomika a management. VŠE. Praha: s.n. ISBN 80-239-1538-X.

SZABÓ, Miklós M. a Nóra ARATÓ. 2006. The history of the Hungarian military higher education: 1947-1956. New York: Social Science Monographs

ŠAFRÁNEK, Radek. 2006. Vývoj Vysoké školy obchodní v Praze [online]. diplomová práce. FIS VŠE v Praze, Dostupné z: https://www.vse.cz/vskp/show_file.php?soubor_id=979959

ŠAUER, L. a I. ŠAUEROVÁ. 1984. Vysoká škola obchodní. Acta Polytechnica – Práce ČVUT v Praze, č. 1, s. 5–43.

ŠILHÁN, Věněk. 1999. Světla a stíny historie VŠE. In: 80 let vysokého ekonomického školství na území České Republiky. Praha: Acta Oeconomica. s. 133–140.

ŠMEJKAL, Miroslav. 1962. Některé otázky  dějin ekonomického učení v Československu [online]. Vědecký sborník Vysoké školy ekonomické. Praha: SPNDostupné z: http://books.google.cz/books?hl=cs&id=00wxAAAAIAAJ&q=Praha

ŠMEJKAL, Miroslav. 1993a. Významní čeští národohospodáři. Acta oeconomica pragensia, č. 1, s. 140.

ŠMEJKAL, Miroslav a Jaroslav PETRÁČEK. 1966. Dějiny ekonomických učení. Učební texty vysokých škol. Praha: SPN

Miroslav ŠMEJKAL, ed. 1993b. Významní čeští národohospodáři. Acta oeconomica pragensia: Vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze. S.l.: Vysoká škola ekonomická v Praze. 1. ISBN 80-7079-195-0.

ŠMIDÁK, Miroslav. 2011. Institucionální vývoj Československé akademie věd v letech 1960-1969 očima jednoho z přímých aktérů. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR. Práce z Archivu Akademie věd, Řada B, sv. 21. ISBN 978-80-86495-86-6.

ŠPAČEK, Stanislav. 1919. Masarykova akademie práce. Praha: Mrkvička. Knihovna „Práce“, sv. 1

ŠPRINC, Zdeněk. 1956. Příspěvek k historii obnovení olomoucké university. Sborník Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, IV, oddíl B, roč. 4, s. 123–129.

ŠTEMBERKOVÁ, Marie. 2011. Univerzita Karlova: historický přehled [online]. Praha: Karolinum [vid. 17. květen 2012]. ISBN 978-80-246-2014-5. Dostupné z: http://neoluxor.cz/popularne-naucna/univerzita-karlova-historicky-prehled–126577/

ŠTRBÁŇOVÁ, Soňa a Antonín KOSTLÁN. 2011. Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-1915-8.

ŠTVERÁK, František. 2010. Schematismus k dějinám Komunistické strany Československa (1921-1992): základní informace o ústředních orgánech a biografické údaje o vedoucích představitelích strany. Vyd. 1. Praha: Národní archiv. ISBN 978-80-86712-87-1.

ŠULC, Zdislav. 1968. Ideály, iluze a skutečnost: Eseje o socialismu. Dialogy; 7. Praha: Svoboda

ŠULC, Zdislav. 1998. Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu (České republice) 1945-1995. Brno: Doplněk. ISBN 80-7239-005-8.

ŠUMBEROVÁ, Ludmila. 1984. Antonín Zápotocký 1884-1957. Vyd. 1. Praha: Svoboda : Práce

ŠVARC, Zbyněk a Jiří JINDRA. 1999. Obchodní fakulta dříve a dnes. In: 80 let vysokého ekonomického školství na území České Republiky. Praha: Acta Oeconomica. s. 100–104.

TÁBORSKY, Eduard. 1961. Communism in Czechoslovakia, 1948-1960. Princeton: Princeton University Press

THELIN, John R. 2011. A History of American Higher Education. Baltimore: JHU Press

TOMEK, Prokop. 1999. Československý uran 1945-1989: těžba a prodej československého uranu v éře komunismu. Vyd. 1. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR. Sešity Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR, č. 1. ISBN 80-239-5298-6.

TOMEK, Prokop. 2009. Život a doba ministra Rudolfa Baráka. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad. Moderní dějiny. ISBN 978-80-7021-982-9.

