Prameny

  • Kolekce „Prameny “ zahrnuje prameny k dějinám vysokého školství a výuky ekonomie (kromě VŠE)
  • Aktuální kolekce na serveru Zotero – Prameny

Aktualizováno: Září 2012

(BRATISLAVA), Slov. vydav. techn. lit. a Ústřední komise lid. kontroly a stat. (BRATISLAVA). 1964a. Statistická ročenka Československé socialistické republiky 1964: Určeno polit., hosp. a kult. pracovníkům a jako materiál pro činnost osv. a pro polit. a hosp. propagandu. S.l.: SNTL

(BRATISLAVA), Slov. vydav. techn. lit. a Ústřední komise lid. kontroly a stat. (BRATISLAVA). 1964b. Statistická ročenka Československé socialistické republiky 1964: Určeno polit., hosp. a kult. pracovníkům a jako materiál pro činnost osv. a pro polit. a hosp. propagandu. S.l.: SNTL

Kurt ALAND, ed. 1979. Glanz und Niedergang der deutschen Universität. . 50 Jahre deutsche Wissenschaftsgeschichte in Briefen an und von Hans Lietzmann (1892-1942). Berlin: De Gruyter. ISBN 9783110049800.

AMBLEROVÁ, Eva. 1981. Bibliografie provozně ekonomické fakulty v Českých Budějovicích. 1981. S.l.: s.n.

AMBLEROVÁ, Eva. 1982. Bibliografie provozně ekonomické fakulty v Českých Budějovicích. 1982. S.l.: s.n.

ANON. Annuaire statistique de la République Tchécoslovaque  ; Czechoslovakia /. 1934

ANON. 1939. VYSOKÁ škola obchodní a její problémy v prvním desetiletí, 1919-1929. Praha: Vysoká škola obchodní

ANON. 1947. Podivná výchova Vysoké školy obchodní. Tvorba, č. 16, s. 905–906.

ANON. 1948a. Vysoká škola obchodní – či seminář marxismu? Lidová demokracie,

ANON. 1948b. Vysoká škola obchodní nebo seminář kapitalismu? Tvorba, č. 17, s. s. 59.

ANON. 1949. Hospodáři vysokých škol. Tvorba, č. 18, s. 290–291.

ANON. 1953a. Seznam přednášek na filozofické fakultě v studijním roce 1953-1954. Praha: s.n.

ANON. 1953b. Úprava organizační struktury závodních organizací KSČ na vysokých školách. 1953. S.l.: f. ÚV KSČ.

ANON. 1957a. Statistická ročenka Republiky československé 1957. Praha: s.n.

ANON. 1957b. Vysoké technické školy v Československé republice. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství

ANON. 1978. Studijní program Vysoké školy ekonomické v Praze na školní rok 1978/79 a 1979/80. Praha. VŠE.

ANON. 1987. 1. zasedání československo-sovětské komise pro spolupráci v oblasti vysokého a středního odborného školství: Praha 30. listopadu – 4. prosince 1987. Praha: Ústav školských informací

ANON. 1990. Pamätnica Vysokej školy ekonomickej v Bratislave: 1940 – 1990 ; Vladimír Mihal, Karol Kertész. S.l.: Rektorát Vysokej školy ekonomickej [vyd.]. ISBN 9788021801721.

ANON. 1994. 1919 bis 1994 ; 75 Jahre Volkshochschule Jena: Grussworte: Zur Geschichte der Volkshochschule Jena und Thüringen: Erinnerungen. 1. Aufl. Rudolstadt: Hain Verlag. ISBN 3-930215-05-5.

ANON. 2004. Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech [online]. Vyd. 1. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie České republiky. Sešity Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR. ISBN 80-86621-06-5. Dostupné z: aplikace.mvcr.cz/archiv2008/policie/udv/sesity/sesit9/justice2.doc

ANON. 2010. Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze za rok 2009. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1857-9.

ANON. 2011. Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze za rok 2010. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1972-9.

ANON. b.r. Digitální parlamentní knihovna: Národní shromáždění republiky Československé 1948-1954 [online]. S.l.: s.n. Dostupné z: http://www.psp.cz

ANON. b.r. Fond Ústřední výbor KSČ. S.l.: s.n.

