Pedagogičtí pracovníci

Brůžek Antonín, prof. Ing., CSc.
* 28. října 1929, Stará Lysá, okr. Nymburk, + 13. června 2008, Praha
Pátý rektor VŠE v letech 1985 – 1990
Choma Dimitrij, prof.
(* 6. 12. 1926), absolvent Vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze, dlouholetý vedoucí katedry ekonomiky zemědělství na Fakultě výrobně ekonomické Vysoké školy ekonomické v Praze. V roce 1958 získal vědeckou hodnost kandidáta ekonomických věd (CSc.), v roce 1962 se habilitoval, v roce 1980 obhájil doktorskou disertační práci (DrSc.) a v roce 1982 se stal profesorem v oboru ekonomika zemědělství. Na VŠE působil do roku 1990.
Durčáková Jaroslava, prof.Ing.,CSc.
* 21. 3. 1941 v Praze
Devátá rektorka VŠE v letech 2000 – 2006
Fiala Josef, Prof.
Prof. Josef Fiala se narodil v Olešnici na Moravě. Po absolvování gymnasia studoval na abiturientském kursu obchodní akademie v Chrudimi a pokračoval na obecném oddělení České vysoké školy technické v Praze…
Hampl František, Prof. Ing., CSc.
(6 . srpna 1901, Týnec nad Labem – 9. dubna 1977, Praha)
český ekonom, spisovatel, básník, literární historik, profesor VŠE
Hindls Richard, prof. Ing., CSc., dr. h. c.
* 1.4.1950 v Praze
Desátý rektor VŠE v letech 2006 – 2014
Hoffmann, Václav, prof. Ing. RCDr., CSc., dr.h.c.
*1928 v Opavě
Absolvent Vysoké školy obchodní, později Vysoké školy věd hospodářských v Praze, v roce 1953 doktorem obchodních věd (RCDr.). Na VŠE od roku 1952, v roce 1964 habilitován, v roce 1968 jmenován profesorem. V letech 1990 – 1992 děkanem Podnikohospodářské fakulty, poté ředitel Ústavu pro doktorské studium VŠE. Autor několika knih a odborných statí publikovaných u nás i v zahraničí. V roce 2002 oceněn Medailí Aloise Rašína.
Kadlec Vladimír, doc. (prof.) JUDr., DrSc.
* 4.10.1912 v Praze, + 3.4.1998 v Praze
Druhý rektor VŠE v letech 1966 – 1968
Kislingerová, Eva, prof. Ing., CSc.
*02. června 1950 v Praze
Absolventka VŠE, pracovala jako vědecká pracovnice ve VÚSTE, od roku 1991 odborná asistentka VŠE, od roku 2003 vedoucí katedry podnikové ekonomiky. Přednáší i na Pražské mezinárodní manažerské škole, Institutu oceňování majetku, Panevropské vysoké škole v Bratislavě. Členka několika vědeckých a redakčních rad. Má bohatou publikační činnost. Vedla několik výzkumných projektů.
Kozák Josef, prof. Ing., DrSc.
(30. dubna 1931, Ivanovice na Hané – 27. července 2005, Praha)
Profesorem v oboru ekonomická statistika
Kubr Milan, Doc. Dr., CSc.
Na VŠPHV 1952 asistent, VŠE 1953-65 asistent, odborný asistent a docent na katedře ekonomiky průmyslu, 1954 tajemník katedry, 1960 zástupce vedoucího, 1963 vedoucí katedry).
Lang Helmut
hostující profesor VŠE, který působil na Fachschule Ansbach Nürnberg ve Spolkové republice Německo. Jako hostující profesor přednášel německy a anglicky na VŠE a na Pražské mezinárodní manažerské školy. Česky vyšly jeho knihy: Management: trendy a teorie. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2007. 287 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7179-683-1; Manažerské účetnictví: teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2005. 216 s. C. H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-419-8.
Oliva Felix, prof. Ing.
(26. 6. 1897, Praha – 15. 12. 1977, Praha)
Vl. jm. Felix Kohn. V roce 1953 spoluzakládal VŠE, kde působil do roku 1975 jako profesor, vedoucí katedry politické ekonomie, člen školní rady (později Vědecké rady).
Osička Antonín, PhDr.
11. května 1888, Velké Bílovice – 19. června 1949, Praha
Od roku 1919 působil jako lektor anglického jazyka na Univerzitě Karlově, Vysoké škole obchodní a ČVUT. V roce 1919 se stal děkanem FF UK. Po únorových událostech 1948 byl propuštěn z FF UK pro svůj nesouhlas s politikou KSČ.
Pollak Harry
Autorem textu je veterán druhé světové války, poúnorový exulant, podnikatel a absolvent doktorského studia na VŠE – Ing. Harry Pollak, Ph.D. (* 1923).O jeho životě srov. http://www.radio.cz/cz/rubrika/krajane/harry-pollak-muz-ktery-zachranil-aston-martinČesky vyšly jeho knihy: Jak obnovit životaschopnost upadajících podniků. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2003. xii, 122 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-803-7; Jak odstranit neopodstatněné náklady: hodnotová analýza v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 148 s. Manažer. ISBN 80-247-1047-1; Můj život: Harry Pollak – muž, který zachránil značku Aston Martin. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2010. 260 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-204-2303-0.
Sedlák Vladimír, prof. JUDr.
* 1913, + 8.1.1986
První rektor VŠE v letech 1953 – 1966
Seger Jan, prof. Ing., CSc.
* 21. 2. 1938 v Praze
Osmý rektor VŠE v letech 1994 – 2000
Šilhán Věněk, prof. Ing., CSc.
* 12. února 1927 Kněževes, + 9. května 2009 Praha
Šestý rektor VŠE v letech 1990 – 1991
Synek Miloslav, prof. Ing., CSc.
*20. září 1935 v Brně
Absolvent Vysoké školy ekonomické v roce 1959, kde pracuje od roku 1965. V roce 1973 obhájil kandidátskou disertační práci, v roce 1983 jmenován docentem a v roce 1990 profesorem. V letech 1990 – 2003 byl vedoucím katedry podnikové ekonomiky. Autor několika knih, oceněných rektorem a děkanem i nakladatelstvími C.H.Beck a Grada Publishing. V roce 2007 jeho práce oceněna Medailí Aloise Rašína.
Valenta, František, prof. Ing., CSc.
*20. října 1928 †13. června 2002
Po absolvování VŠPHV v roce 1953 nastoupil jako asistent na VŠE, kde vykonával řadu funkcí (vedoucí katedry, proděkan, prorektor). Postupně získal řadu vědeckých titulů od inženýra a docenta po doktora věd a Akademika. Od osmdesátých let působil jako ředitel Ekonomického ústavu a místopředseda ČSAV, po několik let jako předseda ústřední rady ČSVTS. Obohatil teorii inovací o určování jejich řádů.
Žemlička, Zdeněk, doc. Ing. CSc.
*4. 7. 1941, Vysokém Mýtě, První děkan Fakulty managementu v Jindřichově Hradci v období 1. 9. 1994 – 28. 1. 1999.
Výrazně se zasloužil o založení Fakulty managementu v Jindřichově Hradci.