TOMEK, Prokop. b.r. Agent LIGHT – tajný spolupracovník v britské rozvědné službě. Securitas Imperii [online], č. 8. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/policie/udv/securita/sbornik8/agent_lig.html

TOMEŠ, Josef a Alena LÉBLOVÁ. 1992. Československý biografický slovník. Praha: Academia

TRAPL, Miloslav. 2000. Cesta Miloslava Trapla k vědecké činnosti. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica Historica, č. 29, s. 179–186.

TRUNEČEK, Jan. 1994. Formování ekonomického školství v ČR. In: Acta Oeconomica Pragensia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. 2,

TRUNEČEK, Jan. 1999. Blažená alma mater ještě jednou po 25 letech. In: 80 let vysokého ekonomického školství na území České Republiky. Praha: Acta Oeconomica. s. 153–159.

TUČEK, Miroslav. 1999. K historii finančních předmětů na VŠE. In: 80 let vysokého ekonomického školství na území České Republiky. Praha: Acta Oeconomica. s. 87–92. ISBN ISSN 0572-3043.

URBAN, Rudolf. 1958. Die Organisation der Wissenschaft in der Tschechoslowakei. Wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte und Landeskunde Ost-Mitteleuropas; Nr. 30. Marburg/Lahn: Johann Gottfried Herder-Institut

URBÁNEK, Václav. 2008. Financování vysokého školství. Praha: Oeconomica. ISBN 978-80-245-1313-3.

URBÁŠEK, Pavel. 2003. Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech 1945-1990. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 80-244-0594-6.

URBÁŠEK, Pavel. 2008. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-1879-7.

URBÁŠEK, Pavel. 2012. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945–1969. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Monografie. ISBN 978-80-244-2979-3.

URBÁŠEK, Pavel a Renáta PAVELKOVÁ. 2010. Vysokoškolští učitelé jako objekt i subjekt komunistického režimu. Východočeské listy historické, č. 27, s. 28–39.

USKO, Marianne. 1974. Hochschulen in der DDR. Berlin: Holzapfel

VÁŇA, Josef. 1955. Dějiny pedagogiky pro pedagogické školy, vyšší pedagogické školy a vysoké školy pedagogické. Praha: SPN

VANĚK, Antonín a Karlova UNIVERZITA. 1985. Kapitoly z dějin české a slovenské sociologie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Monographia 81-100, Vol. 95

Miroslav VANĚK a Pavel URBÁŠEK, ed. 2005. Vítězové? Poražení?: životopisná interview. 2  sv. Obzor; sv. 61. Praha: Prostor. ISBN 80-7260-142-3.

Miroslav VANĚK, ed. 2009a. Obyčejní lidé–?!: pohled do života tzv. mlčící většiny: životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. [Sv. 1., Studie]. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-1791-8.

Miroslav VANĚK, ed. 2009b. Obyčejní lidé–?!: pohled do života tzv. mlčící většiny: životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. [Sv. 2., Rozhovory]. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-1791-8.

Miroslav VANĚK, ed. 2009c. Obyčejní lidé–?!: pohled do života tzv. mlčící většiny: životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. [Sv. 3., Rozhovory]. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-1791-8.

VEBER, Jaromír. 1999. Výuka managementu na VŠE. In: 80 let vysokého ekonomického školství na území České Republiky. Praha: Acta Oeconomica. s. 105–108.

VEBER, Václav. 2009. Dvacet let. Historiografie třetího odboje na českých vysokých školách dvacet let po pádu komunismu. Paměť a dějiny, roč. 3, č. 4, s. 114–117.

VENCOVSKÝ, František. 1993. Karel Engliš. Osobnosti; sv. 1. S.l.: Nadace Universitas Masarykiana, Brno. ISBN 80-7028-006-9.

VENCOVSKÝ, František. 1997. Dějiny českého ekonomického myšlení do roku 1948. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 80-210-1624-8.

VENCOVSKÝ, František. 1999. Tři vysoké školy – tři centra ekonomického myšlení v prvním Československu. In: Prokop ZÁVODSKÝ, ed. 80 let vysokého ekonomického školství na území České republiky. Acta oeconomica pragensia. Roč. 7. 1999. Č. 5. S.l.: VŠE v Praze. 5, s. 7–21.