ANON. b.r. lmanach PEF – provozně ekonomické fakulty VŠZ – Vysoké školy zemědělské v Praze 1952 – 1972. S.l.: s.n.

ANON. b.r. Nositelé oborové plakety F. Palackého za zásluhy ve společenských vědách (ČSAV) [online]. S.l.: s.n. Dostupné z: http://old.mua.cas.cz/databaze/plakety/snop-fpsv.pdf

ANON. b.r. SEZNAM NOSITELŮ PLAKETY ZA ZÁSLUHY O VĚDU A LIDSTVO (ČSAV) [online]. S.l.: s.n. Dostupné z: http://old.mua.cas.cz/databaze/plakety/snp-zvl.pdf

ANON. b.r. Statistická ročenka 1934. S.l.: s.n.

ANON. b.r. Vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze Informace o dálkovém studiu na VŠE v Praze, Studijní rok 1954/1955. S.l. Acta oeconomica Pragensia.

Oskar ANWEILER a Klaus MEYER, ed. 1979. Die sowjetische Bildungspolitik 1917-1960. Dokumente und Texte. Berlin: Harrassowitz. ISBN 3-447-02068-7.

AUERHAN, Jan. 1934. Annuaire statistique de la République tchécoslovaque… Praha: Federal statistical office

Siegfried BASKE a Martha ENGELBERT, ed. 1966. Zwei Jahrzehnte Bildungspolitik in der Sowjetzone Deutschlands. Dokumente, Teil 1: 1945-1958, Teil 2: 1959-1965. Berlin: Osteropa-Institut

Siegfried BASKE, ed. 1979. Bildungspolitik in der DDR 1963-1976. Dokumente. Berlin: s.n.

BEZDÍČEK, Josef. 1934. Československé střední školství v předpisech, tradici a praxi. Brno: s.n.

BRÁF, Albín. 1906. Politické vědy v Čechách na sklonku věků 18. a v první polovici 19. Praha: zvláštní otisk z almanachu České akademie

BROD, Toman. 2007. Ještě že člověk neví, co ho čeká: života běh mezi roky 1929-1989. Vyd. 1. Praha: Academia. Paměť, sv. 2. ISBN 978-80-200-1498-6.

BYDŽOVSKÝ, Bohumil. 1937. Naše školská reforma. Praha: s.n.

CIBULKA. b.r. Nejvyšší funkcionáři komunistické strany 1945 – 1989. Přehled funkcionářů ústředních orgánů KSČ 1945 – 1989 [online]. S.l.: s.n. Dostupné z: http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2000/nn10_1100/obsah/02.htm

CÍSAŘ, Čestmír. 1998. Člověk a politik: kniha vzpomínek a úvah. Profily generace. Praha: ETC Pub. ISBN 80-86006-59-X.

CÍSAŘ, Čestmír. 2005. Paměti: nejen o zákulisí Pražského jara. Praha: SinCon. ISBN 80-86718-56-5.

ČAPEK, Emil. 1929a. Reforma střední školy v RSČ. Praha: s.n.

ČAPEK, Emil. 1929b. Stav školství a reforma. Praha: s.n.

ČAPEK, Emil. 1930. Národní školství v RSČ. Praha: s.n.

ČERNÝ, František. 2009. Normalizace na pražské filozofické fakultě (1968-1989): vzpomínky. Vyd. 1. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Mnemosyne, sv. 2. ISBN 978-80-7308-276-5.

ČERNÝ, Norbert. 1934. Jak reformujeme měšťanskou školu. Praha: s.n.

ČERNÝ, Václav. 1992a. Paměti. 3. vyd. Brno: Atlantis. ISBN 80-7108-059-4.

ČERNÝ, Václav. 1992b. Paměti. 2. rozš. vyd. Brno (Atlantis): s.n. ISBN 80-7108-036-5.

ČERNÝ, Václav. 1992c. Paměti. III, 1945-1972. Praha: Atlantis. ISBN 80-7108-036-5.

ČERNÝ, Václav. 1994. Paměti. 2. vyd. Brno: Atlantis. ISBN 80-7108-072-1.

ČESKÁ, zemědělská univerzita v Praze. 2002. Almanach PEF ČZU 1952-2002. Praha: Česká zemědělská univerzita ČZU. ISBN 80-213-0906-7.

