Průzkum mezi absolventy VŠE, kteří ukončili studium před rokem 1989

Přinášíme výsledky ankety, která probíhala v srpnu a září 2013 mezi absolventy Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří ukončili studium před rokem 1989. Přestože se nejedná o reprezentativní výzkum, jehož výsledky mohou být zobecnitelné na všechny absolventy VŠE, tato anketa poskytla mnoho zajímavých informací, o které se s vámi chceme podělit. Velký zájem vzbudila i mezi absolventy, kteří si rádi zavzpomínali na dobu svých studií, o čemž svědčí i poměrně vysoká návratnost vyplněných dotazníků, téměř 39 %. Celkový počet vyplněných dotazníků byl 659 (!).

Cílem ankety bylo umožnit absolventům se vyjádřit, jak vnímali své studium na VŠE. Velký prostor byl zde kladen na porovnání se současnou VŠE. Nejvíce odpovědí jsme získali od absolventů Národohospodářské fakulty, která vždy patřila k největším fakultám, nejméně od absolventů fakulty Výrobně ekonomické, která naopak byla spíše menší fakultou. Absolutní většina respondentů, téměř 88 %, byla hrdá na to, že studují na této vysoké škole a jen o málo méně, 80 %, ji považovalo za prestižní školu. V případě, že by absolvent měl možnost vrátit se do minulosti a zopakovat si výběr vysoké školy se současnými zkušenostmi, pro VŠE by se znovu rozhodlo téměř 82 % respondentů. Velmi nás potěšilo, že ještě více z dotazovaných, 85 %, si myslí, že současná VŠE je považována za přední vysokoškolskou instituci, a 55 % z nich by na ní studovalo raději než před rokem 1989.

Co se týče současné pracovní pozice našich respondentů, téměř 40 % z nich pracuje v soukromých firmách. Téměř čtvrtina respondentů soukromě podniká a jen o málo méně pracuje ve veřejném sektoru. Téměř 67 % dotázaných pracuje na vedoucí pozici a tomu odpovídají i jejich platy, které jsou ze 79 % nadprůměrné. Zajímavé je také zjištění, že dvě třetiny respondentů pracují v oboru, na který se na škole připravovali. Na otázku, zda by respondenti byli lépe připraveni na plnění svých pracovních povinností, kdyby studovali po roce 1989, se názory poměrně liší. Polovina dotázaných si myslí, že ano, druhá polovina nikoliv.

Výsledky této ankety jsou bezesporu velmi potěšující. V podstatě je můžeme považovat za důkaz toho, že vzdělávání na VŠE bylo vždy na vysoké úrovni, bez ohledu na specifika politicko-společenského uspořádání, které se v minulosti samozřejmě nepříznivě promítlo i do vysokoškolského prostředí.

Výsledky průzkumu mezi absolventy VŠE, kteří ukončili studium před rokem 1989