Aktuální projekty

Tělesná výchova a sport na VŠE

Na webové stránce http://dejiny.vse.cz/ bude snaha zdokumentovat oblast činnosti tělesné výchovy a sportu na Vysoké škole ekonomické v Praze ve spolupráci Centra tělesné výchovy a sportu a Centra pro dějiny VŠE. Snahou bude zmapovat dle dostupných archiválií na VŠE i v dalších archivech ucelený přehled o vývoji tělovýchovného pracoviště na škole s celospolečensky významovým aspektem při uvědomění si významu pohybových aktivit pro osobnost studenta.

Pro zdokumentování budou použity zdroje archivních materiálů zpracované na Centru dějin VŠE, dále v archivech tělovýchovných a školských institucí a publikacích. Významným zdrojem informací a doplněním dostupných archivních dokumentů budou konzultace s pamětníky, zaměstnanci z počátků založení pracoviště i z různých vývojových období pracoviště. Dalším zdrojem orientace v chronologii vývoje pracoviště bude bohatá fotodokumentace pořizovaná v průběhu činnosti pracoviště. Na skenech fotodokumentace v současné době již intenzivně pracuje Ing. J. Drábek. Při orientaci v problematice organizačního začlenění tělovýchovného pracoviště jsou postupně získávány i informace a podkladové materiály od zaměstnanců, kteří se zabývají historií školy a fakult. Část materiálů a informací poskytl Ing. P. Závodský, CSc. a je předjednána schůzku s prof. Ing. M. Janhubou, CSc.

Představa jednotlivých stránek, které by měly kopírovat strukturu prezentovaných informací, by v současné fázi příprav podkladů pro zpracování mohly být obsahově zaměřeny na:

Význam tělesné kultury ve vývoji společnosti

Vysokoškolská tělesná výchova a sport v období první republiky a v poválečném období

Vysokoškolská tělovýchovná pracoviště v kontextu ekonomických studií na pražských vysokých školách

Tělesná výchova a založení VŠE

Výuka TV v organizační struktuře VŠE

Celoškolské pracoviště, TV ve studijních plánech v průběhu vývojových etap VŠE

Současnost – studijní plány, statistické přehledy studentů

Prezentace předmětů – sportovních specializací zařazených ve studijních plánech

Letní sportovní kurzy

Zimní sportovní kurzy (účast skupinových učitelů do r 1989)

Vedoucí tělovýchovného pracoviště

Zaměstnanci tělovýchovného pracoviště

Objektová vybavenost VŠE pro TV

Dislokace kanceláří pracoviště

SB tělocvična

Sportovní sál a posilovna IB

Sportovní areál Na Třebešíně

Sportovní středisko Dobronice u Bechyně

Sportovní středisko Suchomel

Podíl TV pracoviště na sportovním dění na VŠE

Sportovní akademie VŠE

Rektorský sportovní den

Rekreace zaměstnanců ve Sportovním středisku Dobronice

Dětské tábory pro děti zaměstnanců VŠE

Lyžařské sportovní zájezdy

Seznamovací kurzy (ve spolupráci s RPC)

Volnočasové sportovní aktivity

Vysokoškolská tělovýchovná jednota

Volejbalová liga VŠE

Jarov liga

Dokumentace o činnosti tělovýchovného pracoviště v archivech školy

Publikace k výročím Vysoké školy ekonomické v Praze s kapitolami o tělesné výchově

50 let katedry tělesné výchovy na VŠE v Praze

Výstava – 60 let Vysoké školy ekonomické v Praze – prezentace pracoviště Centra tělesné výchovy a sportu

Fotodokumentace

Zpracoval J. Boštička 14. 12. 2015