ČESKÁ, zemědělská univerzita v Praze. 2006. 100 let historie Zemědělské univerzity v Praze. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita. Zpravodaj. Česká zemědělská univerzita, Mimořádné číslo – červen 2006

ČESKO, (Československo) a představitelů československých a sovětských vysokých škol SETKÁNÍ. 1972. Družba: sborník projevů ze setkání představitelů československých a sovětských vys. škol ve dnech 13.-21. června 1971. 1. vyd. Praha: SPN

ČUDOVÁ, HANA. 1998. Historická ročenka školství: stručná ročenka školství v ČR 1953/54-1997/98. Praha: Pro informace ve vzdělávání. ISBN 80-211-0291-8.

Josef DANĚK a Jiří NAVRÁTIL, ed. 2005. Vysokoškoláci za svobodu. Almanach. II. Praha: České vysoké učení technické

DEUTSCHLAND. BUNDESTAG. 1999. Materialien der Enquete-Kommission „Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der deutschen Einheit“ (13. Wahlperiode des Deutschen Bundestages). Bd. IV/2, Bildung, Wissenschaft, Kultur. Baden-Baden: Nomos-Verl.-Ges. ISBN 3-7890-6354-1.

DUDÁŠ, Jan. 2011. Absurdity vysokých škôl a inteligencie na Slovensku [online]. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov [vid. 17. květen 2012]. ISBN 978-80-8061-456-0. Dostupné z: http://www.martinus.cz/?uItem=109443

DUŠKOVÁ, MILENA, KLEŇHOVÁ, MICHAELA, MÁCHOVÁ, ZDENA, NOVOTNÝ, JIŘÍ. 1999. Vývojová ročenka školství v České republice 1989/90-1998/99. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání. ISBN 80-211-0318-3.

DVOŘÁK, Ladislav František. 1912. Studium věd národohospodářských, státních a obchodních u nás a jinde. In: Obzor národohospodářský[online]. Praha: J. Otto. s. 419–426, 512–520. Dostupné z: http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/

FOND ÚSTŘEDNÍ ŠKOLSKÉ ÚŘADY. b.r. Studijní prospěch na vysokých školách z roku 1948. S.l.: Pedagogické muzeum J.A.Komenského.

FORMÁNEK, Václav. 1947. K oblastnímu plánování. Nové hospodářství: Měsíčník pro hospodářství, sociální politiku a pracovní právo, roč. III., č. 66, s. 105–107.

GOTTWALD, Klement. 1949. 1948 februárja: Nyilakozatok és okmányok gyüjteménye az 1948 február 17-e és március 10-e közötti napokból: A Gottwald-kománynak 1948 március 10-én az alkotmányozó nemzetgyülés elé terjesztett munkaprogramja. Bratislava: Tatran

GOTTWALD, Klement a dějin KSČ (Praha, Česko) ÚSTAV. 1951. Cesta k vítězství: [vydáno jako zvláštní tisk pro účastníky slavnostního zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa u příležitosti oslav 30. výročí založení Komunistické strany Československa]. 1. aut. vyd. Praha: Svoboda

GREČKO, Vs. M. 1951. Kommunističeskoe vospitanie v SSSR. München/Mjunchen: s.n.

GRUBER, Josef. 1924. Národní hospodářství na pražské univerzitě. Obzor národohospodářský,

HÁJEK, Jiří. 1997. Paměti. S.l.: Ústav mezinárodních vztahů. ISBN 9788085864267.

HERETÍK, Štefan. 1955. Dějiny ekonomických učení. Praha: SPN

JANOUCH, František. 2011. Jak jste tak mohli žít?: dialog generací. Vyd. 1. Praha: Novela bohemica. Dokument, sv. 2. ISBN 978-80-904573-3-1.

Karel JAROŠ a Jan JOB, ed. 1961. Rozvoj československého školství v číslech. Praha: SEVT

JELJUTIN, Vjačeslav Petrovič. 1970. Komunistická výchova studentů na vysokých školách. Praha: Ministerstvo školství ČSR. Poznáváme sovětské školství, 4

JINDRA, Jiří. 1997. Co přines’ čas [online]. Praha: AcademiaDostupné z: 80-200-0637-0

JUST, Gustav. 1990. Zeuge in eigener Sache. Die fünfziger Jahre in der DDR. Frankfurt am Main: Luchterhand Literaturverlag. ISBN 3-630-86736-7.