VOLNÁ, Kamila a univerzita (Opava, Česko) SLEZSKÁ. 2010. Krajský výbor Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí v Ostravě (1952 – 1965) = County Council of Czechoslovakian corporation of the distributing political and scientific knowledge in Ostrava (1952 – 1965). Opava: vl.nákl.

VONDROVÁ, Jitka. 2011. Ekonomická reforma 1965-1969. Brno: Doplněk. ISBN 978-80-7239-254-4.

VORLÍČEK, Chrudoš. 1991. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve vývoji učitelského vzdělání v Československu. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Informační bulletin SVI. Supplementum, 70

VOTRUBA, Ladislav. 2000. Stavební fakulty v letech 1953-1963. In: Hana BARVÍKOVÁ, ed. Věda v Československu v letech 1953-1963. Sborník z konference : Praha, 23.-24. listopadu 1999. Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities, sv. 1. Praha: Archiv Akademie věd České republiky. s. 67–72. ISBN 80-86404-00-5.

VYHŇÁK, Ondřej a univerzita (Opava, Česko) SLEZSKÁ. 2009. Sovětská věda v československé propagandě (1948 – 1960) = [Soviet Science and the Czechoslovak Propaganda (1948 – 1960)]. Opava: vl.nákl.

WOHLGEMUTHOVÁ, Hana. 2010. K některým aspektům vyrovnání se s politickou perzekucí vzdělávacích drah založenou totalitním režimem v letech 1948 až 1989 [online]. Magisterská diplomová práce. Ústav pedagogických věd Filozofická fakulta Masarykova univerzita, Dostupné z: is.muni.cz/th/179609/ff_m/Magisterska_diplomova_prace.doc

ZÁVODSKÝ, Prokop. 1999a. Z historie výuky statistiky. In: 80 let vysokého ekonomického školství na území České Republiky. Praha: Acta Oeconomica. s. 120–129.

Prokop ZÁVODSKÝ a Antonín LEITNER, ed. 1999. 80 let vysokého ekonomického školství na území České republiky. Acta oeconomica pragensia. Praha: Vysoká škola ekonomická. 5

Prokop ZÁVODSKÝ, ed. 1992. Vývoj statistické teorie na území Českoslovenka do roku 1848. Praha: Federální statistický úřad

Prokop ZÁVODSKÝ, ed. 1999b. Přehled vývoje vysokého ekonomického školství na našem území. In: Prokop ZÁVODSKÝ, ed. 80 let vysokého ekonomického školství na území České republiky. Acta Oeconomica Pragensia: s.n. 5, s. 22–86. ISBN 0572-3043.

Prokop ZÁVODSKÝ, ed. 2003a. Cesta ke vzniku Vysoké školy ekonomické a její vývoj v datech. In: Prokop ZÁVODSKÝ, ed. Vysoká škola ekonomická v Praze 1953-2003. Minulost, přítomnost, budoucnost. Praha: Oeconomica. s. 74–77. ISBN 80-245-0663-7.

Prokop ZÁVODSKÝ, ed. 2003b. Přehled vývoje vysokoškolského vzdělávání ekonomů na území ČR do vzniku VŠE. In: Prokop ZÁVODSKÝ, ed. Vysoká škola ekonomická v Praze 1953-2003. Minulost, přítomnost, budoucnost. Praha: Oeconomica. s. 22–62. ISBN 80-245-0663-7.

Blanka ZILYNSKÁ a Petr SVOBODNÝ, ed. 2001. Česká věda a Pražské jaro (1963-1970): sborník z konference, [Praha 22.-23.listopadu 2000. Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities, sv. 2. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-0374-8.

ZIMA, Tomáš a A KOL. 2011. 1. lékařská fakulta UK v běhu času [online]. Praha: Galén [vid. 17. květen 2012]. ISBN 978-80-7262-570-3. Dostupné z: http://neoluxor.cz/popularne-naucna/1-lekarska-fakulta-uk-v-behu-casu–167697/

ŽÁČEK, Pavel. 2004. Menší sestra. I, Vznik a vývoj První správy ministerstva vnitra, 1953-1959: (edice dokumentů). Vyd. 1. Brno: Prius. Prameny a studie k dějinám československého exilu 1948-1989, sv. 7. ISBN 80-7285-038-5.