KAHUDA, František. 1947. Škola jednotná a škola střední. Praha: s.n.

KAHUDA, František. 1956. Referát ministra školství a kultury Dr. Františka Kahudy na 10. celostátní konferenci učitelů a školských pracovníků v Praze ve dnech 25. a 26. června 1956. Praha: SPN

KAPLAN, Karel. 1993. Aparát ÚV KSČ v letech 1948-1968: studie a dokumenty. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny; sv. 10. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. ISBN 80-85270-20-X.

Karel KAPLAN, ed. 1992. Kádrová nomenklatura KSČ 1948-1956: sborník dokumentů. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR; Sv. 2. S.l.: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. ISBN 80-85270-04-8.

KAVKA, František a Josef PETRÁŇ. 1998. Dějiny Univerzity Karlovy: 1348-1990. Praha: Karolinum. ISBN 9788071845393.

KEJKULA J., Žváček J. 1968. Faculatas Oeconomiae, 1967. S.l.: Praha

KEJKULA J., Žváček J. 1971. Faculatas Oeconomiae, 1970. S.l.: Praha

KLAUS, Václav. 1997. Místo autobiografie: určující momenty a vlivy. [online]. Praha: s.n.Dostupné z: <http://www.klaus.cz/files/autobiografie.pdf>

KLEMPERER, Victor. 1999. So sitze ich denn zwischen allen Stühlen. 2. Aufl. Berlin: Aufbau-Verlag. ISBN 3-351-02393-6.

KLUSÁKOVÁ, Zoe. 2005. O tom, co bylo. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta. ISBN 80-204-1190-9.

KNAPP, VIKTOR. 1998. Proměny času. Vzpomínky nestora české právní vědy. Praha: Prospektrum. ISBN 80-717-5063-8.

KOHOUT, Jaroslav. 1999. Vzpomínky s úsměvem. In: 80 let vysokého ekonomického školství na území České Republiky. Praha: Acta Oeconomica. s. 148–153.

KOHOUT, JAROSLAV PROF. , RSDR., DRSC. 1999. Vzpomínky s úsměvem. In: Praha: Acta Oeconomica. s. 148–153.

KOLMAN, Arnošt. 1982. Die verirrte Generation: So hätten wir nicht leben sollen. Frankfurt am Main: Fischer. ISBN 3-596-23464-6.

KONČELÍK, Zdeněk. 1988. Školská spolupráce socialistických států na základě prováděcích plánů ke kulturním dohodám. Praha: Ústav školských informací

KOPECKÝ, Václav. 1946. Ideová výchova a kulturní politika strany. V Praze: Ústřední výbor KSČ

KOPECKÝ, Václav. 1950. Světodějné dílo Velké říjnové socialistické revoluce. Praha: Ministerstvo informací

KOPECKÝ, Václav. 1951. 30 let KSČ: vzpomínky na založení KSČ a hlavní události jejího vývoje. 1. vyd. Praha: Svoboda

KOPECKÝ, Václav. 1952. Proti kozmopolitizmu ako ideologii amerického imperializmu. Bratislava: Pravda

KOPECKÝ, Václav a konference vysokoškolských vědeckých pracovníků IDEOLOGICKÁ. 1952. Proti kosmopolitismu jako ideologii amerického imperialismu. 1. vyd. Praha: Orbis

KOUDELA, Jiří. 1969. Závěrečná zpráva o splnění vědeckého úkolu státního plánu badatelského výzkumu X-17-2/9 „programování a modernizace vyučování v ekonomickém školství“. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze

KOUDELA, Jiří. 1976. Studium na VŠE [Vysoká škola ekonomická] v Praze: Úvod do studia pro studenty VŠE. 1. vyd. Praha: SNTL

KOUDELA, Jiří. 1980. Učební plán a osnovy na studijním oboru 62-55-8 Učitelství odborných předmětů ekonomických (denní studium) na národohospodářské fakultě. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze

KOVÁLY, Heda. 1989a. Under a cruel star: a life in Prague, 1941-1968. Cambridge: Penguin Books. ISBN 9780140126433.

KOVÁLY, Heda. 1989b. Under a cruel star: a life in Prague, 1941-1968. Cambridge: Penguin Books. ISBN 9780140126433.

KRAJINA, Vladimír J. 1994. Vysoká hra: vzpomínky. Praha: EVA

KUZMIN, Michail Nikolajevič. 1981. Vývoj školství a vzdělání v Československu. Praha: Academia

KVASNIČKOVÁ, Alžběta a Norbert ŽÍDEK. 1991. Kapitoly z dějin ekonomického myšlení. Prameny a nové proudy právní vědy; Sv. 3. S.l.: Aleko. ISBN 80-85341-10-7.

LANGE, Oskar Ryszard. 1936. On the Economic Theory of Socialism. Review of Economic Studies., roč. 44, č. 4, s. 123–142.

LUDVÍK VACULÍK. 2008. Rozhovor s Ludvíkem Vaculíkem. 23 2008. S.l.: s.n.

MACEK, Josef. 1925. Vyšší škola socialistická. Dělnická osvěta, roč. XI., č. 7.

MACEK, Josef. 1931. Vyučování národnímu hospodářství na národních školách. Praha: Státní nakladatelství

MACEK, Josef. 1940. Školské kapitoly. Praha: Jan Laichner

MACEK, JOSEF. 1926. K vyšší škole socialistické. Praha: Dělnická akademie

MACHOTKA, OTAKAR. 2001. Mezi domovem a exilem. Praha: Maroli. ISBN 80-86453-02-2.

MAKSIMOVIČ, Ivan. 1971. Teorie socialismu v nemarxistické ekonomické vědě. Ekonomie a společnost; Sv. 36. Praha: Svoboda

Andreas MALYCHA, ed. 2003. Geplante Wissenschaft. Eine Quellenedition zur DDR-Wissenschaftsgeschichte 1945-1961. Leipzig: s.n.

MATĚJOVSKÝ, Antonín. 1975. O komunistické výchově na vysokých školách v SSSR: [Sborník statí]. Praha: Ústav školských inf. při min. školství ČSR. Informace Ústavu školských inf. při min. školství ČSR

MĚCHÝŘ, Jan. 2003. O čase Kárníkových Lehrjahre – zejména o „VŠPHV“. Acta Universitatis Carolinae, roč. 1/1999, č. 51, s. 161–165.

MEN’ŠIKOV, Stanislav Michajlovič. 2007. O vremeni i o sebe: vospominanija. Moskva: Meždunarodnyje otnošenija. ISBN 978-5-7133-1286-2.

MIHAL, Vladimír a Karol KERTÉSZ. 1990. Pamätnica Vysokej školy ekonomickej v Bratislave: 1940 – 1990. S.l.: Rektorát Vysokej školy ekonomickej [vyd.]. ISBN 9788021801721.

Vladimír MIHAL a Karol KERTÉSZ, ed. 1990. Pamätnica Vysokej školy ekonomickej v Bratislave: 1940 – 1990. S.l.: Rektorát Vysokej školy ekonomickej

MINISTERSTVO, školství ČSR, ústav inženýrského studia při ČVUT VÝZKUMNÝ a sovětské vědy a kultury v Praze DŮM. 1975. Příprava inženýrů na vysokých školách technických v ČSR a SSSR v období vědeckotechnické revoluce: sborník z konference. Praha: Výzkumný ústav inženýrského studia při ČVUT

Otakar MRÁZEK, ed. 1973. 20 let Vysoké školy ekonomické v Praze 1953-1973. S.l.: Praha

MYŠKA, Milan a Aleš ZÁŘICKÝ. 2008. Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 1. Ostrava: Ostravská univerzita. ISBN 978-80-7368-585-0.

MYŠKA, Milan, Aleš ZÁŘICKÝ a KOL. 2010. Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 2. Spis OU; č. 219/2010. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7368-845-5.

NIKITIN, Petr Ivanovič. 1997. Zwischen Dogma und gesundem Menschenverstand : wie ich die Universitäten der deutschen Besatzungszone „sowjetisierte“ ; Erinnerungen des Sektorleiters Hochschulen und Wissenschaft der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland. Berlin: Akad.-Verlag. ISBN 3-05-003174-3.

NOVÁKOVÁ, JULIE. 2008. Paměti aneb autobiografie. Třináct olomouckých let (1948-1961). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 9788019886.

NOVOTNÝ, Jan Maria. 1938. Vysoká škola obchodní: Několik kapitol o tom, jak se vyvíjela, čeho dosáhla a čeho potřebuje. Praha: V. Linhart

NOVOTNÝ, Jan Maria. 1946. Reforma Vysoké školy obchodní: Ideový návrh. Praha: Typescript

NOVOTNÝ, Jan Maria. 1953. A Library of Public Finance and Economics. New York: Burt Franklin

NOVOTNÝ, J.M. 1938. Vysoká škola obchodní. Několik kapitol o tom, jak se vyvíjela, čeho dosáhla a čeho potřebuje. S.l.: Praha

Zdeňka ONYSKOWOVÁ, ed. 1998. Vysokoškoláci za svobodu. Almanach. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání

ORT, Alexandr. 2006. Střípky vzpomínek jednoho Čecha na složité 20. století. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. ISBN 80-86898-84-9.

ORT, Alexandr. 2006. Střípky vzpomínek jednoho Čecha na složité 20. století. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. ISBN 80-86898-84-9.

PAZOUREK, Josef. 1917. Ottův obchodní slovník: Pie-Žurnál. S.l.: J. Otto

PELIKÁN, Jiří. 1976. Ein Frühling, der nie zu Ende geht: Erinnerungen eines Prager Kommunisten. Frankfurt a. M: S. Fischer

POLIŠENSKÝ, Josef. 2001. Historik v měnícím se světě. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova. ISBN 80-246-0317-9.

PRAZE, České vysoké učení technické v. 1948. České vysoké učení technické v Praze, 1938-1945 [online]. S.l.: s.n.Dostupné z: http://www.lib.cas.cz/aleph-google/KNA01/00010/47/000104728.html

PŘÍHODA, Václav. 1930. Racionalizace školství. Praha: s.n.

PŘÍHODA, Václav. 1931. Školská reforma. Praha: s.n.

RICARDO, David. 1956. Zásady politické ekonomie a zdanění. Praha: SNPL

RIEGER, Bohuslav. 1892. Zřízení krajské v Čechách. S.l.: Česká akademie

ROUČEK, František. 1947. Studium na Vysoké škole politické a sociální. Praha: A. Hubínek

RUMLER, M. 1965. J. M. Keynes a soudobý kapitalismus. Praha: NLP

SKLENÁŘOVÁ, S. 2010. Pedagogický institut : jeden z pokusů o vzdělávání učitelů (1959-1964). Ústí nad Orlicí: Oftis. ISBN 978-80-7405-102-9.

SLÁNSKÁ, Josefa. 1990. Zpráva o mém muži: [Vzpomínky na R. Slánského]. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda. ISBN 80-205-0165-7.

SNPL. 1954. Dějiny Všesvazové komunistické strany (bolševiků) ; stručný výklad. S.l.: Státní nakl. polit. literatury

SVETOŇ, Ján. 1961. Sborník Vysokej školy ekonomickej, 1961: k patnáctému výročí VŠE. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatelstvo

SVITÁK, Ivan. 1992. Devět životů. Praha: SAKKO

SWEEZY, Paul M. 1967. Teorie vývoje kapitalismu. Praha: Academia

ŠAUER, L. a I. ŠAUEROVÁ. 1984. Vysoká škola obchodní. Acta Polytechnica – Práce ČVUT v Praze, č. 1, s. 5–43.

ŠIK, Ota. 1990a. Jarní probuzení: iluze a skutečnost. Praha: Mladá Fronta. ISBN 9788020402080.

ŠIK, Ota. 1990b. Jarní probuzení: iluze a skutečnost. Praha: Mladá Fronta

ŠILHÁNOVÁ, Libuše. 2005. Ohlédnutí za životem. Vyd. 1. Praha: Portál. ISBN 80-7367-021-6.

ŠLEMR, Jaroslav. 1907. Česká vysoká obchodní škola. Finanční listy. 27. leden 1907,

ŠMEJKAL, Miroslav. 1967. Dějiny ekonomických učení. čát II. Praha: SPN

ŠMIDÁK, Miroslav. 2011. Institucionální vývoj Československé akademie věd v letech 1960-1969 očima jednoho z přímých aktérů. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR. Práce z Archivu Akademie věd, Řada B, sv. 21. ISBN 978-80-86495-86-6.

ŠTOLL, Ladislav. 1949. O socialistickou inteligenci. Rektorský projev prof. L. Štolla ze dne 10. řína 1949 při zahájení Vysoké školy politických a hospodářských věd. Tvorba, roč. 18, č. 42, s. 981–984.

ŠULC, Zdislav. 2011. Z jeviště i zákulisí české politiky a ekonomiky. Vzpomínky novináře a ekonoma 1945-1995. Brno: Doplněk. ISBN 978-80-7239-259-9.

ŠVAMBERG, Gustav. 1930. Vysoká škol obchodní a její problémy v prvním desetiletí 1919-1929. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, s podporou Ministerstva školství a národní osvěty

TINBERGEN, Jan. 1972. Hospodářská politika : zásady a tvorba. Praha: Svoboda

TOMAN a Prokop ZÁVODSKÝ. 1992. Vysoká škola ekonomická v Praha. Praha: Acta Oeconomica

TOMEŠ, Josef, Alena LÉBLOVÁ, Hana AULICKÁ a Encyklopedický institut ČSAV. 1992. Československý biografický slovník. Praha: Encyklopedický institut ČSAV

TONNER, Emanuel. 1890. Památce Antonína Skřivana. Praha: Českoslovanská akademie obchodní

URBAN, Rudolf. 1958. Die Organisation der Wissenschaft in der Tschechoslowakei. Marburg: Johann Gottfried Herder-Inst.

URBÁNEK, V. 2007. Financování vysokého školství. Praha: Oeconomica. ISBN 978-80-245-1313.

ÚŘAD, Československo. Státní statistický. 1933a. Statistická ročenka republiky Československé 1934. Praha: Orbis

ÚŘAD, Československo. Státní statistický. 1933b. Statistická ročenka republiky Československé 1934. Praha: Orbis

ÚSTAV, marxismu-leninismu ÚV KSČ. 1984a. Antonín Zápotocký: Výbor z díla. 1. vyd. Praha: Svoboda. Tématická skupina 00/8

ÚSTAV, marxismu-leninismu ÚV KSČ. 1984b. Antonín Zápotocký: Výbor z díla. 1. vyd. Praha: Svoboda. Tématická skupina 00/8

VÁCLAV, Erich. 2012. Veselé historky z lesnické fakulty 1945-1965. Vyd. 1. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a dřevařská. ISBN 978-80-213-2273-8.

VEREŠČAGIN, Igor Konstantinovič. b.r. Ekonomické vzdělání na vysokých školách v SSSR. S.l.

VOMÁČKA, František. 1975. K uskutečňování jednoty teorie a praxe ve výuce na vysokých školách v SSSR a NDR: Výtah z materiálů konf. rektorů družebních vys. škol SSSR a NDR, [která se konala 20. a 21. listopadu 1973 v Drážďanech. Praha: Ústav školských inf. při min. školství ČSR. Signální služba VTEI. Příloha, Čís. 12

VRÁNA, Stanislav. 1922. Školské reformy a Malý školský zákon. Praha: s.n.

VYBRAL, Vladimír. 1938. První česká soustava národního hospodářství. In: Obzor národohospodářský. S.l.: s.n. s. 381.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ. 1978. 25 let Vysoké Školy Ekonomické v Praze: 1953 – 1978. S.l.: s.n.

WICHTERLE, Otto. 2007. Vzpomínky. Vyd. 4., (V Academii 2.). Praha: Academia. Paměť, sv. 1. ISBN 978-80-200-1495-5.

ZÁVODSKÝ, Prokop a Jiří ŽVÁČEK. 1989. Statistická ročenka Vysoké školy ekonomické v Praze 1989. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze

Prokop ZÁVODSKÝ, ed. 1989. Statistická ročenka vysoké školy ekonomické v Praze 1989. S.l.: s.n.